Súhrnné správy

2019/2020

Správa o stave zabezpečenia a realizácie celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka v základnej škole v školskom roku 2019/2020 v SR

Správa o výsledku spätnej väzby riaditeľov škôl o podiele žiakov, ktorí úspešne ukončili v školskom roku 2018/2019 1. stupeň ZŠ, resp. 2. stupeň ZŠ a zároveň v školskom roku 2014/2015, resp. v školskom roku 2009/2010 navštevovali nultý ročník

Identifikácia faktorov ovplyvňujúcich úroveň dosiahnutých kompetencií žiakov 9. ročníka základnej školy v oblasti prírodovednej gramotnosti

Správa o stave a úrovni pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy a vzdelávania v základnej škole v školskom roku 2019/2020 v SR

Správa o stave a úrovni školskej integrácie v základných školách Slovenskej republiky v školskom roku 2019/2020

Správa o stave vzdelávania cudzincov v základnej škole v SR v školskom roku 2019/2020

Správa o vzdelávaní k demokratickému občianstvu a k ľudským právam v základných školách

Správa o podpore inkluzívneho vzdelávania žiakov ZŠ v SR v školskom roku 2019/2020

Správa o stave odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách v základnej škole v školskom roku 2019/2020 v SR

Správa o stave bezpečnosti školského prostredia a o vzťahoch medzi aktérmi vzdelávania v základnej škole v školskom roku 2019/2020

Správa o kvalite služieb poskytovaných v oblasti kariérového poradenstva v základnej škole v školskom roku 2019/2020

Správa o opatreniach zameraných na podporu menej úspešných žiakov vo vzdelávaní v základnej škole v školskom roku 2019/2020

2018/2019

Správa o stave a úrovni pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy a vzdelávania v základnej škole v školskom roku 2018/2019 v SR

Správa o vzdelávaní k demokratickému občianstvu a k ľudským právam v základných školách

Správa o stave zabezpečenia a realizácii celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka v základných školách v školskom roku 2018/2019 v SR

Správa o podpore inkluzívneho vzdelávania žiakov ZŠ v SR v školskom roku 2018/2019

Správa o stave zabezpečenia a realizácie celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka v základných školách a 4. ročníka gymnázií a stredných športových škôl s osemročným vzdelávacím programom v školskom roku 2018/2019 v SR

Príloha č.1 – Zoznam kontrolovaných škôl zceloslovenského testovania žiakov 9.ročníka vzákladnej škole vškolskom roku2018/2019

Osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky – individuálne vzdelávanie žiakov prvého stupňa základnej školy

Správa o stave odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách v základnej škole v školskom roku 2018/2019 v SR

Správa o stave a úrovni školskej integrácie v základných školách Slovenskej republiky v školskom roku 2018/2019

Prírodovedná gramotnosť žiakov základných škôl – správa z testovania žiakov 9. ročníka

Správa o stave a úrovni procesu a podmienok organizovania vzdelávania na získanie nižšieho stredného vzdelania

Správa o výsledku spätnej väzby riaditeľov škôl o podiele žiakov, ktorí úspešne ukončili v školskom roku 2017/2018 1. stupeň ZŠ, resp. 2. stupeň ZŠ a zároveň v školskom roku 2013/2014, resp. v školskom roku 2008/2009 navštevovali 0. ročník

Správa o opatreniach zameraných na podporu menej úspešných žiakov vo vzdelávaní v základnej škole v školskom roku 2018/2019

Správa o stave bezpečnosti školského prostredia a o vzťahoch medzi aktérmi vzdelávania v základnej škole v školskom roku 2018/2019

Správa o kvalite služieb poskytovaných v oblasti kariérového poradenstva v základnej škole v školskom roku 2018/2019

Správa o stave a úrovni pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy a vzdelávania v strednej odbornej škole v školskom roku 2018/2019 v SR

Správa o stave a úrovni procesu a podmienok organizovania vzdelávania na získanie nižšieho stredného vzdelania

Správa o vzdelávaní k demokratickému občianstvu a k ľudským právam na gymnáziách a v stredných odborných školách

