Aktuality

Počet škôl, ktoré nedodržali pokyny NIVaM sa v porovnaní s minulým rokom zvýšil o viac ako 5 %

Celoplošného Testovania-9 sa v aktuálnom školskom roku zúčastnilo vyše 47-tisíc žiakov na 1 641 školách 1 . Podľa správy, ktorú zverejnil Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM), výsledky testovania opakovane „poukazujú na veľké regionálne rozdiely na úrovni okresov a signalizujú významný vplyv socioekonomického statusu na výsledky žiaka.“ Stav zabezpečenia a realizácie celoplošného testovania žiakov T-9 kontroluje každoročne Štátna školská inšpekcia

Slovenskí školskí inšpektori vykonávajú svoju činnosť aj v Európskych školách

Štátna školská inšpekcia prostredníctvom svojich zamestnancov zabezpečuje zastúpenie Slovenskej republiky v rade inšpektorov v súlade s medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná.. Školskí inšpektori vykonávajú hospitačnú činnosť v triedach, usmerňujú riaditeľov a pedagogických zamestnancov a pravidelne sa stretávajú na diskusiach. Najvyššej rade predkladajú návrhy týkajúce sa učebných osnov, vyučovacích metód a hodnotenia. Administrative Bodies of the European Schools Európske

Očakávania rodičov a štátu sa pri Zariadeniach povinného predprimárneho vzdelávania naplnili

Povinné predprimárne vzdelávanie (PPV) v Slovenskej republike plní každé dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta. Vzhľadom na rozhodnutie zákonných zástupcov dieťa plní PPV v materskej škole zaradenej v Sieti škôl a školských zariadení SR alebo v zariadení predprimárneho vzdelávania (ZPV)1 . ZPV reflektujú na nedostatočné kapacitné možnosti materských škôl v tzv. prechodnom období (od 01. 09. 2021

Pätina elokovaných pracovísk kontrolovaných ZUŠ nie je zaradená v Sieti škôl a školských zariadení SR a počet upozornení zriaďovateľom narastá

Základné umelecké školy (ZUŠ) poskytujú základné umelecké vzdelávanie pre záujemcov o štúdium vo vekovom rozpätí detí predškolského veku až dospelých uchádzačov. Zabezpečenie učebných priestorov, ich materiálno-technické vybavenie a tiež zodpovedajúce personálne podmienky edukácie sú v ZUŠ nevyhnutné na poskytovanie plnohodnotného vzdelávania žiakov v zriadených umeleckých odboroch. Aj v aktuálnom školskom roku Štátna školská inšpekcia (ŠŠI) realizovala v 27 ZUŠ tematické

Neobjektívnosť psychologickej diagnostiky hazarduje so vzdelávacou cestou žiakov zo SZP pochádzajúcich z MRK

Štátna školská inšpekcia (ŠŠI) už od školského roku 2015/2016 konštatuje závažné nedostatky vo vypracovanej dokumentácii klientov zariadení poradenstva a prevencie, nedostatky v stanovovaní diagnóz a zaradení žiakov do adekvátnej formy vzdelávania. Zároveň si dovolíme konštatovať, že ani po zavedení 1 Metodickej informácie pre odborných zamestnancov poradenských zariadení (VÚDPaP, aktualizácia 2018) nenastalo výrazné zlepšenie. Na základe zistení sme konštatovali viaceré nedostatky

Vysoká absencia žiakov má priamy vplyv na ich vzdelávacie výsledky

Takmer polovica základných škôl, v ktorých Štátna školská inšpekcia (ŠŠI) vykonávala komplexné inšpekcie v posledných šiestich rokoch 1 , riešila každoročne problémy s neúspechom žiakov vo vzdelávaní. Vysoké percento menej úspešných žiakov (MÚŽ)2 tvoria žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP) a marginalizovaných rómskych komunít (MRK), avšak v poslednom období výrazne narastá i percento MÚŽ, ktorí nepochádzajú z uvedených skupín. Súčasne

Súkromné aj štátne materské a základné školy poskytujú podobnú kvalitu vzdelávania

Podobne ako v stredných odborných školách1 sa Štátna školská inšpekcia (ŠŠI) zamerala na porovnanie stavu a úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu (resp. výchovno-vzdelávacej činnosti), pedagogického riadenia a podmienok výchovy a vzdelávania v štátnych a súkromných materských (MŠ) a základných školách (ZŠ). Kým súkromné MŠ vykazujú vo všetkých sledovaných oblastiach mierne nižšiu úroveň, v základných školách je to naopak. V školskom roku 2022/2023

Zistené nedostatky v súkromných odborných školách výrazne ovplyvňujú kvalitu vzdelávania

Najvyšší kontrolný úrad upozornil vo svojej správe 1 na závažné porušenia, ktoré poukazujú na systémové nedostatky v oblasti financovania súkromných stredných odborných škôl. Súčasne vyslovil „riziko nedostatočnej úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu v súkromných SOŠ“. Zo zistení Štátnej školskej inšpekcie možno konštatovať, že riziko je opodstatnené. V teoretickom odbornom vzdelávaní až tretina sledovaných súkromných SOŠ dosahovala málo vyhovujúcu alebo nevyhovujúcu úroveň, takmer

Úspech kurikulárnej reformy závisí aj od dôsledného monitorovania procesov jej zavádzania do škôl

