Autoevalvácia školy

Autoevalvácia je proces, v rámci ktorého si škola sama zhromažďuje a vyhodnocuje informácie o oblastiach svojej činnosti s cieľom zlepšiť sa.

Na jednej strane vytvára priestor na iniciatívu a tvorivosť pedagógov a na strane druhej ich vedie k prevzatiu zodpovednosti za kvalitu svojej práce. Školy sú chápané ako autonómne subjekty zodpovedné za kvalitu vzdelávania. Prijatie a zapracovanie autoevalvácie do života školy si vyžaduje diskusiu o kvalite školy, zmenu kultúry školy, ale i získanie nových zručností. Napriek tomu, že rozsiahlejší proces internej evalvácie školy legislatíva Slovenskej republiky špecificky nevyžaduje, príklady praxe, ktoré uvádzame v publikácii, poukazujú na pozitívny dopad autoevalvácie na zlepšovanie sa škôl.

Na základe našich zistení a na základe participácie v projekte ERASMUS+ Školská inšpekcia – partner spokojného žiaka a úspešnej školy ponúkame prostredníctvom tejto príručky základné informácie k jednému z možných prístupov k autoevalvácii. V príručke nájdete i mnoho odporúčaní, nástroje hodnotenia, ako aj skúsenosti škôl s realizáciou vlastného hodnotenia. V prípade, že chcete realizovať autoevalváciu vlastnou cestou, v prílohách vám ponúkame niekoľko ďalších prístupov, ktoré možno v rámci sebahodnotenia využiť. Príručka je určená predovšetkým pedagógom, ale i ďalším aktérom vzdelávania, ktorí diskutujú o kvalite svojej práce a chcú podniknúť spoločné kroky smerom k jej zmenám, k zlepšeniu.

Veríme, že príručka bude podnetom na úvahy o spoločnom úsilí skvalitňovať naše školy.

Váš tím školských inšpektorov

Predkladané dotazníky sú určené pre žiakov, vedúcich zamestnancov, pedagógov i rodičov. Zameriavajú sa na sebahodnotenie školy, ako i jej služieb a rizikového správania. Sú v online verzii a je možné ich využiť pre potreby školy duplikovaním. Výstupom z dotazníka môže byť grafické zobrazenie. Dotazníky slúžia na základný monitoring školy.

Sebahodnotenie školy – žiakmi
Sebahodnotenie školy – vedúcimi zamestnancami
Sebahodnotenie školy – rodičmi
Služby školy
Prevencia rizikového správania
Podpora duševného zdravia v škole