Správa o kontrole odpoveďových hárkov z externej časti maturitnej skúšky na vybraných gymnáziách a v stredných odborných školách v SR

Správa o kontrole realizácie externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky na gymnáziu a v strednej odbornej škole v SR v školskom roku 2018/2019

Správa o stave a úrovni personálnych, priestorových a materiálno-technických podmienok elokovaných pracovísk v strednej odbornej škole v školskom roku 2018/2019 v SR

Príloha 1 – Porovnanie počtu EP, žiakov a odbornosti vyučovania (v %) za jednotlivé odbory

Správa o opatreniach zameraných na podporu menej úspešných žiakov vo vzdelávaní v strednej odbornej škole

Správa o kontrole odborného vzdelávania a prípravy žiaka v systéme duálneho vzdelávania v školskom roku 2018/2019 v SR

Správa o kontrole realizácie internej časti maturitnej skúšky v systéme duálneho vzdelávania – praktickej časti odbornej zložky a teoretickej časti odbornej zložky v strednej odbornej škole v školskom roku 2018/2019 v SR

Správa o ukončovaní štúdia v strednej odbornej škole – realizácia záverečných skúšok v systéme duálneho vzdelávania v školskom roku 2018/2019 v SR

Správa o stave odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách v stredných odborných školách a u zamestnávateľov, ktorí poskytovali odborné vzdelávanie a prípravu v systéme duálneho vzdelávania v školskom roku 2018/2019 v SR

Správa o bezpečnosti školského prostredia a vzťahoch medzi aktérmi vzdelávania na gymnáziu a v strednej odbornej škole

2017/2018

Vplyv sebahodnotiacich procesov na zvyšovanie kvality práce školy

Správa o stave vytvárania predpokladov na zabezpečenie inkluzívneho vzdelávania pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a žiakov z marginalizovaných rómskych komunít

Opatrenia zamerané na podporu menej úspešných žiakov vo vzdelávaní v základných školách

Bezpečnosť školského prostredia a vzťahy medzi aktérmi vzdelávania

Správa o výsledku spätnej väzby od riaditeľov škôl, v ktorých sa v školskom roku 2016/2017 realizoval výchovno-vzdelávací proces v nultom ročníku

Správa o stave plnenia Národného akčného plánu prevencie obezity na roky 2015 – 2025 stav podpory zdravého prostredia v základných školách ako prevencie obezity

Správa o stave a úrovni procesu a podmienok organizovania kurzov na získanie nižšieho stredného vzdelania

Identifikácia faktorov ovplyvňujúcich úroveň vzdelávania žiakov základnej školy v oblasti čitateľskej gramotnosti

Správa o stave zabezpečenia a realizácie celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka v základných školách v školskom roku 2017/2018 v SR

Správa o kontrole zabezpečenia účasti žiakov na Testovaní 5-2017

Správa o stave zabezpečenia a realizácii celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka v základných školách v školskom roku 2017/2018 v SR

Správa o stave a úrovni školskej integrácie v základných školách Slovenskej republiky v školskom roku 2017/2018

Správa o stave odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách v základných školách v školskom roku 2017/2018 v SR

Správa o stave a úrovni pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy a vzdelávania v základnej škole v školskom roku 2017/2018 v SR

Vplyv sebahodnotiacich procesov na zvyšovanie kvality práce školy

Správa o stave a úrovni uplatňovania výchovy a vzdelávania k demokratickému občianstvu a k ľudským právam v stredných školách v SR

Správa o bezpečnosti školského prostredia a vzťahoch medzi aktérmi vzdelávania na gymnáziu a v strednej odbornej škole

Správa o opatreniach zameraných na podporu menej úspešných žiakov vo vzdelávaní v strednej odbornej škole

Správa o stave odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách v stredných odborných školách a konzervatóriu v školskom roku 2017/2018 v SR

Správa o stave a úrovni pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy a vzdelávania v strednej odbornej škole v školskom roku 2017/2018 v SR

