Čo priniesla a čo zobrala dištančná výučba žiakom očami riaditeľov a pedagógov

Dištančné vzdelávanie je pojem, ktorý sa do slovníka učiteľov, riaditeľov a celej školskej verejnosti aktívne včlenil od marca 2020. Flexibilne sa riaditelia, učitelia, žiaci i rodičia museli prispôsobovať novej forme vzdelávania a hľadať riešenia. Pre nikoho to nebolo jednoduché.

Štátna školská inšpekcia pripravila dotazníky, ktorými chce zmonitorovať situáciu na školách počas dištančného vzdelávania v školských rokoch 2019/2020 a 2020/2021. Dotazníky budú zadministrované sekciou IT na ministerstve školstva, keďže ŠŠI nedisponuje potrebným IT zázemím.

Snahou Štátnej školskej inšpekcie je získať informácie, na základe ktorých by bolo možné nastaviť podporu učiteľom, žiakom, školám a zároveň pripraviť podmienky pre prípadnú ďalšiu vlnu dištančného vzdelávania.

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, práve vy najlepšie poznáte situáciu a problémy, ktoré dištančné vzdelávanie na školy prinieslo. Vzhľadom na to si vás dovoľujeme požiadať o súčinnosť pri získavaní informácií formou dotazníka.

Pre korektné vyplnenie dotazníka je potrebné porozumenie terminológie, ktorá s dištančným vzdelávaním súvisí. Vzhľadom na množstvo definícií a rôznych chápaní pojmov predkladáme slovník dištančného vzdelávania, ktorý sa používa v zaslanom dotazníku.

O výsledkoch zistení z dotazníkov vás budeme informovať na našej webovej stránke.