The Standing International Conference of Inspectorates

SICI Stála medzinárodná konferencia inšpektorátov – je organizácia združujúca národné a regionálne inšpektoráty vzdelávania v Európe.

Bola založená v roku 1995 a v súčasnosti má 42 členov. Slovenská republika, resp. Štátna školská inšpekcia  je členom SICI od roku 2004.

Cieľom SICI je podporiť vzdelávanie zlepšovaním inšpekčných procesov, a to prostredníctvom:

 • rozvoja profesijných kompetencií školských inšpektorov,
 • podpory partnerstva a spolupráce medzi jednotlivými inšpektorátmi,
 • stimulácie medzinárodnej diskusie o hodnotení a zlepšovaní kvality vzdelávania.

Uvedené ciele sa napĺňajú prostredníctvom každoročného valného zhromaždenia, workshopov a participácie inšpektorátov v projektoch so zameraním na výkon školskej inšpekcie a hodnotenie edukácie.

Ročný plán činnosti a smerovanie SICI sa schvaľuje na valnom zhromaždení zástupcov všetkých členských inšpektorátov. Činnosť SICI usmerňujú volení členovia výkonného výboru a prezident SICI.

Vo svojej činnosti sa SICI riadi stanovami; rozvíja spoluprácu s ďalšími medzinárodnými organizáciami: European Schoolnet, European Commission, OECD a CIDREE.

Členstvo v SICI je otvorené pre všetky národné inšpektoráty a organizácie, ktorých hlavnou úlohou je evalvácia vzdelávania. Členstvo v SICI je späté s úhradou ročného poplatku, ktorý je vratný, ak sa člen rozhodne usporiadať a viesť workshop SICI alebo valné zhromaždenie.

Komunikačným jazykom SICI je anglický jazyk.

Strategický plán SICI 2021 - 2025

Uvedený dokument so stanovením stratégie SICI na ďalšie štyri roky (2021 -2025) bol schválený na valnom zhromaždení 19. 11. 2020 v Paríži.

Vízia
Lepšia inšpekcia, lepšie učenie

Ciele
SICI si stanovila tri ciele, ktoré budú priamo podporovať uskutočňovanie jej vízie.

 • Podporovať zlepšovanie inšpektorátov a profesijných kompetencií inšpektorov.
 • Podporovať medzi inšpektorátmi vzájomné partnerstvá a spoluprácu.
 • Aktívne sa zapájať do medzinárodných diskusií o hodnotení a zlepšení kvality vzdelávania.

Podporovať zlepšovanie inšpektorátov a profesijných kompetencií inšpektorov

SICI – vytvára priestor na vzájomnú spoluprácu inšpektorov, výmenu skúseností, na hľadanie riešení pri plnení náročných úloh a problémov, ktorým inšpektoráty aktuálne čelia.

Prostredníctvom aktivít, workshopov a konferencií, prispieva k odbornému vzdelávaniu školských inšpektorov v celej Európe. Jednotlivé inšpektoráty stimuluje k prezentovaniu príkladov dobrej praxe, vlastných aktivít, zdrojov a výziev, z ktorých môžu iné inšpektoráty profitovať a implementovať vo svojich kontextoch.

Kľúčové úlohy

 • Prepojiť činnosti s výskumom tak, aby boli viac založené na dôkazoch a potrebách jednotlivých inšpektorátov. Nadviazať kontakt odborníkov s inšpektorátmi.
 • Poskytovať rady, informácie a podporu založenú na skúsenostiach členov, zvýšiť odborné vzdelávanie inšpektorov.
 • Posilniť komunikačné nástroje v rámci SICI a medzi jej členmi.
 • Propagovať spoločné vzdelávacie podujatia, napr. so zameraním na výmenu poznatkov z realizácie hodnotenia a pracovných skúseností z mobilít.

Podporovať medzi inšpektorátmi vzájomné partnerstvá a spoluprácu

SICI chce i v nasledujúcich štyroch rokov nadviazať na už zavedené mechanizmy podpory partnerstva a rozvoja spolupráce jednotlivých európskych inšpektorátov.