V školskom roku 2023/2024 sa postupne zavádza v 39 základných školách nový štátny vzdelávací program. Najvyšší počet škôl zapojených do postupného zavádzania zmien je v Banskobystrickom kraji (8) a najnižší počet v Trenčianskom kraji (3). V školách sa vzdelávalo v primárom vzdelávaní 4 857 žiakov, z nich 12471 v prvom ročníku. Štátna školská inšpekcia realizovala informatívnu inšpekciu, v rámci ktorej

Nastavené pravidlá zo strany štátu pre vzdelávanie „domškolákov“ nezaručujú pre všetkých žiakov kvalitné vzdelávanie a ovplyvňujú ho aj rizikové okolnosti

Individuálne vzdelávanie (InV) alebo domáce vzdelávanie nie je nový spôsob vzdelávania žiakov, v rôznych formách sa vyskytovalo aj počas histórie. Jeho rozmach nastáva v USA v druhej polovici 20. storočia a postupne sa rozšírilo do mnohých krajín Európy 1 . Na Slovensku sa novelou školského zákona 2 rozšírila možnosť o povolenie InV pre všetkých žiakov základnej školy. Zistenia ŠŠI potvrdili

Správu o stave a úrovni výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach za školský rok 2022/2023 predložila hlavná školská inšpektorka ministrovi školstva

Hlavná školská inšpektorka Alžbeta Štofková Dianovská predložila v zmysle § 12 ods. 3 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR JUDr. Ing. Tomášovi Druckerovi Správu o stave a úrovni výchovy a vzdelávania v školách

Podania občanov za uplynulý školský rok

V školskom roku 2022/2023 bolo Štátnej školskej inšpekcii doručených 570 podaní, z toho 540 smerovalo voči školám a školským zariadeniam zaradeným v Sieti škôl a školských zariadení SR.Ostatné podania smerovali voči iným inštitúciám (zriaďovateľom, vysokým školám a pod.) voči ktorým nemá Štátna školská inšpekcia kontrolnú kompetenciu. 270 podaní bolo vyhodnotených ako sťažnosť podľa zákona o sťažnostiach. Ostatné podania boli podnety,

Väčšina výberových konaní na riaditeľa školy bola neverejná a mala len jedného kandidáta

Na výberové konania prizývajú zástupcov Štátnej školskej inšpekcie rady škôl pri základných školách zriadených obcou a stredných školách zriadených samosprávnym krajom (rady škôl súkromných a cirkevných zriaďovateľov túto povinnosť nemajú). Výberové konania však prebiehajú aj v iných druhoch škôl a školských zariadení, napríklad v materských školách, základných umeleckých školách, špeciálnych školách, jazykových školách, centrách voľného času, na ktoré sa táto

Žiaci v duálnom vzdelávaní vykazujú horšie výsledky vo všetkých častiach záverečnej skúšky

Záverečná skúška formou teoretickej a praktickej časti overuje vedomosti a zručnosti žiakov v rozsahu učiva určeného vzdelávacími štandardmi štátneho vzdelávacieho programu a skutočnosť, ako sú žiaci pripravení používať nadobudnuté kompetencie pri výkone povolaní a odborných činností, na ktoré sa pripravujú. Stav realizácie záverečných skúšok v strednej odbornej škole (SOŠ) ŠŠI dlhodobo sleduje. V školskom roku 2022/2023 sa tematická inšpekcia realizovala

Príklady dobrej praxe zo školských inšpekcií v roku 2022/2023

V školskom roku 2022/2023 Štátna školská inšpekcia realizovala 986 školských inšpekcií, z ktorých takmer polovica predstavovali tematické inšpekcie (Graf 1). Tematické inšpekcie sa zameriavali na aktuálne celospoločenské témy, z ktorých vyberáme: Stav vzdelávania detí cudzincov – odídencov z Ukrajiny (ZŠ) Osobitý spôsob plnenia povinnej školskej dochádzky – individuálne vzdelávanie žiakov prvého a druhého stupňa základnej školy (ZŠ) Podmienky školy na

Takmer polovica úloh z literatúry v testoch prijímacích skúšok zo SJL na stredných školách nebola v súlade so ŠVP

Štátna školská inšpekcia (ŠŠI) dlhodobo sleduje stav realizácie prijímacieho konania na gymnáziu (GYM) vrátane posudzovania kvality prijímacích skúšok (PS) a súladu položiek testov so vzdelávacími štandardmi štátneho vzdelávacieho programu (ŠVP) pre ZŠ. Zo zistení predchádzajúcich rokov vyplýva, že školy nezabezpečovali súlad so vzdelávacími štandardmi najmä v testoch zo SJL. Preto sa ŠSI v tomto školskom roku zamerala i na kontrolu

Veľká časť detí z Ukrajiny zrejme stále dostatočne neovláda slovenčinu a chýbajú im aj častejšie kontakty so slovenskými spolužiakmi

Príchod žiakov a žiačok z Ukrajiny priniesol školám nové úlohy, pri ktorých zvládaní potrebovali podporu v rôznych oblastiach. Štátna školská inšpekcia sa v spolupráci s Centrom vzdelávacích analýz rozhodla uskutočniť tematickú inšpekciu zameranú na začleňovanie žiakov a žiačok z Ukrajiny do vzdelávania. Tematická inšpekcia sa koncepčne opierala o holistický model podpory začleňovania detí s migrantskou skúsenosťou 1 a jej cieľom

