„Lepšia inšpekcia – lepšie vzdelávanie“

Vážení návštevníci, vitajte na novej webovej stránke Štátnej školskej inšpekcie.

Štátna školská inšpekcia bola zriadená zo zákona 1. januára 2000.
Vo svojej činnosti je nezávislá, riadi sa všeobecne záväznými právnymi predpismi a zákonmi, predovšetkým zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý určuje jej kompetencie, obsah a rozsah činnosti.
Ako orgán štátnej správy plní funkciu kontroly štátu nad úrovňou pedagogického riadenia, nad úrovňou výchovy a vzdelávania a materiálno-technických podmienok vrátane praktického vyučovania v školách a školských zariadeniach, na pracoviskách praktického vyučovania a nad úrovňou činností v špeciálnych výchovných zariadeniach a školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie. V tejto oblasti vybavuje sťažnosti a petície.

Je rozpočtovou organizáciou so sídlom v Bratislave, jej organizačnými súčasťami sú školské inšpekčné centrá v krajských mestách.

Štátnu školskú inšpekciu riadi hlavná školská inšpektorka.

hlavná školská inšpektorka
Mgr. Alžbeta Štofková Dianovská

hlavná školská inšpektorka