Materské školy sa zameriavajú u detí na pohybové aktivity, zdravé stravovanie a zdravé prostredie.

Výsledky štúdie European Health Examination Survey poukazujú, že prevalencia 1 obezity od roku 1980 sa v mnohých európskych krajinách viac ako strojnásobila a tento nárast je sprevádzaný nárastom chronických neprenosných ochorení 2 . Slovenská republika sa v rámci európskych štruktúr zaviazala k boju proti obezite a prijala na zasadnutí vlády Slovenskej republiky 9. januára 2008 Národný program prevencie obezity.

V tejto súvislosti bol vypracovaný i Národný akčný plán v prevencii obezity na roky 2015 – 2025 (NAPPO) zameraný na zníženie a eliminovanie nadhmotnosti a obezity v populácii. Jeho kľúčovými oblasťami a opatreniami sú i podpora zdravšieho prostredia v školách a podpora fyzickej aktivity
Štátna školská inšpekcia (ŠŠI) monitoruje stav podpory zdravého prostredia v materských školách ako prevencie obezity od školského roku 2016/2017. Počas sledovaných piatich rokov bolo monitorovaných 722 materských škôl (MŠ).

Z výsledkov kontrolnej činnosti ŠŠI vyplynulo, že 86,7 % MŠ mala zapracované úlohy a aktivity vyplývajúce z NAPPO v školskom vzdelávacom programe (ŠkVP) alebo príslušnej dokumentácii. Vlastné ciele výchovy a vzdelávania v ŠkVP smerovali k vytváraniu zdravého školského prostredia a podporovaniu zdravého životného štýlu, fyzickej aktivity detí a ich pohybovej, dopravnej i environmentálnej gramotnosti.

Tomu nasvedčovali i denné poriadky jednotlivých tried, ktoré mali v 98 % MŠ pevne stanovený čas na činnosti, ktoré súviseli so životosprávou a uskutočňovaním sezónnych pohybových i environmentálnych aktivít.

POHYBOVÉ AKTIVITY DETÍ
MŠ realizovali pohybové aktivity formou zdravotných cvičení (zväčša 1-krát denne vzhľadom na vekovú kategóriu detí), vzdelávacie aktivity s telovýchovným zameraním a pobyty vonku. Tri štvrtiny MŠ (75,2 %) uskutočňovali vzdelávacie aktivity s telovýchovným zameraním 4 krát v mesiaci. Väčšina detí sledovaných MŠ (85,8 %) strávila pobytom vonku 1,5 hodiny 1 krát denne a takmer polovica (42,7%) 2 krát denne. Učitelia MŠ na rozvíjanie pohybových spôsobilostí detí využívali vlastnú telocvičňu MŠ alebo telocvičňu inej školy. V prípade priaznivého počasia i okolité prírodné prostredie alebo obecné športoviská. Riaditelia deklarovali, že MŠ mali zväčša dostatok telovýchovného náradia (81 %) a telovýchovného náčinia (89 %), uvítali by však ich inovovanie a rozšírenie. MŠ organizovali rôzne športové výcviky a kurzy, medzi ktorými dominoval predplavecký výcvik (Graf 1).

Graf 1 Realizácia výcvikov a kurzov v kontrolovaných MŠ

ZDRAVÉ STRAVOVANIE
MŠ sa zapojili i do rôznych programov, projektov a kampaní súvisiacich so zdravým stravovaním (Graf 2). Najväčšej obľube sa u MŠ tešil program Školské mlieko, do ktorého sa zapojilo viac ako tri štvrtiny MŠ počas celého sledovaného obdobia. „Cieľom uvedeného programu je vypestovať u detí správne stravovacie návyky aj pri konzumácii základnej potraviny – mlieka. Program je zakotvený v Európskej únii od roku 1977 a dnes je zavedený v 26 krajinách EÚ 3 “.

Graf 2 Zapojenosť kontrolovaných MŠ do programov, projektov a kampaní súvisiacich so zdravím

Polovica zariadení školského stravovania v školskom roku 2023/24 zabezpečovala adekvátnu/osobitú stravu deťom, ktorým bola diagnostikovaná potravinová intolerancia napr. na lepok, mliečny cukor a vaječný bielok. Graf 3 naznačuje stúpajúci trend poskytovania osobitej stravy.

Graf 3 Poskytovanie osobitej stravy v kontrolovaných MŠ

V oblasti zdravého životného štýlu a rozvíjania pohybovej gramotnosti absolvovala štvrtina vyučujúcich MŠ i vzdelávanie, ktoré poskytovali externí poskytovatelia vzdelávania.
Čiastkové výsledky o stave pohybových aktivít a zdravom stravovaní ŠŠI prezentovala na odbornom seminári OMEP , ktorý bol venovaný téme Aktívne škôlky. Uvedený koncept MŠVVaM SR reaguje na celospoločenský problém nedostatku pohybu a s ním súvisiaci rastúci trend obezity, chronických neprenosných ochorení a duševného zdravia.

Viac informácií k zisteniam o pohybových aktivitách detí je v správe Stav a podpora rozvíjania pohybovej gramotnosti detí v materských školách v školskom roku 2019/2020 v SR

                                                                                                                                                         

  1. štatistický číselný (najčastejšie percentuálny) termín, ktorý udáva výskyt určitého javu na 100 alebo 1000 ľudí v určitom mieste a čase
  2. Národný akčný plán v prevencii obezity na roky 2015 – 2025
  3. https://www.slovenskemlieko.sk/novinky/program-skolske-mlieko-ma-jasne-ciele-na-zdravi-deti-zalezi