Nesprávny postup psychologických vyšetrení a nesprávny výber psychodiagnostických metód ovplyvňuje vzdelávaciu cestu žiakov

Zariadeniami poradenstva a prevencie1 sú centrá poradenstva a prevencie a špecializované centrá poradenstva a prevencie. Vykonávajú sa v nich odborné činnosti – poradenská, psychologická, pedagogická, špeciálno-pedagogická, logopedická, liečebno-pedagogická a sociálno-pedagogická činnosť zameraná na optimalizáciu výchovného, vzdelávacieho, psychického, sociálneho a kariérového vývinu detí od narodenia až po ukončenie prípravy na povolanie. Štátna školská inšpekcia v školskom roku 2022/2023 realizovala tematickú inšpekciu

V polovici sledovaných škôl s vyučovacím jazykom maďarským bola úroveň vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry nižšia ako 50 %

Jednou z osobitostí výchovy a vzdelávania v národnostných školách je vyučovanie povinného vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a slovenská literatúra (SJSL), ktorý sa vyučuje metódami vyučovania cudzieho jazyka.Štátna školská inšpekcia (ŠŠI) sleduje v školách s vyučovacím jazykom maďarským stav a úroveň vyučovania SJSL už niekoľko rokov. Tematickú inšpekciu sme v školskom roku 2022/2023 realizovali na 10 základných školách (ZŠ), ktoré spolu

Ani jedna budova reedukačného centra nemá oddelenie s ochranným uzatvoreným režimom

Starostlivosť o deti s narušeným alebo ohrozeným psychosociálnym vývinom zabezpečuje na Slovensku 24 špeciálnych výchovných zariadení (Obrázok 1). V týchto zariadeniach je nedostatok odborných i pedagogických zamestnancov vzhľadom na narastajúce špecifické potreby umiestnených detí. Budovy, v ktorých sú deti umiestňované, sú neúčelné, v tretine zariadení je uzatvorená klíma a deti potvrdili šikanovanie. OBRÁZOK 1 Rozmiestnenie špeciálnych výchovných zariadení po krajoch

Viac ako 10 % kontrolovaných základných škôl nedostatočne zabezpečilo objektivitu Testovania 9

Externé testovania žiakov sa uskutočňuje s cieľom celoslovenského zisťovania úrovne výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov v jednotlivých vyučovacích predmetoch alebo získania nižšieho stredného vzdelania. V aktuálnom školskom roku sa celoplošného testovania zúčastnili žiaci deviateho ročníka základných škôl (ZŠ), štvrtého ročníka gymnázií (GYM 8-r.VP) a tanečných konzervatórií (8-r.VP) a žiaci prvého ročníka stredných škôl (5-r.VP) prijatých na vzdelávanie v strednej škole z ôsmeho

Na externej časti maturitnej skúšky na stredných školách sa vyskytujú opakovane rovnaké nedostatky

V dňoch 14. – 17. marca 2023 sa uskutočnila externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky, ktorá objektívne meria a zhodnocuje vedomosti, zručnosti a všeobecné kompetencie absolventa strednej školy. Externú časť tvoril centrálne zadávaný test z vyučovacieho, cudzieho jazyka a matematiky a písomnú časť písomná práca na tému z vyučovacích a cudzích jazykov. Stredné školy boli povinné pri

Kvalita vzdelávania závisí od vôle každej školy zlepšovať sa

Dôležitosť autoevalvácie rastie so zmenou kurikula, vzdelávacích cieľov a úloh školy v spoločnosti. Školy sú chápané ako autonómne subjekty zodpovedné za kvalitu vzdelávania. Prijatie a zapracovanie autoevalvácie do života školy si vyžaduje diskusiu o jej kvalite, ale i zmenu kultúry školy a získanie nových zručností. Systémové posilnenie rozvoja sebahodnotenia škôl vyplýva z cieľov Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania UČIACE

Wellbeing ako kľúč k zlepšeniu výsledkov žiakov a kvality školy

Problematika kvality vzdelávania patrí v súčasnosti medzi najaktuálnejšie otázky. Odborníci v oblasti pedagogiky, psychológie, sociológie či duševného zdravia, ale aj zamestnanci škôl si čoraz častejšie uvedomujú, že kľúčom k zlepšeniu akademických výsledkov žiakov a kvality školy sú fungujúce kvalitné interpersonálne vzťahy medzi žiakmi, učiteľmi a žiakmi, učiteľmi navzájom, ale aj medzi rodičmi a školou ap. V rámci realizácie projektu ERASMUS+

titulny_obrazok

Záujem o umiestnenie žiakov z Ukrajiny do základných škôl pretrvával aj v tomto školskom roku

Po vypuknutí vojny na Ukrajine našli desaťtisíce ľudí z tejto krajiny útočisko na Slovensku. Veľká časť z nich sú deti alebo mladí ľudia, ktorí okrem bezpečného zázemia potrebujú mať aj prístup k vzdelávaniu. Do škôl na Slovensku tak postupne začali pribúdať žiaci z Ukrajiny. Mnohé školy však nemajú skúsenosti so vzdelávaním a podporou žiakov z cudziny a na ich príchod

Sú súčasné podmienky škôl vyhovujúce na navýšenie počtu hodín telesnej a športovej výchovy?

