Práva a povinnosti školských inšpektorov

Školskí inšpektori sú oprávnení:

 • vstupovať do priestorov kontrolovaných subjektov
 • kontrolovať výchovno-vzdelávaciu činnosť (napr. formou hospitácií)
 • overovať úroveň vedomostí a zručností žiakov (napr. aj zadaním testov)
 • vyžadovať od orgánov štátnej správy v školstve (riaditeľa školy alebo riaditeľa školského zariadenia, obce, samosprávneho kraja, okresného úradu v sídle kraja, MŠVVaŠ SR a iných ústredných orgánov štátnej správy) informácie a písomné podklady potrebné na plnenie svojich úloh
 • vyžadovať súčinnosť stavovskej organizácie a profesijnej organizácie pri výkone kontrolnej činnosti na pracovisku praktického vyučovania
 • nazerať do dokumentácie
 • podľa závažnosti zistených nedostatkov ukladať opatrenia na ich odstránenie
 • požadovať od vedúceho zamestnanca kontrolovaného subjektu a ostatných pedagogických zamestnancov kontrolovaného subjektu písomné vyjadrenie k výsledkom inšpekčných zistení v určenej lehote
 • požadovať od vedúceho zamestnanca kontrolovaného subjektu v určenej lehote písomnú informáciu o prijatých opatreniach k zisteným nedostatkom,
 • požadovať od vedúceho zamestnanca kontrolovaného subjektu v určenej lehote správu o splnení opatrení na odstránenie zistených nedostatkov
 • vedúcim a ostatným zamestnancom kontrolovaného subjektu uložiť sankcie za neodstránenie nedostatkov zistených školskou inšpekciou
 • spracúvať osobné údaje o deťoch, žiakoch a poslucháčoch v rozsahu – meno a priezvisko; dátum narodenia; adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta, kde sa dieťa, žiak alebo poslucháč obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu; štátna príslušnosť; národnosť; fyzické zdravie a duševné zdravie; mentálna úroveň vrátane pedagogicko-psychologickej a špeciálno-pedagogickej diagnostiky
 • spracúvať osobné údaje o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v rozsahu – meno a priezvisko; kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky na výkon pedagogickej činnosti a odbornej činnosti a dĺžka výkonu funkcie vedúceho pedagogického zamestnanca a vedúceho odborného zamestnanca; dĺžka pedagogickej praxe a dĺžka odbornej praxe; zdravotná spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti a odbornej činnosti

Školskí inšpektori sú povinní:

 • preukazovať sa služobným preukazom zamestnanca Štátnej školskej inšpekcie; pri výkone inšpekcie aj poverením na výkon školskej inšpekcie
 • zachovať mlčanlivosť (z dôvodu styku s osobnými údajmi), a to aj po skončení štátnozamestnaneckého vzťahu alebo pracovnoprávneho vzťahu
 • ponúknuť možnosť riaditeľovi školy/školského zariadenia, aby sa zúčastnil spolu so  školským inšpektorom na hospitovaných hodinách a aj na pohospitačných rozhovoroch s učiteľmi
 • vyhotoviť správu o výsledkoch školskej inšpekcie a prerokovať ju s vedúcim zamestnancom kontrolovaného subjektu, podľa potreby aj so zriaďovateľom kontrolovaného subjektu
 • písomne upozorniť zriaďovateľa na nedostatky zistené pri inšpekčnej činnosti v kontrolovaných subjektoch v ich pôsobnosti
 • podávať písomné stanoviská, vyjadrenia a informácie orgánom štátnej správy v školstve a orgánom školskej samosprávy vo veciach výchovy, vzdelávania, riadenia, zriaďovania a zrušovania škôl a školských zariadení
 • zovšeobecňovať skúsenosti a poznatky z inšpekčnej činnosti na pracovných poradách, seminároch a vzdelávacích podujatiach vedúcich pedagogických zamestnancov a ostatných pedagogických zamestnancov
 • pripraviť podklady pre hlavného školského inšpektora na vyjadrenie k žiadosti zriaďovateľa o vyradenie školy, školského zariadenia, strediska praktického vyučovania alebo pracoviska praktického vyučovania zo siete škôl a školských zariadení
 • podávať hlavnému školskému inšpektorovi návrh na zmeny v sieti škôl a školských zariadení, odôvodnený návrh na vyradenie školy, školského zariadenia, strediska praktického vyučovania alebo pracoviska praktického vyučovania zo siete škôl a školských zariadení alebo návrh na odvolanie riaditeľa školy alebo školského zariadenia, ak pri výkone školskej inšpekcie boli zistené závažné nedostatky