Správa o stave a úrovni personálnych, priestorových a materiálno-technických podmienok elokovaných pracovísk v strednej odbornej škole v školskom roku 2017/2018 v SR

Správa o identifikácii faktorov ovplyvňujúcich úroveň vzdelávania žiakov strednej školy v oblasti čitateľskej gramotnosti

Správa o stave plnenia Národného akčného plánu prevencie obezity na roky 2015 – 2025 – stav podpory zdravého prostredia na gymnáziu a v strednej odbornej škole ako prevencie obezity

Správa o kontrole realizácie internej časti maturitnej skúšky – teoretickej časti odbornej zložky v strednej odbornej škole v školskom roku 2017/2018 v SR

Správa o ukončovaní štúdia v strednej odbornej škole – realizácia záverečných skúšok v systéme duálneho vzdelávania v školskom roku 2017/2018 v SR

Správa o stave a úrovni procesu a podmienok organizovania kurzov na získanie nižšieho stredného vzdelania

Správa o kontrole odborného vzdelávania a prípravy žiaka v systéme duálneho vzdelávania v školskom roku 2017/2018 v SR

Správa o kontrole realizácie externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky na gymnáziu a v strednej odbornej škole v SR v školskom roku 2017/2018

Správa o kontrole odpoveďových hárkov z externej časti maturitnej skúšky na vybraných gymnáziách a v stredných odborných školách v SR

Správa o kontrole realizácie internej časti maturitnej skúšky – praktickej časti odbornej zložky v strednej odbornej škole v školskom roku 2017/2018 v SR

2016/2017

Čitateľská gramotnosť žiakov ZŠ

Správa o stave a úrovni pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy a vzdelávania v základnej škole v školskom roku 2016/2017 v SR

Správa o stave vytvárania predpokladov na zabezpečenie inkluzívneho vzdelávania pre žiakov zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia v základných školách v školskom roku 2016/2017 v SR

Správa o stave a úrovni školskej integrácie v základných školách Slovenskej republiky v školskom roku 2016/2017

Správa o stave odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách v základných školách v školskom roku 2016/2017 v SR

Správa o stave plnenia Národného akčného plánu prevencie obezity na roky 2015 – 2025 stav podpory zdravého prostredia v základných školách

Správa o implementácii Národného štandardu finančnej gramotnosti do školského vzdelávacieho programu na 1. stupni základnej školy

Bezpečnosť školského prostredia

Identifikácia faktorov ovplyvňujúcich úroveň vzdelávania žiakov základnej školy v oblasti finančnej gramotnosti

Správa o vplyve kontinuálneho vzdelávania na kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v základných školách, v školskom roku 2016/2017

Správa o stave zabezpečenia a realizácie celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka v základných školách v školskom roku 2016/2017 v SR

Správa o stave zabezpečenia a realizácii celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka v základných školách v školskom roku 2016/2017 v SR

Správa o výsledku spätnej väzby od riaditeľov škôl, v ktorých sa v školskom roku 2015/2016 realizoval výchovno-vzdelávací proces v nultom ročníku

Čitateľská gramotnosť žiakov stredných škôl

Správa o opatreniach zameraných na podporu menej úspešných žiakov vo vzdelávaní v strednej odbornej škole

Správa o stave a úrovni pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy a vzdelávania v strednej odbornej škole v školskom roku 2016/2017 v SR

Správa o kontrole realizácie internej časti maturitnej skúšky – teoretickej časti odbornej zložky v strednej odbornej škole v školskom roku 2016/2017 v SR

Správa o stave odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách v stredných odborných školách v školskom roku 2016/2017 v SR

Správa o bezpečnosti školského prostredia na gymnáziu a v strednej odbornej škole

Správa o kontrole realizácie internej časti maturitnej skúšky – praktickej časti odbornej zložky v strednej odbornej škole v školskom roku 2016/2017 v SR

Správa o vplyve kontinuálneho vzdelávania na kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu na gymnáziu a v strednej odbornej škole

