Európske školy a akreditované Európske školy (EŠ)

Európske školy (www.eursc.eu) vzdelávacie inštitúcie zriadené v členských štátoch Európskej únie. Poskytujú deťom a žiakom viacjazyčné a multikultúrne vzdelávanie na úrovni materskej, základnej a strednej školy ukončené tzv. Európskou maturitou (European Baccalaureate).

Vzdelávanie v Európskych školách ako jednu z foriem osobitného spôsobu plnenia školskej dochádzky vymedzuje § 23 písm. g) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Cieľ Európskej školy

Žiaci vzdelávaní bok po boku, nesužovaní od detstva rozvratnými predsudkami, oboznámení so všetkým, čo je v rôznych kultúrach významné a dobré, s osvojením si myšlienky vzájomnej spolupatričnosti, a to pri zachovaní lásky a hrdosti na vlastnú zem, sa stanú mysľou Európanmi, vzdelanými a pripravenými dokončiť a upevniť dielo svojich otcov, aby vytvorili jednotnú a prosperujúcu Európu.“ 

Jean Monnet

Európske školy

Prvá Európska škola bola v roku 1953 založená v Luxemburgu za podpory inštitúcií spoločnosti European Coal and Steel Community a luxemburskej vlády. Jej vznik podnietil jeden z architektov povojnovej európskej integrácie Jean Monnet. V nasledujúcich desaťročiach vznikali Európske školy v blízkosti sídiel inštitúcií Európskeho spoločenstva – neskôr Európskej únie.

V súčasnosti navštevuje približne 28 000 žiakov 13 Európskych škôl  (Alicante, Brusel I (Uccle + Berkendael), Brusel II (Woluwé), Brusel III (Ixelles), Brusel IV (Laeken), Frankfurt nad Mohanom, Mol, Bergen, Karlsruhe, Mníchov, Varese, Luxemburg. I, Luxembourg II), v šiestich krajinách: Belgicko, Holandsko, Nemecko, Taliansko, Španielsko a Luxembursko.

Vzdelanie v súlade s cieľmi, princípmi a kurikulom EŠ, ale v rámci vzdelávacích systémov jednotlivých členských štátov, poskytuje žiakom v 13 krajinách 20 akreditovaných Európskych škôl.

V systéme Európskych škôl pôsobí v súčasnosti 14 slovenských učiteľov vyslaných MŠVVaŠ, ktorí učia na primárnom a sekundárnom stupni Európskych škôl. Okrem slovenského jazyka a literatúry učia aj iné predmety (anglický jazyk, francúzsky jazyk, ekonomické predmety, telesnú výchovu, hudobnú výchovu a výtvarnú výchovu).

Európska maturita

Žiaci konajú maturitnú skúšku – písomnú (z piatich predmetov) a ústnu (z troch predmetov) v siedmom ročníku strednej školy.

Povinnými predmetmi písomnej maturitnej skúšky sú jazyky (L1 – materinský a L2 – druhý jazyk) a matematika. Ústnu maturitnú skúšku žiaci povinne skladajú z jazykov (L1 – materinský jazyk a L2 – druhý jazyk) alebo z predmetu, ktorý sa učia v jazyku – L2. Ďalšie maturitné predmety si vyberajú z ponuky voliteľných predmetov. Písomné i ústne maturitné skúšky hodnotia a klasifikujú (prostredníctvom sedemstupňovej klasifikačnej stupnice) interní učitelia a externí skúšajúci z jednotlivých krajín EÚ.

V intenciách Dohovoru, ktorým sa definuje štatút Európskych škôl  sa ročníky úspešne ukončeného štúdia v Európskej  škole,  diplomy a osvedčenia potvrdzujúce toto štúdium uznávajú na území členských štátov EÚ. Držitelia európskeho maturitného vysvedčenia udelené touto školou

a) v členskom štáte, ktorého sú príslušníkmi, požívajú všetky výhody vyplývajúce z držby diplomu alebo vysvedčenia udeleného pri ukončení stredoškolského vzdelania v uvedenom štáte;

b) sú oprávnení uchádzať sa o prijatie na akúkoľvek univerzitu na území ktoréhokoľvek členského štátu za rovnakých podmienok ako štátni príslušníci daného členského štátu, ktorí majú rovnocennú kvalifikáciu.

Štátna školská inšpekcia

od pristúpenia Slovenskej republiky v roku 2004 k Dohovoru, ktorým sa definuje štatút Európskych škôl sa v spolupráci s MŠVVaŠ SR podieľa na zabezpečovaní kvality poskytovaného vzdelávania na predprimárnom, primárnom a sekundárnom stupni Európskych škôl.

Štátnu školskú inšpekciu zastupujú v Rade inšpektorov pre primárny a sekundárny cyklus Európskych škôl dve školské inšpektorky vymenované Najvyššou radou Európskych škôl. Podieľajú sa na tvorbe učebných osnov materinského jazyka, hodnotiacich nástrojov, na harmonizácii a koordinácii vzdelávania v rôznych jazykových sekciách, participujú na výbere a hodnotení učiteľov a členov školského managementu. Poskytujú vyslaným učiteľom metodickú pomoc, rodičom a žiakom poradenstvo v oblasti vzdelávania, plnia úlohy v rámci inšpekčnej činnosti Európskych škôl a akreditovaných Európskych škôl, sú medzičlánkom medzi národným vzdelávacím systémom a Európskymi školami.

Školská inšpekcia sa prostredníctvom svojich inšpektoriek podieľa na reforme systému Európskych škôl, čoho príkladom je harmonizácia maturitnej skúšky s uplatnením nového systému hodnotenia.