Vyučovanie telesnej a športovej výchovy na školách určite patrí do verejnej diskusie v oblasti podpory zdravého životného štýlu obyvateľstva. Medzi opatrenia pre zlepšenie v tejto oblasti patrí požiadavka na zvýšenie alokácie počtu hodín telesnej a športovej výchovy (TŠV) na školách. Atraktivitu tohto opatrenia môže zvyšovať predpoklad, že realizácia zmeny štátneho vzdelávacieho programu nebude výrazne zaťažovať verejné zdroje. Avšak efektivita navrhovaného

Ako na prijímacie konanie alebo Niekoľko postrehov z prijímacích skúšok na gymnázium v minulom školskom roku

Žiaci končiacich, ale aj piatych alebo ôsmych ročníkov základnej školy sa v týchto týždňoch a dňoch rozhodujú, aké bude ich ďalšie smerovanie, kam na strednú školu. Štátna školská inšpekcia (ŠŠI) každoročne pozorne sleduje a vyhodnocuje priebeh prijímacieho konania na gymnázium. Po dvoch rokoch pandémie priniesla samotná prijímacia skúška zaujímavé zistenia, a to: nedodržiavanie vzdelávacích štandardov ŠVP pre primárne a nižšie

Aké sú benefity autoevalvácie a ako vytvárať kultúru wellbeingu v škole?

Štátna školská inšpekcia (ŠŠI) realizovala v období od 1.11.2021 do 28.2.2023 v spolupráci s partnermi Česká školní inspekce – ČŠI (Česká republika) a The Finnish Education Evaluation Centre – FINEEC (Fínsko) ERASMUS+ projekt pod názvom Školská inšpekcia – partner spokojného žiaka a úspešnej školy. Výsledkami tohto projektu sú publikácie určené pre školy. Prvou pripravovanou publikáciou je Sprievodca wellbeingom v školskom

Pandémia najviac ovplyvnila praktické zručnosti žiakov učebných odborov

V školskom roku 2021/2022 po dvojročnej pauze spôsobenej pandémiou COVID 19 sa opäť konali záverečné skúšky tak, ako sme ich poznali v minulosti. Inšpekcia potvrdila znížený podiel praktického vyučovania na sledovaných školách počas dištančného vzdelávania, pričom žiaci v systéme duálneho vzdelávania boli ovplyvnení výraznejšie z dôvodu karanténnych opatrení vo firmách. Pracovné zručnosti a teoretické vedomosti žiakov pripravujúcich sa v systéme

Kvalita odborov určených pre žiakov bez ukončeného základného vzdelania je problematická, medzi žiakmi dominujú žiaci z marginalizovaných komunít.

Skupina 2-ročných učebných odborov pripravuje žiakov strednej odbornej školy na získanie nižšieho stredného odborného vzdelania. V školskom roku 2021/2022 sa Štátna školská inšpekcia zamerala na zistenie stavu organizácie a zabezpečenia personálnych, priestorových a materiálno-technických podmienok vzdelávania žiakov v týchto tzv. F odboroch. Na základe našich zistení v 14 kontrolovaných stredných odborných školách najvyšší podiel žiakov bol v učebných odboroch stavebná

MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA Školská inšpekcia – partner spokojného žiaka a úspešnej školy

Školská inšpekcia – partner spokojného žiaka a úspešnej školy24.11.2022, 09:00 – 17:00, Hotel Družba, Botanická 6, Bratislava Pri príležitosti projektu ERASMUS+ „Školská inšpekcia – partner spokojného žiaka a úspešnej školy“ Štátna školská inšpekcia organizuje medzinárodnú konferenciu Školská inšpekcia – partner spokojného žiaka a úspešnej školy, ktorá sa uskutoční 24.11.2022 v Bratislave. Témy konferencie sa budú týkať predovšetkým základných téz schváleného

Čo ohrozuje bezpečie detí v špeciálnych výchovných zariadeniach?

Pod špeciálne výchovné zariadenia patria diagnostické centrá, reedukačné centrá a liečebno-výchovné sanatória. Každé z uvedených zariadení má svoje špecifické poslanie, pre ktoré je zriadené. Špeciálne výchovné zariadenia poskytujú diagnostickú, psychologickú, psychoterapeutickú, reedukačnú, výchovno-vzdelávaciu starostlivosť deťom s narušeným alebo ohrozeným psychosociálnym vývinom. Deti sú do nich prijímane o. i. na základe žiadosti rodiča alebo rozhodnutím súdu. Zariadenia sú internátne s nepretržitou

Správa o oprávnení strednej odbornej školy používať označenie podniková škola

Novelizácia zákona o odbornom vzdelávaní a príprave (zákon č. 61/2015 Z. z.) v roku 2018 zaviedla inštitút podnikovej školy s cieľom podporiť zamestnávateľov, ktorí sú zriaďovateľmi strednej odbornej školy a pripravujú si v rámci tejto školy svoje budúce pracovné sily. Získanie oprávnenia používať označenia podniková škola vydáva ministerstvo školstva na žiadosť školy, ktorá spĺňa podmienky pre získanie oprávnenia1 . Podniková