Správa o identifikácii faktorov ovplyvňujúcich úroveň vzdelávania žiakov strednej školy v oblasti finančnej gramotnosti

Správa o stave plnenia Národného akčného plánu prevencie obezity na roky 2015 – 2025 – stav podpory zdravého prostredia na gymnáziách a v stredných odborných školách

Správa o stave praktickej prípravy žiakov strednej odbornej školy v systéme duálneho vzdelávania v školskom roku 2016/2017 v SR

Správa o kontrole realizácie externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky na gymnáziu a v strednej odbornej škole v SR v školskom roku 2016/2017

Správa o kontrole realizácie externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky na gymnáziu a v strednej odbornej škole v SR v školskom roku 2016/2017

Aké vzdelávacie faktory súvisia s postojmi slovenských stredoškolákov a stredoškoláčok k menšinám?

2015/2016

Správa o stave zabezpečenia a realizácii celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka v základných školách v školskom roku 2016/2017 v SR

Správa z testovania žiakov 9. ročníka základnej školy z finančnej gramotnosti

Správa o stave a úrovni školskej integrácie v základnej škole v SR v školskom roku 2015/2016

Správa o stave a úrovni pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy a vzdelávania v základnej škole v školskom roku 2015/2016 v SR

Správa o stave odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách v základných školách v školskom roku 2015/2016 v SR

Správa o implementácii Národného štandardu finančnej gramotnosti do školského vzdelávacieho programu na 1. stupni základnej školy

Správa o vplyve kontinuálneho vzdelávania na kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v základných školách, v školskom roku 2015/2016

Správa o stave vytvárania predpokladov na zabezpečenie inkluzívneho vzdelávania pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v základných školách v školskom roku 2015/2016 v SR

Správa o kontrole odpoveďových hárkov z testovania žiakov 9. ročníka v základnej škole

Správa o stave zabezpečenia a realizácie celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka v základných školách v školskom roku 2015/2016 v SR

Správa o stave zabezpečenia a realizácii celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka v základných školách v školskom roku 2015/2016 v SR

Správa o stave a úrovni výchovy a vzdelávania k ľudským právam v základnej škole v školskom roku 2015/2016 v SR

Správa o výsledku spätnej väzby od riaditeľov škôl, v ktorých sa v školskom roku 2014/2015 realizoval výchovno-vzdelávací proces v nultom ročníku

Správa o stave a úrovni pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy a vzdelávania v strednej odbornej škole v školskom roku 2016/2017 v SR

Správa z testovania žiakov končiacich ročníkov strednej školy z finančnej gramotnosti

Správa o stave odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách v stredných odborných školách v školskom roku 2015/2016 v SR

Správa o kontrole realizácie internej časti maturitnej skúšky – praktickej časti odbornej zložky v strednej odbornej škole v školskom roku 2015/2016 v SR

Správa o kontrole ukončovania štúdia v strednej odbornej škole – realizácia záverečných skúšok v školskom roku 2015/2016 v SR

Správa o kontrole realizácie internej časti maturitnej skúšky – teoretickej časti odbornej zložky v strednej odbornej škole v školskom roku 2015/2016

Správa o stave a úrovni pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy a vzdelávania v strednej odbornej škole v školskom roku 2015/2016 v SR

Správa o stave zabezpečenia a priebehu prijímacieho konania na gymnáziu a v strednej odbornej škole v školskom roku 2015/2016 v SR

Správa o vplyve kontinuálneho vzdelávania na kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu na gymnáziách a v stredných odborných školách, v školskom roku 2015/2016

Správa o opatreniach zameraných na podporu menej úspešných žiakov vo vzdelávaní na gymnáziách a v stredných odborných školách

Správa o kontrole odpoveďových hárkov z externej časti maturitnej skúšky na vybraných gymnáziách a v stredných odborných školách v SR

Správa o kontrole realizácie externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky na gymnáziu a v strednej odbornej škole v SR v školskom roku 2015/2016

Správa o stave a úrovni výchovy a vzdelávania k ľudským právam v strednej škole v školskom roku 2015/2016 v SR

