„Lepšia inšpekcia – lepšie vzdelávanie“


Vážení návštevníci, vitajte na webovej stránke Štátnej školskej inšpekcie.

Štátna školská inšpekcia s víziou kritického priateľa škôl a školských zariadení bude presadzovať HODNOTY, ktoré zabezpečia KVALITNÉ VZDELÁVANIE, SPRAVODLIVOSŤ, BEZPEČNOSŤ a ZODPOVEDNOSŤ vo vzdelávacom systéme:

Vysoká kvalita vzdelávania: kladenie veľkého dôrazu na zabezpečenie relevantného a kvalitného vzdelávania, ktoré pripravuje žiakov na úspešný a plnohodnotný život.

Bezpečné a inkluzívne prostredie: podpora inkluzívneho vzdelávania v bezpečnom prostredí, ktoré zohľadňuje potreby a rozmanitosť detí a žiakov bez ohľadu na ich pohlavie, rasu, etnický pôvod, náboženstvo, fyzickú schopnosť alebo sociálne zázemie.

Profesionalita učiteľov a riaditeľov: monitorovanie ich potrebnej kvalifikácie, odbornosti, zručnosti a odbornej prípravy na riadenie vzdelávacieho procesu, podpora profesionálneho rozvoja učiteľov, riaditeľov.

Transparentnosť a zodpovednosť: podporovanie transparentnosti v činnosti škôl a školských zariadení a informovanie verejnosti o výsledkoch hodnotenia jednotlivých škôl Štátnou školskou inšpekciou. Efektívne zabezpečovanie zodpovednosti škôl a školských zariadení a jej zamestnancov za svoje činnosti a nesprávne správanie sa.

Hodnotenie a monitorovanie: pravidelné hodnotenie a monitorovanie škôl s cieľom zistiť ich silné stránky a identifikovať oblasti vyžadujúce zlepšenie a ponúkať im konkrétne odporúčania na zlepšenie ich výkonu.

Spolupráca všetkých aktérov vzdelávania: podpora aktívneho zapojenia rodičov a žiakov do vzdelávacieho procesu. Zabezpečenie akceptácie ich názorov aj pri rozhodovaní o zlepšeniach a zmenách v školách.

hlavná školská inšpektorka
Mgr. Alžbeta Štofková Dianovská

hlavná školská inšpektorka