Výsledky stavu zabezpečenia a realizácie externého testovania žiakov – T5 a T9

V mesiaci apríl a máj sa uskutočnili celoslovenské testovania žiakov. Testovanie T 9 sa podľa údajov NÚCEMu uskutočnilo na 1 597 školách, pričom testy písalo v riadnom termíne spolu 41 096 žiakov a v náhradnom termíne 512 žiakov. Testovanie T 5 sa konalo na 1 499 základných školách. Testy písalo spolu 48 723 piatakov. Stav zabezpečenia a realizácie oboch testovaní

Písomné maturity na stredných školách po dvoch rokoch pandémie

Po dvoch rokoch pandémie spôsobenej ochorením COVID-19 sme v tomto školskom roku realizovali kontrolu priebehu externej časti (EČ) a písomnej formy (PFIČ) maturitnej skúšky (MS). Kontrola prebehla na 41 na gymnáziách a 57 na stredných odborných školách v predmetoch: Pripravenosť škôl na externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky Pri kontrole prípravnej fázy EČ a PFIČ MS sa

Opakovanie ročníka v školách s ročníkmi 1. – 4., tzv. málotriednych školách

Viacnásobné opakovanie niektorých ročníkov žiakmi v tzv. málotriednych školách sa ukázal ako dlhodobý problém, ktorý bol vystupňovaný pandémiou COVID-19. Preto sa Štátna školská inšpekcia zamerala v školskom roku 2021/2022 na tieto školy. Naším cieľom bolo zistiť, aké opatrenia na podporu vzdelávania základné školy s ročníkmi 1. – 4 poskytovali žiakom, ktorí nemali vytvorené podmienky na dištančné vzdelávanie počas pandémie COVID-19

Pripravenosť škôl na vzdelávanie detí odídencov z Ukrajiny

Pripravenosť škôl na vzdelávanie detí odídencov z Ukrajiny

Po vypuknutí vojnového konfliktu na Ukrajine možnosť prístupu ku vzdelávaniu na slovenských školách využila takmer polovica ukrajinských detí a žiakov – odídencov vo veku povinného vzdelávania. Štátna školská inšpekcia predkladá reálny stav pripravenosti slovenských škôl na zaradenie a vzdelávanie detí a žiakov – odídencov. Na základe zistení z telefonického prieskumu, ktorý sa uskutočnil od 18. 04. do 13. 05. 2022,

Prijímanie-detí-do-ms-aktualita

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy v pozornosti Štátnej školskej inšpekcie

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanieVzhľadom na skutočnosť, že sa blíži termín podania žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy, ako aj fakt, že v ostatnom období boli často novelizované právne predpisy, by sme radi upriamili pozornosť pedagogickej i laickej verejnosti na najdôležitejšie informácie súvisiace s materskou školou a procesom prijímania detí na predprimárne vzdelávanie. Materská škola je

Wellbeing má svoje opodstatnenie v školách za každých okolností

Wellbeing má svoje opodstatnenie v školách za každých okolností

Náš život je posledné roky ovplyvňovaný neočakávanými, ale zásadnými zmenami a udalosťami, čo prináša potrebu budovať „odolnosť“ samotných škôl voči akejkoľvek spoločenskej nepohode, či už je to pandémia, vojnový konflikt na Ukrajine, alebo medializované kauzy zo školského prostredia.Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) definovala duševné zdravie ako „Stav pohody – well-being, v ktorom jednotlivec môže uskutočniť svoje schopnosti, vie zdolávať stresové situácie

aktualita_cudzinci

Vzdelávanie detí cudzincov bolo dlhšiu dobu nepovšimnuté

V súčasnosti (k 15. 3. 2022) evidujeme na Slovensku 14 087 detí, ktoré požiadali o dočasné útočisko na území SR v súvislosti s konfliktom na Ukrajine. Z nich bolo 6 998 chlapcov a 7 089 dievčat. Školy a školské zariadenia na Slovensku operatívne a ústretovo reagujú na aktuálne nepriaznivú situáciu u našich východných susedov. Napomáhajú zaradeniu detí a žiakov –

Správa o stave a úrovni výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach za minulý školský rok bola prerokovaná v školskom výbore NR SR

Hlavná školská inšpektorka Alžbeta Štofková Dianovská predstavila dňa 20. 1. 2022 Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Správu o stave a úrovni výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach v školskom roku 2020/2021. Správu predložila v zmysle § 12 ods. 3 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

tulny-obrazok

Bezpečnosť školského prostredia a vzťahy medzi aktérmi vzdelávania v základnej škole

Problematiku šikanovania a klímy školy v ZŠ, G a SOŠ sleduje Štátna školská inšpekcia od školského roku 2010/2011 ako dlhodobú Úlohu so zvýšenou pozornosťou (ÚZP) v rámci komplexných inšpekcií. Cieľom tejto úlohy je zistiť stav bezpečnosti školského prostredia, pripravenosti škôl na prevenciu a elimináciu šikanovania. Údaje o výskyte šikanovania, postoje žiakov k šikanovaniu a tiež ich názory na správanie spolužiakov

Novela zákona o školskej samospráve posilňuje postavenie Štátnej školskej inšpekcie ako kritického priateľa škôl a školských zariadení