Podnecuje budovanie kolektívnej kapacity inšpektorátov učiť sa, inovovať a vykonávať evalváciu efektívnym spôsobom prostredníctvom vytvárania živej kultúry spolupráce a fungovania partnerstva, čím sa stáva silnou hnacou silou zvyšovania kvality vzdelávania.
Partnerstvo a spoluprácu podporuje i prostredníctvom workshopov, kolaboratívnych projektov, ktoré sú platformou výmeny informácií, poznatkov, príkladov dobrej prace a vzájomného učenia sa.

Kľúčové úlohy

 • Diferencovať činnosti v regionálnych skupinách tak, aby zodpovedali potrebám jednotlivých členov.
 • Propagovať projekty v súlade s potrebami jednotlivých členov.
 • Zistiť a obmieňať spôsoby spolupráce členov pomocou rôznych formátov, napríklad digitálnych (webináre, videokonferencie).

Aktívne sa zapájať do medzinárodných diskusií o hodnotení a zlepšení kvality vzdelávania

Vzhľadom na nezávislosť inšpektorátov plní SICI jedinečnú úlohu – poskytuje spoľahlivé a nestranné komentáre/hodnotenia vzdelávacej praxe a jej dopadov, prepája inšpekčné zistenia všetkých svojich členov s výskumom a praxou, zapája členov do debaty o kvalite školskej evalvácie a kvalite vzdelávania vo všeobecnejšej rovine.

Podporou vzájomnej a kritickej diskusie podnecuje svojich členov k výmene poznatkov spätých so zabezpečením a zvyšovaním kvality vzdelávania zo strany školských inšpektorátov, a to konkrétne z realizácie inšpekčnej činnosti.

 Kľúčové úlohy

 • Zlepšiť komunikáciu a disemináciu našej práce, napr. prostredníctvom zhromažďovania informácií  z činnosti SICI a z publikovaných správ jej členov.
 • Organizovať podujatia, webináre a konferencie otvorené i pre nečlenov.
 • Pokračovať a posilňovať spoluprácu s inštitúciami a organizáciami, ako sú napr. OECD a EÚ.

Implementáciou tohto strategického plánu budú mať členovia SICI príležitosť:

 • prispievať ku kľúčovým témam, ktoré budú tvoriť obsah SICI workshopov/ konferencií a iných činností,
 • participovať na vzdelávacích programoch, vrátane workshopov, konferencií a spoločných aktivít,
 • zúčastňovať sa na kritických diskusiách o hodnotení a zlepšení kvality vzdelávania,
 • naďalej sa stretávať s členmi jednotlivých regionálnych zoskupení s cieľom výmeny skúseností, príkladov dobrej praxe a zdrojov,
 • nominovať národného koordinátora SICI na podporu šírenia informácií o SICI, zhromažďovania informácií a podieľania sa na ich výmene,
 • zistiť informácie o práci ostatných členov,
 • zabezpečiť prístup na webovú stránku SICI,
 • sprístupňovať a využívať súhrnné a tematické inšpekčné správy súvisiace s prioritnými témami,
 • podporovať spoločné projekty, predkladať návrhy na ich financovanie,
 • prezentovať súhrnné správy z kolaboratívnych projektov s finančnou podporou SICI,
 • vyhľadať odborníkov v členských inšpektorátoch.

Hodnotenie strategického plánu

Výkonný výbor SICI bude na výročnom valnom zhromaždení prezentovať dosiahnuté výsledky, splnenie cieľov SICI a kľúčových úloh špecifikovaných v tomto strategickom pláne a podrobný ročný plán jeho implementácie. Na svojich pravidelných zasadnutiach bude výkonný výbor žiadať hlavného referenta o prezentovanie správy o jeho činnosti a členom SICI sprostredkuje potrebné informácie prostredníctvom webovej stránky SICI.

