Wellbeing v školskom prostredí

Wellbeing v školskom prostredí zohráva pre žiakov kľúčovú úlohu, pretože žiaci trávia v škole významnú časť svojho času. Spokojnosť žiakov v školskom prostredí má veľký vplyv na ich celkové prežívanie. Ak v škole panujú dobré vzťahy a napĺňajú sa základné potreby všetkých aktérov vzdelávania, tak žiaci vykazujú vyššiu životnú spokojnosť, čo sa pozitívne prejavuje aj na ich vzdelávacích výsledkoch. Wellbeing a učenie sa/vzdelávanie sú spojené nádoby, bez ktorých žiaci nedokážu dosahovať maximum svojho vzdelávacieho potenciálu.

Vymedzenie oblastí wellbeingu nie je v medzinárodnom kontexte jednotné. ŠŠI prijala a rozpracovala koncepciu Partnerství pro vzdělávání 2030+, ktorá nadväzuje na koncept OECD. Wellbeing je komplexný pojem, ktorý tvorí súbor viacerých ukazovateľov, a vo vzdelávaní ho možno definovať ako „cítiť sa dobre a dobre sa učiť“.

Spomedzi viacerých definícií wellbeingu sa opierame o tú, ktorá chápe „wellbeing ako stav, v ktorom je možné v podporujúcom a podnetnom prostredí plne rozvíjať fyzický, kognitívny, emocionálny, sociálny a duchovný potenciál a žiť s ostatnými plnohodnotný a spokojný život“.

Prostredníctvom predloženého materiálu Sprievodca wellbeingom v školskom prostredí vám ponúkame základné informácie o wellbeigu a o možnostiach jeho rozvoja pomocou námetov, aktivít alebo hodnotiacich nástrojov, ktoré vám umožnia zmapovať rôzne situácie v školskom prostredí. Otvorí sa tak priestor na diskusiu so žiakmi, pedagógmi a zároveň možnosť spolupodieľať sa na rozvoji kultúry školy.

Predkladaný materiál je určený predovšetkým pedagogickým a odborným zamestnancom škôl a školských zariadení a ďalším odborníkom, ktorí participujú na rozvoji wellbeingu žiakov. Je výsledkom projektu ERASMUS+, ktorý Štátna školská inšpekcia realizovala v termíne 1.11.2021 do 28.2.2023 v spolupráci s partnermi Česká školní inspekce – ČŠI (Česká republika) a The Finnish Education Evaluation Centre – FINEEC (Fínsko) ERASMUS+ projekt pod názvom Školská inšpekcia – partner spokojného žiaka a úspešnej školy.

Projekt sa realizoval s podporou programu ERASMUS+

Dotazníky, ktoré sú súčasťou tejto publikácie, slúžia na zmapovanie vybranej oblasti wellbeingu. Neslúžia na diagnostiku žiakov ani pedagógov a neodporúčame z nich vyvodzovať všeobecné závery. V prípade identifikovaného problému odporúčame kontaktovať a spolupracovať s odborníkmi z praxe.

Dotazník zameraný na zistenie stavu negatívnych javov v škole

Prieskum podporného prostredia

Podpora učenia a motivácia

Psychická odolnosť

Zvládanie stresu

Dotazníky, ktoré sú súčasťou tejto publikácie, slúžia na zmapovanie vybranej oblasti wellbeingu. Neslúžia na diagnostiku žiakov ani pedagógov a neodporúčame z nich vyvodzovať všeobecné závery. V prípade identifikovaného problému odporúčame kontaktovať a spolupracovať s odborníkmi z praxe.

Profesijná spokojnosť

Stres a sebadôvera u učiteľa

Zdroje podpory duševného zdravia