2014/2015

2013/2014

2012/2013

Správa o stave rozvíjania finančnej gramotnosti v základných školách v SR v školskom roku 2012/2013

Správa o stave zapracovania a uplatňovania environmentálnej výchovy v základných školách v SR v školskom roku 2012/2013

Správa o využívaní učebníc v základných školách v SR v školskom roku 2012/2013

Správa o realizácii celoslovenského testovania žiakov 9. ročníkov v základných školách v SR v školskom roku 2012/2013

Správa o kontrole zhody originálov a kópií odpoveďových hárkov z testovania 9/2012 vo vybraných základných školách v SR v školskom roku 2012/2013

Správa o stave odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách v základných školách v školskom roku 2012/2013 v SR

Správa o stave a úrovni pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy a vzdelávania v základnej škole v školskom roku 2012/2013 v SR

Správa o stave bezpečnosti školského prostredia a prevencie negatívnych javov v správaní žiakov v základnej škole v školskom roku 2012/2013 v SR

Správa o stave vytvárania podmienok inkluzívneho vzdelávania pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v základných školách v školskom roku 2012/2013 v SR

Správa o dôvodoch a počte vydaných rozhodnutí o oslobodení žiaka od vyučovania predmetu telesná výchova/telesná a športová výchova v základných školách v školskom roku 2012/2013 v SR

Správa o opatreniach na zabezpečenie riadneho plnenia povinnej školskej dochádzky v základnej škole v SR v školskom roku 2012/2013

Správa o stave a úrovni školskej integrácie v základnej škole v SR v školskom roku 2012/2013

Správa o stave rozvíjania finančnej gramotnosti v stredných odborných školách v SR v školskom roku 2012/2013

Správa o využívaní učebníc v stredných odborných školách v SR v školskom roku 2012/2013

Správa o prijímaní žiakov do 1. ročníka študijných a učebných odborov v školskom roku 2012/2013 v stredných odborných školách v SR

Správa o kontrole realizácie ústnej formy internej časti maturitnej skúšky na gymnáziu a v strednej odbornej škole v školskom roku 2012/2013 v SR

Správa o stave bezpečnosti školského prostredia a prevencie negatívnych javov v správaní žiakov v strednej odbornej škole v školskom roku 2012/2013 v SR

Správa o stave odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách v strednej odbornej škole v školskom roku 2012/2013 v SR

Správa o stave a úrovni pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy a vzdelávania v strednej odbornej škole v školskom roku 2012/2013 v SR

Správa o kontrole realizácie záverečnej skúšky v strednej odbornej škole v školskom roku 2012/2013 v SR

Správa o kontrole zhody originálov a kópií odpoveďových hárkov z externej časti maturitnej skúšky na vybraných gymnáziách a v stredných odborných školách v SR v školskom roku 2012/2013

Správa o stave realizácie prijímacieho konania na gymnázium a do študijných odborov na strednú odbornú školu v školskom roku 2012/2013 v SR

Správa o dôvodoch a počte vydaných rozhodnutí o oslobodení žiaka od vyučovania predmetu telesná a športová výchova v stredných odborných školách v školskom roku 2012/2013 v SR

Správa o stave vytvárania podmienok inkluzívneho vzdelávania pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v stredných školách v školskom roku 2012/2013 v SR

Správa o kontrole realizácie externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky na gymnáziu, v strednej odbornej škole a v konzervatóriu v SR v školskom roku 2012/2013

2011/2012

2010/2011

2009/2010

Správa o stave a úrovni uplatňovania výchovy k ľudským právam v strednej škole v školskom roku 2009/2010

Správa o stave pripravenosti škôl na riešenie problematiky šikanovania na gymnáziu a v strednej odbornej škole v školskom roku 2009/2010 v SR

Správa o kontrole realizácie externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky na gymnáziu, v strednej odbornej škole a v konzervatóriu v SR v školskom roku 2009/2010

Správa o využívaní informačných a komunikačných technológií vo vyučovacom procese na gymnáziách a v stredných odborných školách v školskom roku 2009/2010 v SR

