Pracovné ponuky

Služobný úrad Štátna školská inšpekcia, Bratislava

 

o z n a m u j e,

 

že miesta školských inšpektorov a ostatné štátnozamestnanecké miesta v služobnom úrade sa v súlade so zákonom č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov obsadzujú výberovým konaním.

 

Výberové konania na obsadenie miest školských inšpektorov a ostatných voľných štátnozamestnaneckých miest služobného úradu Štátna školská inšpekcia sa vyhlasujú prostredníctvom registra výberových konaní na ústrednom portáli verejnej správy.

 

Vypísané výberové konania je možné vyhľadávať prostredníctvom odkazu: https://open.slovensko.sk/VK/

 

V súčasnosti sú vypísané vonkajšie výberové konania na voľné miesto školského inšpektora v Úseku inšpekčnej činnosti v Ústrednom inšpekčnom centre, Bratislava, v Školskom inšpekčnom centre Bratislava, Školskom inšpekčnom centre Trnava, Školskom inšpekčnom centre Trenčín, Školskom inšpekčnom centre Nitra, Školskom inšpekčnom centre Žilina, Školskom inšpekčnom centre Banská Bystrica, Školskom inšpekčnom centre Prešov a Školskom inšpekčnom centre Košice.

 

 

20. máj 2022