Projekty

Názov projektu: Digitalizácia a modernizácia ŠŠI
Kód:
311071CGL3
Operačný program:
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Žiadateľ:
Štátna školská inšpekcia
Celková zazmluvnená suma:
982 696,79 €
Stav: Prebiehajúce
Výzva: OPII-2021/7/14-DOP – Malé zlepšenia eGov služieb
Výzva:
OPII-2021/7/14-DOP Malé zlepšenia eGov služieb
Vyhlasovateľ:
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – Sprostredkovateľský orgán OP Integrovaná infraštruktúra (MIRRI)
Zazmluvnená suma NFP:
982 696,79 €
Poskytnuté finančné prostriedky prijímateľovi (NFP):
0,00 €
Dátum účinnosti zmluvy:
10.2.2023
Plánovaný začiatok realizácie projektu:
1.6.2023
Plánovaný koniec realizácie projektu:
1.12.2023
Dátum konca realizácie projektu:
Partneri:
Miesto realizácie – VÚC:
Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj

PRIRADENIE K PROGRAMOVEJ ŠTRUKTÚRE

Operačný program:
311000 – Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Prioritná os:
311070 – Informačná spoločnosť

Konkrétny cieľ:
311070031 – 7.3 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre podnikateľov

Kategória regiónov:
menej rozvinuté regióny

Konkrétny cieľ:
311070041 – 7.4 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov

Kategória regiónov:
menej rozvinuté regióny

POSKYTOVATEĽ POMOCI

Subjekt:
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Orgán implementácie fondov:
RO_OPII – Riadiaci orgán OP Integrovaná infraštruktúra
IČO:
30416094

VYHLASOVATEĽ

Subjekt:
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Orgán implementácie fondov:
SO_OPII_MIRRI – Sprostredkovateľský orgán OP Integrovaná

infraštruktúra (MIRRI)
IČO:
50349287

Adresa:
Pribinova 4195/25, 81109 Bratislava – mestská časť Staré Mesto

Štátna školská inšpekcia realizuje projekt spolufinancovaný EÚ, ktorého cieľom je digitalizácia a modernizácia procesov, ktoré sa priamo dotýkajú kontrolovaných subjektov v rezorte školstva, t.j. škôl a školských zariadení a zároveň prepojenie informačných systémov v rezorte školstva s inšpekčným nástrojom pre efektívne hodnotenie vzdelávacieho systému v regionálnom školstve. Zároveň je cieľom dobudovať interné kapacity, ktoré okrem samotnej realizácie aktivít v rámci projektu, budú v budúcnosti schopné sa podieľať na rozvoji a prevádzke IS ŠŠI. Cieľ projektu bude dosiahnutý realizáciou definovaných hlavných aktivít projektu.
Miestom realizácie projektu je celé územie SR. Merateľné ukazovatele projektu sú Počet zavedených elektronických služieb, ktoré prispievajú k riešeniu životných situácií pre občanov, ktorý dosiahne hodnotu 4 a Počet zavedených elektronických služieb, ktoré prispievajú k riešeniu životných situácií pre podnikateľov, ktorý dosiahne hodnotu 4. Bližšie informácie, týkajúce sa popisu projektu sa nachádzajú v Projektovom zámere podľa vyhlášky 85/2020 v kapitole 3.1. Manažérske zhrnutie.