Aktuality

Odmeňovanie učiteľov za kvalitu ich práce je výzvou pre celú spoločnosť

Čo si myslia učitelia o tendencii nahradiť doterajší model odmeňovania pozostávajúci z príplatku za profesijný rozvoj odmeňovaním vychádzajúcim z periodického hodnotenia ich práce? V uplynulom šk. r. (pred uzatvorením škôl pre pandémiu) Štátna školská inšpekcia vykonala medzi pedagogickými zamestnancami (okrem riadiacich zamestnancov) v 18 ZŠ dotazníkové zisťovanie týkajúce sa ich postojov a názorov na odmeňovanie za prácu, konkrétne osobného príplatku. Zúčastnilo sa ho

Slabé stránky prijímacieho konania na gymnáziách

Prijímacie skúšky v máji 2021 do 4-ročného, 8-ročného i 5-ročného vzdelávacieho programu prebehli po ich obmedzení v predchádzajúcom školskom roku zvyčajným spôsobom. Kontrolovať kvalitu ich príprav, organizáciu, priebeh ako i výsledky je nevyhnutné, čo potvrdzujú výsledky kontroly ŠŠI na 16 vybraných gymnáziách.  Pri kontrole sme zistili nesúlad s právnymi predpismi na viac ako polovici zo sledovaných gymnázií (9 GYM). Niekde

Adaptácia žiakov základných škôl na výchovno-vzdelávací proces po návrate z dištančného vzdelávania v školskom roku 2020/2021

V slede informácií o tom, ako sa adaptovali žiaci na výchovno-vzdelávací proces, predkladáme do pozornosti zistenia z online dotazníkov, ktoré sa týkali žiakov základných škôl. Dotazník bol zaslaný 251 riaditeľkám a riaditeľom ZŠ, avšak vo vymedzenom časovom období ho vyplnilo 192 riaditeliek a riaditeľov. Návratnosť dotazníkov tak dosiahla 76,5 %. Zapojenie žiakov ZŠ do dištančného vzdelávania (DV) Z celkového počtu žiakov škôl zapojených do prieskumu (63-tisíc)

Hlavnou misiou ŠŠI v školskom roku 2021/2022 bude cielená podpora škôl a školských zariadení
(Plán inšpekčnej činnosti)

Uplynulý školský rok bol pre školy, žiakov, ako i rodičov mimoriadne náročný. Z dotazníkových prieskumov, ktoré ŠŠI realizovala v poslednom období, sa ukázalo nielen to, ako jednotlivé školy zvládali nový typ vzdelávania, ale aj aké sú silné a slabé stránky dištančného vzdelávania a aký typ podpory školy potrebujú. Reflektujúc na túto mimoriadnu situáciu je misiou ŠŠI v školskom roku 2021/2022 nastúpiť na cestu cielenej podpory škôl

Vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením počas pandémie

Vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením počas pandémie

Pandemická situácia súvisiaca so šírením ochorenia COVID-19 ovplyvnila v školskom roku 2020/2021 vzdelávanie vo všetkých typoch škôl a zasiahla všetky stupne a skupiny žiakov. Podobne aj priebeh vzdelávania v ZŠ pre žiakov so zdravotným znevýhodnením (ZZ) bolo závislé od pandemických opatrení a  striedavo sa uskutočňovalo prezenčne, dištančne alebo kombináciou oboch foriem. O priebehu vzdelávania informujú výsledky online dotazníka, ktorý ŠŠI zaslala všetkým 181

Vplyv pandemickej situácie na priebeh vzdelávania v materských školách v školskom roku 2020/2021

Pandémia zapríčinená ochorením COVID-19 mala vplyv na organizáciu a priebeh predprimárneho vzdelávania. Riaditeľom 154 materských škôl (130 obecných, 15 súkromných, 9 cirkevných) bol zaslaný on-line dotazník zameraný na: rozsah prerušenia prezenčného vzdelávania, zapojenie sa detí do jednotlivých foriem dištančného vzdelávania, procesy priebežného vyhodnocovania efektivity dištančného vzdelávania, kvalitu poskytovania odbornej pomoci materským školám potreby škôl pre úspešné zvládnutie dištančného vzdelávania. Návratnosť dotazníka bola

Ako postupovať pri úprave školského vzdelávacieho programu?

