Význam činnosti Štátnej školskej inšpekcie

Od vzniku Štátnej školskej inšpekcie uplynulo 24 rokov a vstúpili sme do štvrťstoročia existencie, čo iste znamená, že jej tvár sa v čase menila a prispôsobovala sa zmenám nielen v systéme regionálneho školstva, ale aj zmenám v metodológii externej evalvácie.

Právne predpisy, ktoré určovali základné rámce činnosti inšpekcie, sa menili často nekoncepčne a zvyčajne iba izolovaným spôsobom reagovali na novovzniknuté situácie. Štruktúra kompetencií inšpekcie je z toho dôvodu hierarchicky nehomogénna (niektoré majú zásadný charakter, iné majú charakter detailov), pričom niektoré kompetencie sa v rôznej modifikácii opakujú viacnásobne.

Pôsobnosť Štátnej školskej inšpekcie

Pôvodné základné nastavenie pôsobnosti ŠŠI, tak ako bolo definované v § 13 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vymedzovalo kompetenčný priestor nasledovne:

„Štátna školská inšpekcia plní funkciu kontroly štátu nad úrovňou pedagogického riadenia, nad úrovňou výchovy a vzdelávania a materiálno-technických podmienok vrátane praktického vyučovania v školách a školských zariadeniach, na pracoviskách praktického vyučovania a vo vzdelávacích ustanovizniach (ďalej len „kontrolovaný subjekt“). V tejto oblasti vybavuje sťažnosti a petície.“

 • Toto pôvodné základné nastavenie pôsobnosti ŠŠI sa skrytým spôsobom zmenilo aj v dôsledku prijatia zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, kedy sa kontrolná právomoc inšpekcie rozšírila aj voči zamestnávateľom, ktorí poskytujú praktickú prípravu žiakom v systéme duálneho vzdelávania.
 • Ďalšiu zmenu znamenalo rozšírenie kompetencií ŠŠI spočívajúcich v hodnotení činnosti špeciálnych výchovných zariadení a školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie. Istým spôsobom išlo o reakciu na nevyhnutnosť podrobiť externému dohľadu aj odbornú činnosť zariadení výchovného poradenstva najmä preto, že rozhodujúcim spôsobom môžu ovplyvniť spôsob ďalšej výchovy a vzdelávania detí a žiakov.
 • Za mimoriadne významnú kompetenciu uloženú zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je potrebné považovať monitorovanie a hodnotenie kvality výchovy a vzdelávania, ktorú možno nepochybne spájať s hodnotením výkonnosti vzdelávacieho systému.
 • Explicitne definovaná povinnosť poskytovať poradenskú a odbornú činnosť školám a školským zariadeniam nielen pri odstraňovaní nedostatkov je vlastne iba legitimizáciou toho, čo inšpektori prirodzene robili vždy, aj keď si občas učiteľská verejnosť myslí opak. Už samotná identifikácia nedostatku, komunikácia o príčinách a dôsledkoch nedostatku, následná formulácia odporúčania na odstránenie nedostatku, resp. uloženie konkrétneho opatrenia na odstránenie zisteného nedostatku je vo svojej podstate poradenskou činnosťou. Inšpekcia si v tomto kontexte nepochybne uvedomuje, že cieľom hodnotenia škôl nemôže byť iba výlučne reflexia kvality školy, ale hodnotenie má skutočný význam až vtedy, ak vedie školy k lepšej kvalite poskytovaného vzdelávania. 
 • Iný súbor kompetencií je odrazom akejsi „arbitrážnej“ funkcie inšpekcie, keďže inšpekcia získala oprávnenia riešiť názorové nezhody v otázkach nastavenia maturitných zadaní alebo tém ústnej formy internej časti maturitnej skúšky alebo vo veci výhrad, či už zriaďovateľa alebo obecnej školskej rady alebo územnej školskej rady, voči obsahu správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach.
 • Významnou je aj účasť školského inšpektora na výberových konaniach uchádzačov o funkciu riaditeľa základnej školy zriadenej obcou a na vymenovanie riaditeľa strednej školy zriadených samosprávnym krajom.
 • Ďalší súbor kompetencií má „rigorózno-konzekvenčný“ charakter, keďže inšpekcia na základe svojich zistení môže navrhovať vyradenie školy a školského zariadenia zo siete, zmeny v sieti, odvolanie riaditeľa školy alebo zánik spôsobilosti zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania.

Základné poslanie Štátnej školskej inšpekcie

Z redukovaného prehľadu súboru zákonných úloh inšpekcie je nevyhnutné abstrahovať jej základné poslanie, ktorým je aktívna podpora zvyšovania kvality výchovy a vzdelávania poskytovaním objektívnej spätnej väzby všetkým, ktorí túto kvalitu ovplyvňujú. Ťažisko práce Štátnej školskej inšpekcie, charakterizované nielen kontrolou, ale dnes už najmä hodnotením, spočíva teda v poskytovaní objektívnych informácií v sys­téme riadenia školstva na zabezpečovanie jeho rozvoja.

Fungovaniu inšpekcie paradoxne pomáha to, že základná definícia jej funkcie je tak voľná, že umožňuje autonómne nastavenie systémov hodnotenia škôl, takže je iba v rukách ŠŠI ako efektívne to urobí.

Napriek všetkým turbulenciám, ktorými za svoju existenciu prešla Štátna školská inšpekcia a napriek tomu, že sa občas objavujú úvahy na tému „byť alebo nebyť“ je v súčasnosti ŠŠI považovaná za inštitúciu, ktorá evalvuje slovenské školy unikátnym spôsobom, ktorý iní externí hodnotitelia k dispozícii nemajú.

Nepracuje totiž iba s výsledkami, ktoré školy dosahujú, ale má možnosť pozorovať a hodnotiť cesty, ktoré k týmto výsledkom vedú, keďže má možnosť priameho vstupu do škôl a má možnosť osobného kontaktu s aktérmi vzdelávania. Práve nedávna minulosť dokazuje, že cesta od kontroly zhody reality s právnymi predpismi k hodnoteniu kvality výchovno-vzdelávacích procesov je rozhodujúca nielen pre hodnotenie výkonnosti vzdelávacieho systému, ale aj pre jeho žiadúce zmeny.

Cesta k zlepšovaniu Štátnej školskej inšpekcie

Ak sa má Štátna školská inšpekcia neustále zlepšovať a reagovať na požiadavky doby, je absolútne nevyhnutné, aby pokračovala v hľadaní konzistentných odpovedí na päť jednoduchých otázok:

 • Čo inštitúcia má robiť?
 • Ako robí to, čo má robiť?
 • Aké sú dôsledky toho, čo robí?
 • Kto robí to, čo sa má robiť?
 • Prečo sa vôbec robí to, čo sa má robiť?

Je zrejmé, že časom budú odpovede na tento súbor otázok iné ako dnes, ale je to v poriadku, lebo zmena odpovedí na tie isté otázky v čase bude dôkazom toho, že Štátna školská inšpekcia vo svojom vnútri reflektuje okolnosti meniaceho sa sveta. Jedna vec však istý čas ostane bez zmeny, a tou je nadčasovosť významu loga SICI „Better inspection – better learning.“