Vysoká absencia žiakov má priamy vplyv na ich vzdelávacie výsledky

Takmer polovica základných škôl, v ktorých Štátna školská inšpekcia (ŠŠI) vykonávala komplexné inšpekcie v posledných šiestich rokoch 1 , riešila každoročne problémy s neúspechom žiakov vo vzdelávaní. Vysoké percento menej úspešných žiakov (MÚŽ)2 tvoria žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP) a marginalizovaných rómskych komunít (MRK), avšak v poslednom období výrazne narastá i percento MÚŽ, ktorí nepochádzajú z uvedených skupín. Súčasne zistenia ŠŠI preukázali, že vysoká absencia žiakov negatívne vplýva na ich vzdelávacie výsledky.

Štátna školská inšpekcia od školského roka 2017/2018 zameriava svoju pozornosť na opatrenia zabezpečujúce podporu MÚŽ vo vzdelávaní. Z 304 kontrolovaných základných škôl (ZŠ) v sledovanom období 193 ZŠ (63,5 %) vykazovalo MÚŽ.

Vysoké percento MÚŽ tvorili žiaci pochádzajúci najmä zo skupín ohrozených školským neúspechom, ich podiel má klesajúcu tendenciu:

 • zo SZP bola v školskom roku 2017/2018 až tretina MÚŽ a v školskom roku 2022/2023 tento podiel klesol na 5,8 %;
 • z MRK bola v školskom roku 2017/2018 štvrtina MÚŽ, avšak v školskom roku 2022/23 len 9,4 %.

Výrazne sa zmenila štruktúra podielu MÚŽ ohrozených skupín.

 • Zatiaľ čo v školskom roku 2017/2018 žiaci z MRK tvorili 89,5 % MÚŽ v sledovaných ZŠ, v školskom roku 2022/2023 už tvorili iba necelú pätinu (17,9 %).
 • Klesajúcu tendenciu vykazoval i podiel žiakov zo SZP.

Pokles podielu žiakov zo skupín ohrozených školským neúspechom bol čiastočne ovplyvnený výberom kontrolovaných subjektov, ale aj vydaním príkazu ministra 3 týkajúceho sa hodnotenia žiakov ZŠ.

Celkový počet žiakov, ktorí predčasne ukončili povinnú školskú dochádzku, výrazne klesal.

 • V školskom roku 2017/2018 bolo evidovaných v kontrolovaných ZŠ 129 takýchto žiakov (z toho až 72,2 % žiakov z MRK), v školskom roku 2022/2023 to už bolo iba 43 (z toho 65,1 % žiakov z MRK).

Výrazne sa zvýšil podiel menej úspešných žiakov nepochádzajúcich z MRK (tvoril viac ako 80 %),

 • čo bolo zapríčinené najmä dištančným vzdelávaním počas pandémie spôsobenej ochorením COVID-19 (Graf 1).

 

Graf 1 Podiel menej úspešných žiakov pochádzajúcich a nepochádzajúcich z MRK z celkového počtu MÚŽ v sledovaných ZŠ

graf 1

V kontrolovaných školách postupne narastal priemerný počet ospravedlnených hodín na 1 žiaka z dôvodu:

 • vysokej chorobnosti žiakov zapríčinenou ochorením COVID-19 (v školskom roku 2019/2020);
 • úpravou právnych predpisov 4 , podľa ktorých zákonní zástupcovia mali právo ospravedlniť neprítomnosť žiaka aj v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni bez lekárskeho potvrdenia (v školskom roku 2022/2023 sa novelou školského zákona počet dní zvýšil na 5).

Žiaci sledovaných škôl vymeškali priemerne viac ako 3,5 týždňa školskej dochádzky, pričom hodnoty priemerného počtu ospravedlnených a najmä neospravedlnených vymeškaných hodín žiakov pochádzajúcich z MRK výrazne prevyšovali priemerné hodnoty absencie bežnej populácie žiakov v sledovaných ZŠ v jednotlivých školských rokoch, čo sa mohlo negatívne prejaviť i na ich vzdelávacích výsledkoch.

K najúčinnejším opatreniam zo strany škôl pri riešení výchovno-vzdelávacích problémov a záškoláctva žiakov patrili zriadenie nultého ročníka, sústavné diagnostické pozorovanie, uplatňovanie inovatívnych vyučovacích metód a tréningového programu na podporu motorických zručností a pozornosti žiakov, aplikovanie celodenného systému starostlivosti o žiakov a celodennej výchovnej starostlivosti, zavedenie inštitútu asistenta učiteľa/vychovávateľa, vytváranie funkčných školských podporných tímov, zapájanie žiakov do mimoškolských aktivít, vzdelávanie pedagogických zamestnancov v oblasti školského neúspechu žiakov a vzdelávanie zamerané na podporu rovného prístupu žiakov k vzdelávaniu, aktívna spolupráca so zákonnými zástupcami žiakov, využívanie pomoci sociálneho pedagóga.

V závere ŠŠI upozorňuje, že účinnosť všetkých nastavených opatrení je závislá od prítomnosti/neprítomnosti žiakov v škole. Je preto na zváženie, či legislatívna možnosť opakovaného ospravedlňovania žiakov rodičmi v rozsahu 5 dní neroztvára nožnice absencie žiaka.

Výsledky zistení sú spracované v správe Monitorovanie opatrení na podporu menej úspešných žiakov vo vzdelávaní na základných školách.

                                                                                                                                                                                          

 1. V školských rokoch 2020/2021 a 2021/2022 sa z dôvodu ochorenia COVID-19 komplexné inšpekcie nevykonávali.
 2. Za menej úspešného žiaka (vo vzdelávaní) je považovaný žiak, ktorého vzdelávacie výsledky nevytvárajú predpoklad na úspešné zvládnutie obsahu vzdelávania, resp. nedosahuje učebné výsledky primerané svojim schopnostným a osobnostným predpokladom.
 3. Príkaz ministra č. 40/2021, ktorým sa dopĺňa metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy.
 4. § 144 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorého zmena týkajúca sa ospravedlňovania neprítomnosti žiaka vstúpila do platnosti 1. 9. 2022.