Pracovné ponuky

Služobný úrad Štátna školská inšpekcia, Bratislava

o z n a m u j e,

že miesta školských inšpektorov a ostatné štátnozamestnanecké miesta v služobnom úrade sa v súlade so zákonom č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov obsadzujú výberovým konaním.

Výberové konania na obsadenie miest školských inšpektorov a ostatných voľných štátnozamestnaneckých miest služobného úradu Štátna školská inšpekcia sa vyhlasujú prostredníctvom registra výberových konaní na ústrednom portáli verejnej správy.

Vypísané výberové konania je možné vyhľadávať prostredníctvom odkazu: https://open.slovensko.sk/VK/

V súčasnosti sú vypísané vonkajšie výberové konania na voľné miesta školských inšpektorov v Školskom inšpekčnom centre Bratislava, Školskom inšpekčnom centre Nitra, Školskom inšpekčnom centre Banská Bystrica, Školskom inšpekčnom centre Prešov a Školskom inšpekčnom centre Košice a na miesto riaditeľa osobného úradu. Širšie vnútorné výberové konania na voľné miesta školských inšpektorov v Školskom inšpekčnom centre Nitra, Školskom inšpekčnom centre Žilina, Školskom inšpekčnom centre Košice a v oddelení metodických činností a tvorby inšpekčných stratégií.

Uzávierka na podávanie prihlášok do výberového konania je 29. január 2023. Výberové konania sa uskutočnia vo februári 2023.

 

18. január 2023