Vplyv pandemickej situácie na priebeh vzdelávania v materských školách v školskom roku 2020/2021

Pandémia zapríčinená ochorením COVID-19 mala vplyv na organizáciu a priebeh predprimárneho vzdelávania. Riaditeľom 154 materských škôl (130 obecných, 15 súkromných, 9 cirkevných) bol zaslaný on-line dotazník zameraný na:

  • rozsah prerušenia prezenčného vzdelávania,
  • zapojenie sa detí do jednotlivých foriem dištančného vzdelávania,
  • procesy priebežného vyhodnocovania efektivity dištančného vzdelávania,
  • kvalitu poskytovania odbornej pomoci materským školám
  • potreby škôl pre úspešné zvládnutie dištančného vzdelávania.

Návratnosť dotazníka bola 85,6 % (Graf č.1).

Graf č. 1 Percentuálne zastúpenie oslovených materských škôl podľa krajov

Rozsah prerušenia prezenčného vyučovania

V oslovených materských školách bolo vzdelávaných 12 400 detí, z nich 96 so zdravotným znevýhodnením (ZZ) a 720 pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia/z marginalizovanej rómskej komunity (zo SZP/z MRK) (Graf č.2). Pôsobilo v nich 1 255 učiteľov, 68 pedagogických asistentov, 19 školských špeciálnych pedagógov a 15 odborných zamestnancov. Je možné konštatovať, že nie vždy personálne podmienky materských škôl zodpovedali rôznorodosti štruktúry detí a ich výchovno-vzdelávacím potrebám.

Graf č. 2 Štruktúra detí (intaktné – bežná populácia, deti so ZZ, deti zo SZP/z MRK) podľa krajov

Formy vzdelávania v materských školách

Materské školy v období od 1. 9. 2020 do 12. 4. 2021, vzhľadom na vlastné osobité podmienky súvisiace s pandémiou a rozhodnutiami ministra školstva, operatívne zabezpečovali prevádzku a poskytovali deťom niektoré z uvedených foriem vzdelávania.

  • Prezenčné vzdelávanie poskytovalo 134 materských škôl, prezenčne sa vzdelávať nebolo umožnené 1 113 deťom (Graf č.3).
  • Dištančné vzdelávanie zabezpečovalo 86 materských škôl, z nich 20 škôl predovšetkým deťom, ktoré mali rok pred plnením povinnej školskej dochádzky; nebolo dostupné pre 5  673 detí. V 39 školách umožnili dištančne sa vzdelávať 495 deťom (z celkového počtu 687) zo sociálne znevýhodneného prostredia/z marginalizovanej rómskej komunity (Graf č.4).
Graf č. 3 Podiel detí, ktorým bolo potencionálne umožnené/neumožnené prezenčné vzdelávanie
Graf č. 4 Podiel intaktnych detí so ZZ a detí zo SZP/MRK na jednotlivých formách vzdelávania v MŠ, ktoré poskytovali dištančné vzdelávanie (DV)

Efektivita dištančného vzdelávania

Viac ako polovica riaditeľov materských škôl, ktoré uskutočňovali dištančné vzdelávanie, hodnotili pravidelne výchovno-vzdelávaciu činnosť učiteľov a plnenie učebných osnov a boli aj riaditelia, ktorí celkovo uvedenej problematike nevenovali pozornosť (4,1 %).

Najpočetnejšia skupina z oslovených riaditeľov pozitívne vnímala dištančné vzdelávanie detí, ktoré mali rok pred plnením povinnej školskej dochádzky (43,51 %). Bola aj málopočetná skupina riaditeľov, ktorá nevedela prínos dištančného vzdelávania posúdiť a skupina, ktorá ho za prínosné pre rozvoj detí nepovažovala (6,49 %).

Kvalita poskytovania pomoci a odbornej podpory materským školám

Riaditelia materských škôl mali príležitosť hodnotiť stupňami na škále od 1 (najkvalitnejšie) po 5 (najmenej kvalitné) kvalitu poskytovanej pomoci a odbornej podpory zo strany jednotlivých inštitúcií a organizácií (napr. ministerstvo školstva, metodicko-pedagogické centrum, zriaďovateľ), pri riešení problémov spojených s dištančným vzdelávaním. Uvedenú možnosť využili 27 riaditelia. Ocenili najmä pomoc MŠVVaŠ SR, a to jednoznačnosť informácií a inštruktáží, ktoré ministerstvo vydávalo (vážený priemer 2,8), taktiež pomoc a podporu, ktorú školám poskytovalo včas (vážený priemer 3,2). Pomoc a podporu v žiadnej forme nevyužilo 127 MŠ.

Potreby škôl pre úspešné zvládnutie dištančného vzdelávania

Riaditelia materských škôl mali možnosť vyjadriť sa k tomu, čo by potrebovali pre úspešné zvládnutie dištančného vzdelávania v budúcnosti (Graf č. 5).

Graf č. 5 Percentuálne vyjadrenie požadovaných foriem pomoci a odbornej podpory

Kompletne spracované zistenia z dotazníkového prieskumu v materských školách o priebehu vzdelávania v školskom roku 2020/2021 sú zverejnené v správe Zistenia z dotazníkového prieskumu v materských školách o priebehu vzdelávania v školskom roku 2020/2021.