Po nutnom prechode vzdelávania od marca 2020 z prezenčnej na dištančnú formu alebo ich súbežnú koexistenciu sa v mnohých ZŠ, gymnáziách i SOŠ prejavujú niektoré negatívne dopady vzdelávania na diaľku. Ide nielen o stav rozvíjania žiackych kompetencií, ale aj o stav napĺňania školského vzdelávacieho programu (ciele, zásady, učebné plány…). Vo viacerých školách sa ukazuje potreba po opätovnej analýze plnenia obsahových a výkonových štandardov (učebných plánov, učebných osnov)

Nesprávna diagnostika vedie k neoprávnenému vyčleňovaniu žiakov do prúdu špeciálneho školstva

Diagnostika žiakov aj v súčasnosti patrí medzi aktuálne témy, ktorými sa zaoberajú nielen psychológovia, špeciálni pedagógovia, učitelia, ale aj široká odborná verejnosť. Základnou a nevyhnutnou podmienkou pre kvalitnú diagnostiku žiakov sú profesijná odborná príprava odborných zamestnancov poradenských zariadení a zároveň aj kvalitné, spoľahlivé štandardizované diagnostické batérie testov.     V zmysle zákona č. 245/2008 (školský zákon) je diagnostika súčasťou odborných činností systému školských zariadení výchovného

Žiaci z marginalizovaných rómskych komunít dosahujú nízku úspešnosť v testoch z finančnej, čitateľskej i prírodovednej gramotnosti. Venuje sa im dostatočná pozornosť?

Štátna školská inšpekcia sa školských rokoch 2015 – 2020 zameriavala na hodnotenie dosiahnutej úrovne kompetencií žiakov 9. ročníka v oblasti finančnej, čitateľskej i prírodovednej gramotnosti. Súčasne ŠŠI posudzovala i procesy podporujúce ich rozvíjanie. V nasledujúcom príspevku predkladáme výber zistení týkajúci sa úrovne gramotností žiakov marginalizovaných rómskych komunít. Finančná gramotnosť Priemerná úspešnosť žiakov v teste z finančnej gramotnosti dosiahla: Žiaci z marginalizovaných rómskych komunít (MRK) dosiahli priemernú úspešnosť

Šikanovanie v slovenských školách narušuje wellbeing žiakov

,,Nevšímavosť k šikanovaniu v školskom prostredí vplýva na zhoršovanie vzťahov medzi spolužiakmi,“ myslí si väčšina oslovených žiakov základných a stredných škôl… Šikanovanie v slovenských školách je, žiaľ, veľmi rozšírené a významne ovplyvňuje kvalitu a efektívnosť učenia sa žiakov. Je preukázateľné, že úzkosť, stres a celková nepohoda žiaka sa prejavuje nepozornosťou na vyučovaní, stratou motivácie a predovšetkým zhoršením vzdelávacích výsledkov. S uvedeným problémom súvisí i častejší výskyt psychosomatických porúch a výchovných problémov,  ako

Rodičia, žiaci, rozhodujete sa pre duálne vzdelávanie? Aké sú podmienky, vedomosti a zručnosti žiakov zapojených v systéme duálneho vzdelávania?

V tomto období stoja rodičia a žiaci končiacich ročníkov základných škôl pred otázkou: „Kam na strednú školu?“ Jednou z možných alternatív je výber strednej odbornej školy, ktorá vzdeláva žiakov v systéme duálneho vzdelávania. Od školského roka 2016/2017 Štátna školská inšpekcia pravidelne sleduje stav zabezpečenia podmienok na uskutočňovanie odborného vzdelávania a prípravy žiakov stredných odborných škôl v systéme duálneho vzdelávania (SDV), ako i priebeh záverečných a maturitných skúšok v tomto systéme.

Ako sa ujalo individuálne vzdelávanie na prvom stupni základnej školy?

