Hlavnou misiou ŠŠI v školskom roku 2021/2022 bude cielená podpora škôl a školských zariadení
(Plán inšpekčnej činnosti)

Uplynulý školský rok bol pre školy, žiakov, ako i rodičov mimoriadne náročný. Z dotazníkových prieskumov, ktoré ŠŠI realizovala v poslednom období, sa ukázalo nielen to, ako jednotlivé školy zvládali nový typ vzdelávania, ale aj aké sú silné a slabé stránky dištančného vzdelávania a aký typ podpory školy potrebujú. Reflektujúc na túto mimoriadnu situáciu je misiou ŠŠI v školskom roku 2021/2022 nastúpiť na cestu cielenej podpory škôl a školských zariadení ako kritický priateľ.

Jednou z hlavných úloh Štátnej školskej inšpekcie je kontrolná činnosť. Dobre nastavené kontrolné mechanizmy či riaditeľom školy, zriaďovateľom alebo našou inštitúciou sú zásadné pre zvyšovanie kvality vzdelávania.

V tejto súvislosti je cieľom Štátnej školskej inšpekcie aktívne podporovať zvyšovanie kvality výchovy a vzdelávania formou:

  • externej evalvácie, ktorou poskytuje objektívne zistenia o stave výchovy a vzdelávania v regionálnom školstve;
  • spätnej väzby školám a školským zariadeniam, rodičom, zriaďovateľom a ďalším zainteresovaným v oblasti vzdelávania;
  • podporovania a motivovania škôl na rozvíjanie kvality vlastnej pedagogickej práce školy, na pozitívny význam vlastného hodnotenia;
  • vytvárania kontrolných nástrojov zabezpečujúcich objektívny systém hodnotenia kvality inšpekčnej činnosti;
  • upriamovania pozornosti škôl na identifikovanie a odhaľovanie vnútorných vzťahov a procesov ako nevyhnutného predpokladu na zlepšovanie klímy a kultúry škôl a ich rozvoj, ako aj na formovanie postojov a hodnotovej orientácie.

Nový školský rok 2021/2022 sa preto ponesie v duchu nasledujúcich plánov a nových výziev:

ŠŠI bude realizovať v spolupráci s partnermi z Fínska a Českej republiky medzinárodný projekt ERASMUS+.

„Školská inšpekcia – partner spokojného žiaka a úspešnej školy“ je názov projektu, ktorý ŠŠI v tieto dni získala v rámci výberového programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu. V kontexte nižšie uvedených úloh a plánu inšpekčnej činnosti sa projekt zameriava na oblasť wellbeingu žiakov a autoevalvácie škôl. ŠŠI nadviazala medzinárodnú spoluprácu s inšpektorátmi vo Fínsku a Českej republike, aby implementovala skúsenosti best practiceknow-how lídrov v oblasti vzdelávania do vlastnej inšpekčnej činnosti  s cieľom podporiť školy na ceste ich rozvoja. (O realizácii, ako i výsledkoch projektu budeme priebežne informovať na našej webovej stránke.)

Komplexné inšpekcie sa v školskom roku 2021/2022 nebudú realizovať.

Vo svojom pláne inšpekčnej činnosti na školský rok 2021/2022 ŠŠI zohľadňuje prerušenie prezenčného vzdelávania v školských rokoch 2019/2020 a 2020/2021. V tejto súvislosti sa v školskom roku 2021/2022 komplexné inšpekcie neuskutočnia. Je prirodzené, že školy a školské zariadenia budú individuálnou formou pristupovať k prípadnej úprave a modifikácii ŠkVP na základe vlastných analýz a podmienok, ktoré boli charakteristické pre dištančné vzdelávanie v konkrétnom subjekte.

Tematické inšpekcie sa v školskom roku 2021/2022 budú zameriavať aj na nové témy.

V pláne inšpekčnej činnosti ŠŠI rezonujú popri témach, ktoré sleduje inšpekcia pravidelne, aj viaceré nové témy tematických inšpekcií, ktoré sú dané legislatívnymi zmenami, ako i reflexiou na predchádzajúce obdobie dištančnej výučby. Prvýkrát sa budeme zameriavať aj na problematiku wellbeingu v školách, vychádzajúc zo skúseností našich partnerov vo Fínsku a v Českej republike.

Podrobný plán inšpekcií s uvedením konkrétnych termínov je zverejnený v Pláne inšpekčnej činnosti na školský rok 2021/2022.