Metodické materiály pre školy a školské zariadenia

Štátna školská inšpekcia zverejňuje pre potreby škôl a školských zariadení metodické materiály.

Materiály budú priebežne aktualizované a dopĺňané aj na základe podnetov a požiadaviek škôl a školských zariadení.

Desatoro preventívnych odporúčaní proti šikanovaniu na školách

Metódy aktívneho vyučovania

Portfólio ako nástroj podpory procesov učenia sa žiaka

Interná evalvácia školy – zameranie na zmenu

Príklady úloh na rozvoj kognitívnych zručností

Inkluzívne vzdelávanie doma i v zahraničí

Alternatívne pedagogické systémy

Formatívne hodnotenie – nástroj na podporu efektívneho učenia sa žiaka

Profesionálny rozvoj a hodnotenie pedagogického zamestnanca školy – (aktualizované 01.02.2021)

SJ ako cudzí jazyk

Rozvoj kľúčových kompetencií implementovaním zážitkového vyučovania

Základy používania aplikácie Microsoft Teams pri dištančnom vzdelávaní

Hybridné vzdelávanie

Myšlienkové mapy

Konštruktivizmus a jeho uplatnenie vo vyučovaní

Prevencia a eliminácia sociálno-patologických javov v školskej edukácii

Rozvíjanie digitálnych zručností žiakov v edukácii časť 1

Rozvíjanie digitálnych zručností žiakov v edukácii časť 2

Podpora rozvoja digitálnej gramotnosti počas dištančného vzdelávania – (aktualizované 10.06.2021)

Repetitórium Bloomovej taxonómie

Učebné štýly žiakov ako determinant učenia sa a učebných výsledkov žiakov

Škola ako miesto efektívneho učenia

Skupinové vyučovanie

Príčiny neprospievania žiakov v škole a možnosti ich odstraňovania

Konflikty v školskom prostredí

Motivácia ako predpoklad úspešného učenia sa žiakov

Prevencia a riešenie kyberšikanovania v školskom prostredí (aktualizované 22.06.2021)

Hybridný model vzdelávania

Mozog, učenie sa a vyučovanie

Vybrané aspekty učenia sa a emocionalizácie vyučovania

Zásady mozgovokompatibilného vyučovania a učenia sa