Súčasný systém výchovy a vzdelávania umožňuje žiakom prvého stupňa osobitným spôsobom plniť povinnú školskú dochádzku formou individuálneho vzdelávania, ktorá sa uskutočňuje bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v škole. Aká je však situácia s individuálnym vzdelávaním žiakov prvého stupňa? To naznačujú výsledky zistení Štátnej školskej inšpekcie. . Sledované školy neboli spádovými školami pre väčšinu individuálne vzdelávaných žiakov. Štátna školská inšpekcia vykonala v školskom roku 2018/2019 inšpekcie s cieľom zistiť

aktualita_20210322

Čo priniesla a čo zobrala dištančná výučba žiakom očami riaditeľov a pedagógov

Dištančné vzdelávanie je pojem, ktorý sa do slovníka učiteľov, riaditeľov a celej školskej verejnosti aktívne včlenil od marca 2020. Flexibilne sa riaditelia, učitelia, žiaci i rodičia museli prispôsobovať novej forme vzdelávania a hľadať riešenia. Pre nikoho to nebolo jednoduché. Štátna školská inšpekcia pripravila dotazníky, ktorými chce zmonitorovať situáciu na školách počas dištančného vzdelávania v školských rokoch 2019/2020 a 2020/2021. Dotazníky budú zadministrované sekciou

Majú školy podmienky na to, aby dokázali efektívne rozvíjať imunitu a fyzické zdravie žiakov po skončení dištančného vzdelávania?

V školách sú už od marca 2020 zatvorené telocvične, telesná a športová príprava sa v školách nevyučuje a školy na jej realizáciu majú momentálne len veľmi obmedzené možnosti. Šport a pravidelné cvičenie majú pozitívny vplyv na imunitu a zdravie človeka, ktoré je práve v tomto období pandémie COVID-19 mimoriadne dôležité. Aká bola situácia v tejto oblasti v školách pred pandémiou? V správach z inšpekcií v ZŠ už niekoľko rokov uvádzame, že školy

Aktualita_4

Úroveň žiackych kompetencií ako predpoklad dištančnej výučby

Jedným z dôležitých faktorov, ktoré rozhodujúcim spôsobom ovplyvňujú úspešnosť dištančnej výučby žiakov základných a stredných škôl, sú práve kľúčové kompetencie. Štátna školská inšpekcia každoročne sleduje a vyhodnocuje rozvoj niektorých z nich (Graf 1). Z hľadiska úspešného zvládnutia dištančnej výučby je kľúčovou kompetencia k celoživotnému učeniu sa. Zistenia ŠŠI naznačujú, že práve v tejto oblasti rozvoja kompetencií dosahujú žiaci gymnázií a základných škôl priemerné výsledky. Z výsledkov (Graf

Hlavná školská inšpektorka dňa 26. 1. 2021 predstavila správu za školský rok 2019/2020 výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

Správa je dokument, v ktorom Štátna školská inšpekcia v zmysle § 7 písm. a) vyhlášky č. 137/2005 Z. z. o školskej inšpekcii a na základe zistení každoročne spracuje výsledky inšpekčnej činnosti za predchádzajúci školský rok. Správu o stave a úrovni výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach v školskom roku 2019/2020 v zmysle § 12 ods. 3 písm. b) zákona

Informácia pre školy o režime výkonu školskej inšpekcie v školskom roku 2020/2021 po prerušení prevádzky škôl

Štátna školská inšpekcia v súvislosti s prerušením prevádzky škôl a školských zariadení, ktoré výrazne zasiahne do všetkých štandardných procesov výkonu inšpekcie v školskom roku 2020/2021, upravila režim výkonu školskej inšpekcie nasledovne: V prípadoch, keď už bol v školách a šk. zariadeniach (ďalej „školy“) priamy inšpekčný výkon ukončený a zistenia spracované v správe o výsledkoch školskej inšpekcie prerokované, bola inšpekcia uzavretá. V prípadoch, keď sa priamy inšpekčný výkon začal, bol však

Odporúčanie Štátnej školskej inšpekcie k podávaniu sťažností v súvislosti COVID-19

V súčasnosti sú Štátnej školskej inšpekcii doručované aj sťažnosti, ktoré súvisia s opatreniami prijímanými proti pandémii ochorenia COVID-19. V súvislosti s týmito sťažnosťami odporúčame rodičom, aby sa pred podaním sťažnosti oboznámili s rozhodnutiami a usmerneniami MŠVVaŠ SR v rámci informačného systému školy, prípadne na stránke www.ucimenadialku.sk. Upozorňujeme, že Štátna školská inšpekcia nemá oprávnenie kontrolovať adekvátnosť opatrení prijatých ministerstvom alebo regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Veríme, že