Hodnotenie strategického plánu 2016 - 2020

Strategický plán na roky 2016 – 2020 sa začal tvoriť po valnom zhromaždení v Edinburghu v roku 2013,  východiskom jeho tvorby bolo Bratislavské memorandum s odporúčaniami pre prácu členských inšpektorátov.

Plán bol prijatý na valnom zhromaždení v Bolzane v roku 2016 a jeho plnenie bolo hodnotené ma valnom zhromaždení v Londýne v roku 2019.
Implementáciou strategického plánu mali členovia SICI v rokoch 2016 – 2019 príležitosť:

 • zúčastňovať sa na workshopoch, konferenciách a spoločných aktivitách
  Zorganizovalo sa deväť workshopov a štyri valné zhromaždenia za účasti 851 účastníkov, zástupcov z 35 členských organizácií. Podujaté sa zúčastnili i zástupcovia nečlenských krajín ako Island, Azerbajdžan, Ghana a Jamajka.
 • naďalej sa stretávať s ostatnými členmi regionálnych zoskupení, zdieľať výsledky praxe, zdroje
  Uskutočnilo sa najmenej 20 rôznych bilaterálnych podujatí, študijné návštevy organizované jednotlivými inšpektorátmi, bilaterálne (neformálne) výmeny a bilaterálne projekty (výmena skúseností, mobility, komparatívne štúdie) atď.
 • nominovať národného koordinátora SICI na podporu šírenia informácií o SICI a jej členov
  Sieť národných koordinátorov bola zriadená a členovia majú možnosť stretnúť sa prostredníctvom webinárov.
 • zistiť informácie o práci ostatných členov prostredníctvom webovej stránky SICI
  Webová stránka bola prepracovaná a má viac informatívnejší charakter.
 • prispievať ku kľúčovým témam, ktoré budú tvoriť obsah seminárov/konferencií SICI a ďalších činností
  V roku 2018 sa účastníci valného zhromaždenia rozhodli pre kľúčovú tému workshopov. V roku 2018 bola ústrednou témou Vplyv inšpekcie, rok 2019 bol venovaný inováciám.
 • sprístupniť a využiť súhrnné a tematické správy z inšpekcii týkajúce sa prioritných tém
  Správy z workshopov Vplyv inšpekcie a Inovatívne postupy inšpekcie, sú k dispozícii na webovej stránke SICI.
 • pokračovať v predkladaní návrhov a v hľadaní finančných zdrojov pri realizácii spoločných projektov
  Podporených bolo niekoľko spoločných projektov, napr. Profesionálna komunikácia, do ktorého boli zapojení štyria členovia a Komparatívna štúdia o vedení škôl. Projekt Lepšej inšpekcie a lepšieho sociálneho začlenenia (BIBESOIN) financovaný EÚ združil päť inšpektorátov. Projekt je prezentovaný na stránke https://www.schooleducationgateway.eu
 • sprístupňovať súhrnné správy z kolaboratívnych projektov s finančnou podporou SICI
  Správa s názvom Inkluzívne vzdelávanie v praxi  je výstupom z projektu šiestich členov SICI.
 • zapojiť SICI do medzinárodných konferencií a podujatí
  SICI disponuje vedomosťami o jednotlivých vzdelávacích systémoch. Zapojením do podujatí s medzinárodnou účasťou dokáže identifikovať trendy vo vzdelávaní a vplývať na tvorbu vzdelávacích politík na úrovni EÚ.
 • lokalizovať odborníkov v členských inšpektorátoch
  Zdrojom informácií sú profily jednotlivých členských krajín prezentované na webovej stránke SICI.
 • participovať na diskusiách o hodnotení a zvyšovaní kvality vzdelávania
  SICI sa zúčastňovala na stretnutiach rôznych odborných skupín EÚ a spolupracovala aj s OECD. V roku 2019 Adrian Gray vydal knihu Európska školská inšpekcia a hodnotenie Histórie a riaditeľov s podporou SICI.