Správa o stave a úrovni starostlivosti o žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia na gymnáziách a v stredných odborných školách v školskom roku 2009/2010 v SR

Správa o kontrole realizácie prijímacieho konania na gymnázium s bilingválnym štúdiom v SR v školskom roku 2009/2010

Správa o stave a úrovni vyučovania a učenia sa vo vybraných predmetoch na gymnáziu v školskom roku 2009/2010 v SR

Správa o kontrole realizácie ústnej formy internej časti maturitnej skúšky na gymnáziu a v strednej odbornej škole v školskom roku 2009/2010 v SR

Správa o stave odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách na gymnáziách v školskom roku 2009/2010 v SR

Správa o stave a úrovni uplatňovania výchovy k ľudským právam na gymnáziu a v strednej škole v školskom roku 2009/2010 v SR

Správa o stave rozvíjania čitateľskej gramotnosti na gymnáziách a v stredných odborných školách v školskom roku 2009/2010 v SR

Správa o stave a úrovni uplatňovania výchovy k ľudským právam v strednej škole v školskom roku 2009/2010

Správa o stave pripravenosti škôl na riešenie problematiky šikanovania na gymnáziu a v strednej odbornej škole v školskom roku 2009/2010 v SR

Správa o kontrole realizácie externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky na gymnáziu, v strednej odbornej škole a v konzervatóriu v SR v školskom roku 2009/2010

Správa o využívaní informačných a komunikačných technológií vo vyučovacom procese na gymnáziách a v stredných odborných školách v školskom roku 2009/2010 v SR

Správa o stave a úrovni starostlivosti o žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia na gymnáziách a v stredných odborných školách v školskom roku 2009/2010 v SR

Správa o stave a úrovni vyučovania a učenia sa vo vybraných predmetoch v strednej odbornej škole v školskom roku 2009/2010 v SR

Správa o stave rozvíjania čitateľskej gramotnosti na gymnáziách a v stredných odborných školách v školskom roku 2009/2010 v SR

Správa o kontrole realizácie ústnej formy internej časti maturitnej skúšky na gymnáziu a v strednej odbornej škole v školskom roku 2009/2010 v SR

Správa o stave a úrovni uplatňovania výchovy k ľudským právam na gymnáziu a v strednej škole v školskom roku 2009/2010 v SR

Správa o stave odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách v strednej odbornej škole a v konzervatóriu v školskom roku 2009/2010 v SR

2008/2009

Správa o kontrole priebehu realizácie celoslovenského testovania žiakov 9. ročníkov v základnej škole v školskom roku 2008/2009 v SR

Správa o stave odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách v základných školách v SR v školskom roku 2008/2009

Správa o stave a úrovni vedomostí žiakov 3. ročníka základnej školy v matematike v školskom roku 2008/2009 v SR

Správa o stave a úrovni vyučovania a učenia sa vo vybraných predmetoch v základnej škole v školskom roku 2008/2009 v SR

Správa o stave a úrovni vedomostí žiakov 8. a 9. ročníka zo slovenského jazyka a literatúry v základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským

Správa o stave implementácie metodického usmernenia k zavedeniu eura a používaniu učebných pomôcok vo výchovno-vzdelávacom procese v základných školách

Uplatňovanie ľudských práv vo vyučovacom procese

Správa o stave a pripravenosti prostredia – bezbariérovosť základných škôl v školskom roku 2008/2009 v SR

Správa o stave tvorby školského vzdelávacieho programu pre základné školy v školskom roku 2008/2009 v SR

Správa o stave plnenia Národného programu prevencie obezity v základných školách v školskom roku 2008/2009 v SR

Správa o stave odbornosti vyučovania v nultých ročníkoch v základných školách v školskom roku 2008/2009 v SR

Správa o stave a úrovni starostlivosti o žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v základnej škole v školskom roku 2008/2009 v SR

Správa o stave rozvíjania čitateľskej gramotnosti v základných školách v školskom roku 2008/2009 v SR

