Školská inšpekcia – partner spokojného žiaka a úspešnej školy

Štátna školská inšpekcia (ŠŠI) bude realizovať v období od 1.11.2021 do 28.2.2023 v spolupráci s partnermi Česká školní inspekce – ČŠI (Česká republika) a The Finnish Education Evaluation Centre – FINEEC (Fínsko) ERASMUS+ projekt pod názvom Školská inšpekcia – partner spokojného žiaka a úspešnej školy. Projekt schválila Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu v rámci relevantnej projektovej výzvy.

                           Organizátor projektu                                  Partnerské organizácie

                                            Fineec logo                                ČŠI logo

Projekt sa realizuje s podporou programu Erasmus+

Hlavné témy projektu

  • Wellbeing
  • Autoevalvácia škôl

Hlavné ciele projektu

  1. Tvorba inšpekčného nástroja na hodnotenie wellbeingu v základných a stredných školách implementáciou príkladov dobrej praxe partnerov projektu.
  2. Tvorba metodickej podpory wellbeingu pre základné a stredné školy formou webinára a vzdelávacieho materiálu pre učiteľov a riaditeľov škôl.
  3. Inovácia kritérií autoevalvácie pre potreby inšpekčnej praxe implementáciou skúseností partnerských krajín.
  4. Popularizácia autoevalvácie formou metodiky a webinára pre riadiacich a pedagogických zamestnancov pilotných základných a stredných škôl.

O wellbeingu…

Wellbeing je stav, v ktorom môžeme v podporujúcom a podnetnom prostredí plne rozvíjať fyzický, kognitívny, emocionálny, sociálny a duchovný potenciál a žiť s ostatnými plnohodnotný a spokojný život. Dištančná výučba ukázala, ako je veľmi dôležité zamerať sa na túto oblasť výchovno-vzdelávacieho procesu. Preto podobne ako mnohé moderné vzdelávacie systémy krajín SICI sa bude i ŠŠI v nasledujúcom období zaoberať otázkou wellbeingu žiakov a pedagógov.

O autoevalvácii škôl…

Štátna školská inšpekcia má dlhodobo zaradené medzi nepovinné hodnotiace kritériá v rámci komplexného hodnotenia škôl i kritérium v oblasti riadenia školy, ktoré reflektuje skutočnosť, či škola realizuje sebahodnotiace procesy. V nadväznosti na cieľ projektu chce inovovať kritériá autoevalvácie a zároveň popularizovať autoevalváciu ako nástroj zvyšovania kvality školy. Na tento účel pripraví pre riadiacich a pedagogických zamestnancov metodiku a webinár.

Ako bude projekt prebiehať?

Chceme sa inšpirovať od najlepších

Projekt bude prebiehať v období od 1.11.2021 do 28.2.2023

Štátna školská inšpekcia vytvorí dedikované tímy školských inšpektorov, ktoré budú zamerané na hĺbkovú analýzu témy wellbeingu a autoevalvácie. Tieto tímy budú súčasne implementovať skúsenosti našich zahraničných partnerov z Českej republiky a Fínska do podoby výstupov projektu.

Osobitne dôležitá bude aktivita mobility, kde prostredníctvom job-shadowingu navštívia naši školskí inšpektori partnerov z Fínska a Českej republiky. Budú tak môcť sledovať najúspešnejšie prístupy priamo v praxi.

Výsledky a poznatky získané z projektu v rámci spolupráce s partnerskými organizáciami budú zdieľané prostredníctvom vytvárania metodickej podpory a popularizácie v oblasti wellbeingu a autoevalvácie škôl. Výsledky a analýzy zistení budú v ďalšom období prezentované pedagogickým a odborným zamestnancom v školách, rodičom a, samozrejme, odbornej verejnosti na rôznych fórach (konferencie). Zistenia budú taktiež transparentne zverejňované na webovej stránke ŠŠI a prostredníctvom odborne zameranej publikačnej činnosti, napr. v odborných periodikách, zborníkoch z vedeckých konferencií a pod.

Štátna školská inšpekcia bude pravidelne zverejňovať informácie o financovaní z prostriedkov EÚ:

  • na webovom sídle Štátnej školskej inšpekcie https://www.ssi.sk/;
  • vytvorením záložky ERASMUS+, tvorbou aktualít o výsledkoch činnosti, uverejnením loga projektu na viditeľnom mieste webovej stránky;
  • v publikáciách a materiáloch, ktoré vzniknú vďaka podpore z projektu;
  • v prezentáciách a iných mediálnych výstupoch, v ktorých bude diseminovať všetky výsledky získané vďaka projektu.