Zákonom č. 415/2021 Z. z. z 20. októbra 2021 sa v zákone č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov konkretizovala nová kompetencia Štátnej školskej inšpekcie (ďalej aj „ŠŠI“). Novela zákona tak posúva školskú inšpekciu bližšie k filozofii kritického priateľa škôl, ktorý pomáha školám získavať vyššiu kvalitu. Podľa doplneného

vianoce_aktualita

Pokojné prežitie vianočných sviatkov a šťastný nový rok Vám praje ŠŠI

Vážené kolegyne, vážení kolegovia a priatelia škôl, dnešný deň je posledným dňom výučby v kalendárnom roku 2021   I tento kalendárny rok sa niesol vo vlnách pandémie COVID-19. Zatiaľ, čo nás prvá vlna zastihla všetkých nepripravených, v tomto roku sme evidovali výrazne väčšiu pripravenosť škôl čeliť výzvam, ktoré pandémia priniesla. Aj napriek tomu, že dištančné vzdelávanie najskôr nebolo zavedené celoplošne,

titulna_fotka

Štátna školská inšpekcia pomôže školám implementovať metodiku wellbeingu a autoevalvácie na základe dobrej praxe partnerov z Fínska a Českej republiky

Štátna školská inšpekcia (ŠŠI) bude realizovať v období od 1. 11. 2021 do 1. 11. 2022 v spolupráci s partnermi Česká školní inspekce – ČŠI (Česká republika) a The Finnish Education Evaluation Centre – FINEEC (Fínsko) ERASMUS+ projekt pod názvom: Školská inšpekcia – partner spokojného žiaka a úspešnej školy. Projekt schválila Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu v rámci relevantnej

titulny obrazok

Adaptácia žiakov stredných odborných škôl na výchovno-vzdelávací proces po návrate z dištančného vzdelávania v školskom roku 2020/2021

Po obnovení prezenčného vyučovania v školskom roku 2020/2021 mali stredné odborné školy počas adaptačného obdobia pripraviť žiakov dennej formy študijných a učebných odborov na plnohodnotné prezenčné vzdelávanie.Informácie o charaktere adaptačného procesu ŠŠI získala prostredníctvom online dotazníka, ktorý bol zaslaný 135 vybraným riaditeľom a riaditeľkám SOŠ a vyplnilo ho 87 respondentov (64,4 %). ZAPOJENIE ŽIAKOV DO DIŠTANČNÉHO VZDELÁVANIA Miera neúčasti žiakov

Adaptácia žiakov gymnázií

Adaptácia žiakov gymnázií na výchovno-vzdelávací proces po návrate z dištančného vzdelávania v školskom roku 2020/2021

ŠŠI uskutočnila po ukončení dištančného vzdelávania  a nástupe žiakov do škôl dotazníkové zisťovanie o podobe adaptačného procesu, ktorý mal pripraviť žiakov gymnázia na plnohodnotné prezenčné vzdelávanie a odstrániť nepriaznivé dôsledky predchádzajúcej formy vzdelávania. Dotazník bol zaslaný 101 riaditeľkám a riaditeľom, pričom ho vyplnilo 86 z nich (návratnosť 85,1 %). Vybraná vzorka respondentov predstavovala percentuálne zastúpenie gymnázií v jednotlivých krajoch, ich

Odmeňovanie učiteľov za kvalitu ich práce je výzvou pre celú spoločnosť

Čo si myslia učitelia o tendencii nahradiť doterajší model odmeňovania pozostávajúci z príplatku za profesijný rozvoj odmeňovaním vychádzajúcim z periodického hodnotenia ich práce? V uplynulom šk. r. (pred uzatvorením škôl pre pandémiu) Štátna školská inšpekcia vykonala medzi pedagogickými zamestnancami (okrem riadiacich zamestnancov) v 18 ZŠ dotazníkové zisťovanie týkajúce sa ich postojov a názorov na odmeňovanie za prácu, konkrétne osobného príplatku. Zúčastnilo sa ho

Slabé stránky prijímacieho konania na gymnáziách

Prijímacie skúšky v máji 2021 do 4-ročného, 8-ročného i 5-ročného vzdelávacieho programu prebehli po ich obmedzení v predchádzajúcom školskom roku zvyčajným spôsobom. Kontrolovať kvalitu ich príprav, organizáciu, priebeh ako i výsledky je nevyhnutné, čo potvrdzujú výsledky kontroly ŠŠI na 16 vybraných gymnáziách.  Pri kontrole sme zistili nesúlad s právnymi predpismi na viac ako polovici zo sledovaných gymnázií (9 GYM). Niekde

Adaptácia žiakov základných škôl na výchovno-vzdelávací proces po návrate z dištančného vzdelávania v školskom roku 2020/2021

V slede informácií o tom, ako sa adaptovali žiaci na výchovno-vzdelávací proces, predkladáme do pozornosti zistenia z online dotazníkov, ktoré sa týkali žiakov základných škôl. Dotazník bol zaslaný 251 riaditeľkám a riaditeľom ZŠ, avšak vo vymedzenom časovom období ho vyplnilo 192 riaditeliek a riaditeľov. Návratnosť dotazníkov tak dosiahla 76,5 %. Zapojenie žiakov ZŠ do dištančného vzdelávania (DV) Z celkového počtu žiakov škôl zapojených do prieskumu (63-tisíc)

Hlavnou misiou ŠŠI v školskom roku 2021/2022 bude cielená podpora škôl a školských zariadení
(Plán inšpekčnej činnosti)