Správa o rozvíjaní kompetencií v oblasti informačných a komunikačných technológií v základných školách v školskom roku 2008/2009 v SR

Správa o úrovni pedagogického riadenia a úrovni výchovy a vzdelávania v triedach alebo v školách pre žiakov s intelektovým nadaním v základnej škole v školskom roku 2008/2009 v SR

Správa o kontrole realizácie externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky na gymnáziu a v strednej odbornej škole v SR v školskom roku 2008/2009

Správa o kontrole realizácie ústnej formy internej časti maturitnej skúšky na gymnáziu a v strednej odbornej škole v školskom roku 2008/2009 v SR

Správa o kontrole realizácie záverečnej skúšky v strednej odbornej škole v školskom roku 2008/2009 v SR

Správa o stave a úrovni vyučovania a učenia sa vo vybraných predmetoch v strednej odbornej škole v školskom roku 2008/2009 v SR

Správa o stave odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách v stredných odborných školách a konzervatóriách v SR v školskom roku 2008/2009

Správa o stave a úrovni vyučovania a učenia sa vo vybraných predmetoch na gymnáziu v školskom roku 2008/2009 v SR

Správa o stave odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách na gymnáziách v SR v školskom roku 2008/2009

Uplatňovanie ľudských práv vo vyučovacom procese

Správa o stave implementácie metodického usmernenia k zavedeniu eura a používaniu učebných pomôcok vo výchovno-vzdelávacom procese v stredných školách v SR

Správa o stave a pripravenosti prostredia – bezbariérovosť gymnázií a stredných odborných škôl v školskom roku 2008/2009 v SR

Správa o stave tvorby školského vzdelávacieho programu pre gymnáziá a stredné odborné školy v školskom roku 2008/2009 v Slovenskej republike

Správa o stave plnenia Národného programu prevencie obezity na gymnáziách a v stredných odborných školách v školskom roku 2008/2009 v Slovenskej republike

Správa o stave a úrovni starostlivosti o žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia na gymnáziách a v stredných odborných školách v školskom roku 2008/2009 v SR

Správa o stave rozvíjania čitateľskej gramotnosti na gymnáziách a stredných odborných školách v školskom roku 2008/2009 v SR

Správa o rozvíjaní kompetencií v oblasti informačných a komunikačných technológií na gymnáziách a v stredných odborných školách v školskom roku 2008/2009 v SR

2007/2008

Správa o kontrole realizácie externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky v gymnáziu a v strednej odbornej škole v SR v školskom roku 2007/2008

Správa o kontrole odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách v gymnáziách v SR v školskom roku 2007/2008

Správa o stave a úrovni pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy a vzdelávania v strednej odbornej škole v SR v školskom roku 2007/2008

Správa o kontrole podmienok vyučovania v konzervatóriu

Správa o kontrole prijímania uchádzačov na pomaturitné štúdium a kontrole organizácie pomaturitného štúdia v strednej odbornej škole a v združenej strednej škole

Správa o kontrole prijímacieho konania na stredné odborné školy, v ktorých sa prijímacia skúška skladá aj z overovania talentu potrebného na zvládnutie študijného odboru

Správa o kontrole odbornej a pedagogickej spôsobilosti vyučovania odborných predmetov a materiálno-technického vybavenia dielní na vyučovanie odborného výcviku v združených stredných školách a stredných odborných učilištiach v SR v školskom roku 2007/2008

Správa o kontrole odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách v združených stredných školách v SR v školskom roku 2007/2008

Správa o stave a úrovni pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy a vzdelávania v stredných odborných učilištiach a učilištiach v SR v školskom roku 2007/2008

Správa o stave a úrovni pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy a vzdelávania v gymnáziách v SR v školskom roku 2007/2008

Správa o kontrole odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách v strednej odbornej škole v SR v školskom roku 2007/2008

Správa o stave a úrovni pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy a vzdelávania v združených stredných školách v SR v školskom roku 2007/2008

Správa o kontrole odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách v stredných odborných učilištiach a učilištiach v SR v školskom roku 2007/2008