Uplynulý školský rok bol pre školy, žiakov, ako i rodičov mimoriadne náročný. Z dotazníkových prieskumov, ktoré ŠŠI realizovala v poslednom období, sa ukázalo nielen to, ako jednotlivé školy zvládali nový typ vzdelávania, ale aj aké sú silné a slabé stránky dištančného vzdelávania a aký typ podpory školy potrebujú. Reflektujúc na túto mimoriadnu situáciu je misiou ŠŠI v školskom roku 2021/2022 nastúpiť na cestu cielenej podpory škôl

Vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením počas pandémie

Vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením počas pandémie

Pandemická situácia súvisiaca so šírením ochorenia COVID-19 ovplyvnila v školskom roku 2020/2021 vzdelávanie vo všetkých typoch škôl a zasiahla všetky stupne a skupiny žiakov. Podobne aj priebeh vzdelávania v ZŠ pre žiakov so zdravotným znevýhodnením (ZZ) bolo závislé od pandemických opatrení a  striedavo sa uskutočňovalo prezenčne, dištančne alebo kombináciou oboch foriem. O priebehu vzdelávania informujú výsledky online dotazníka, ktorý ŠŠI zaslala všetkým 181

Vplyv pandemickej situácie na priebeh vzdelávania v materských školách v školskom roku 2020/2021

Pandémia zapríčinená ochorením COVID-19 mala vplyv na organizáciu a priebeh predprimárneho vzdelávania. Riaditeľom 154 materských škôl (130 obecných, 15 súkromných, 9 cirkevných) bol zaslaný on-line dotazník zameraný na: rozsah prerušenia prezenčného vzdelávania, zapojenie sa detí do jednotlivých foriem dištančného vzdelávania, procesy priebežného vyhodnocovania efektivity dištančného vzdelávania, kvalitu poskytovania odbornej pomoci materským školám potreby škôl pre úspešné zvládnutie dištančného vzdelávania. Návratnosť dotazníka bola

Ako postupovať pri úprave školského vzdelávacieho programu?

Po nutnom prechode vzdelávania od marca 2020 z prezenčnej na dištančnú formu alebo ich súbežnú koexistenciu sa v mnohých ZŠ, gymnáziách i SOŠ prejavujú niektoré negatívne dopady vzdelávania na diaľku. Ide nielen o stav rozvíjania žiackych kompetencií, ale aj o stav napĺňania školského vzdelávacieho programu (ciele, zásady, učebné plány…). Vo viacerých školách sa ukazuje potreba po opätovnej analýze plnenia obsahových a výkonových štandardov (učebných plánov, učebných osnov)

Nesprávna diagnostika vedie k neoprávnenému vyčleňovaniu žiakov do prúdu špeciálneho školstva

Diagnostika žiakov aj v súčasnosti patrí medzi aktuálne témy, ktorými sa zaoberajú nielen psychológovia, špeciálni pedagógovia, učitelia, ale aj široká odborná verejnosť. Základnou a nevyhnutnou podmienkou pre kvalitnú diagnostiku žiakov sú profesijná odborná príprava odborných zamestnancov poradenských zariadení a zároveň aj kvalitné, spoľahlivé štandardizované diagnostické batérie testov.     V zmysle zákona č. 245/2008 (školský zákon) je diagnostika súčasťou odborných činností systému školských zariadení výchovného

Žiaci z marginalizovaných rómskych komunít dosahujú nízku úspešnosť v testoch z finančnej, čitateľskej i prírodovednej gramotnosti. Venuje sa im dostatočná pozornosť?

Štátna školská inšpekcia sa školských rokoch 2015 – 2020 zameriavala na hodnotenie dosiahnutej úrovne kompetencií žiakov 9. ročníka v oblasti finančnej, čitateľskej i prírodovednej gramotnosti. Súčasne ŠŠI posudzovala i procesy podporujúce ich rozvíjanie. V nasledujúcom príspevku predkladáme výber zistení týkajúci sa úrovne gramotností žiakov marginalizovaných rómskych komunít. Finančná gramotnosť Priemerná úspešnosť žiakov v teste z finančnej gramotnosti dosiahla: Žiaci z marginalizovaných rómskych komunít (MRK) dosiahli priemernú úspešnosť

Šikanovanie v slovenských školách narušuje wellbeing žiakov

,,Nevšímavosť k šikanovaniu v školskom prostredí vplýva na zhoršovanie vzťahov medzi spolužiakmi,“ myslí si väčšina oslovených žiakov základných a stredných škôl… Šikanovanie v slovenských školách je, žiaľ, veľmi rozšírené a významne ovplyvňuje kvalitu a efektívnosť učenia sa žiakov. Je preukázateľné, že úzkosť, stres a celková nepohoda žiaka sa prejavuje nepozornosťou na vyučovaní, stratou motivácie a predovšetkým zhoršením vzdelávacích výsledkov. S uvedeným problémom súvisí i častejší výskyt psychosomatických porúch a výchovných problémov,  ako

Rodičia, žiaci, rozhodujete sa pre duálne vzdelávanie? Aké sú podmienky, vedomosti a zručnosti žiakov zapojených v systéme duálneho vzdelávania?

V tomto období stoja rodičia a žiaci končiacich ročníkov základných škôl pred otázkou: „Kam na strednú školu?“ Jednou z možných alternatív je výber strednej odbornej školy, ktorá vzdeláva žiakov v systéme duálneho vzdelávania. Od školského roka 2016/2017 Štátna školská inšpekcia pravidelne sleduje stav zabezpečenia podmienok na uskutočňovanie odborného vzdelávania a prípravy žiakov stredných odborných škôl v systéme duálneho vzdelávania (SDV), ako i priebeh záverečných a maturitných skúšok v tomto systéme.

Ako sa ujalo individuálne vzdelávanie na prvom stupni základnej školy?

Súčasný systém výchovy a vzdelávania umožňuje žiakom prvého stupňa osobitným spôsobom plniť povinnú školskú dochádzku formou individuálneho vzdelávania, ktorá sa uskutočňuje bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v škole. Aká je však situácia s individuálnym vzdelávaním žiakov prvého stupňa? To naznačujú výsledky zistení Štátnej školskej inšpekcie. . Sledované školy neboli spádovými školami pre väčšinu individuálne vzdelávaných žiakov. Štátna školská inšpekcia vykonala v školskom roku 2018/2019 inšpekcie s cieľom zistiť

aktualita_20210322

Čo priniesla a čo zobrala dištančná výučba žiakom očami riaditeľov a pedagógov

Dištančné vzdelávanie je pojem, ktorý sa do slovníka učiteľov, riaditeľov a celej školskej verejnosti aktívne včlenil od marca 2020. Flexibilne sa riaditelia, učitelia, žiaci i rodičia museli prispôsobovať novej forme vzdelávania a hľadať riešenia. Pre nikoho to nebolo jednoduché. Štátna školská inšpekcia pripravila dotazníky, ktorými chce zmonitorovať situáciu na školách počas dištančného vzdelávania v školských rokoch 2019/2020 a 2020/2021. Dotazníky budú zadministrované sekciou

Majú školy podmienky na to, aby dokázali efektívne rozvíjať imunitu a fyzické zdravie žiakov po skončení dištančného vzdelávania?

V školách sú už od marca 2020 zatvorené telocvične, telesná a športová príprava sa v školách nevyučuje a školy na jej realizáciu majú momentálne len veľmi obmedzené možnosti. Šport a pravidelné cvičenie majú pozitívny vplyv na imunitu a zdravie človeka, ktoré je práve v tomto období pandémie COVID-19 mimoriadne dôležité. Aká bola situácia v tejto oblasti v školách pred pandémiou? V správach z inšpekcií v ZŠ už niekoľko rokov uvádzame, že školy

Aktualita_4

Úroveň žiackych kompetencií ako predpoklad dištančnej výučby

Jedným z dôležitých faktorov, ktoré rozhodujúcim spôsobom ovplyvňujú úspešnosť dištančnej výučby žiakov základných a stredných škôl, sú práve kľúčové kompetencie. Štátna školská inšpekcia každoročne sleduje a vyhodnocuje rozvoj niektorých z nich (Graf 1). Z hľadiska úspešného zvládnutia dištančnej výučby je kľúčovou kompetencia k celoživotnému učeniu sa. Zistenia ŠŠI naznačujú, že práve v tejto oblasti rozvoja kompetencií dosahujú žiaci gymnázií a základných škôl priemerné výsledky. Z výsledkov (Graf

Hlavná školská inšpektorka dňa 26. 1. 2021 predstavila správu za školský rok 2019/2020 výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

Správa je dokument, v ktorom Štátna školská inšpekcia v zmysle § 7 písm. a) vyhlášky č. 137/2005 Z. z. o školskej inšpekcii a na základe zistení každoročne spracuje výsledky inšpekčnej činnosti za predchádzajúci školský rok. Správu o stave a úrovni výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach v školskom roku 2019/2020 v zmysle § 12 ods. 3 písm. b) zákona

Informácia pre školy o režime výkonu školskej inšpekcie v školskom roku 2020/2021 po prerušení prevádzky škôl

Štátna školská inšpekcia v súvislosti s prerušením prevádzky škôl a školských zariadení, ktoré výrazne zasiahne do všetkých štandardných procesov výkonu inšpekcie v školskom roku 2020/2021, upravila režim výkonu školskej inšpekcie nasledovne: V prípadoch, keď už bol v školách a šk. zariadeniach (ďalej „školy“) priamy inšpekčný výkon ukončený a zistenia spracované v správe o výsledkoch školskej inšpekcie prerokované, bola inšpekcia uzavretá. V prípadoch, keď sa priamy inšpekčný výkon začal, bol však

Odporúčanie Štátnej školskej inšpekcie k podávaniu sťažností v súvislosti COVID-19

V súčasnosti sú Štátnej školskej inšpekcii doručované aj sťažnosti, ktoré súvisia s opatreniami prijímanými proti pandémii ochorenia COVID-19. V súvislosti s týmito sťažnosťami odporúčame rodičom, aby sa pred podaním sťažnosti oboznámili s rozhodnutiami a usmerneniami MŠVVaŠ SR v rámci informačného systému školy, prípadne na stránke www.ucimenadialku.sk. Upozorňujeme, že Štátna školská inšpekcia nemá oprávnenie kontrolovať adekvátnosť opatrení prijatých ministerstvom alebo regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Veríme, že