Písomné maturity na stredných školách po dvoch rokoch pandémie

Po dvoch rokoch pandémie spôsobenej ochorením COVID-19 sme v tomto školskom roku realizovali kontrolu priebehu externej časti (EČ) a písomnej formy (PFIČ) maturitnej skúšky (MS). Kontrola prebehla na 41 na gymnáziách a 57 na stredných odborných školách v predmetoch:

img_1

Pripravenosť škôl na externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky
Pri kontrole prípravnej fázy EČ a PFIČ MS sa školská inšpekcia zamerala na poskytnutie relevantných informácií žiakom, zákonným zástupcom a pedagógom, na komplexnosť doručených písomností, rozdelenie žiakov do skupín a dodržiavanie Pokynov pre školských koordinátorov Maturita 2022 vydané Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM). Nedostatky sa vyskytli pri vymenovaní predsedov školských a predmetových maturitných komisií Regionálnymi úradmi školskej správy v Prešovskom kraji a v Košickom kraji a pri distribúcii menovacích dekrétov vymenovaným predsedom, v dôsledku čoho niektorí nedisponovali relevantným dokumentom potvrdzujúcim ich delegovanie na výkon činnosti pri zabezpečení EČ a PFIČ MS.


Priebeh a organizácia administrácie testov externej časti maturitnej skúšky
V kontrolovaných školách sa maturitnej skúšky zúčastnilo 4 647 žiakov, z nich bolo 125 žiakov so zdravotným znevýhodnením. Prehľad o počtoch žiakov uvádzame v Grafe 2.


Graf 2 Prehľad o počtoch žiakov konajúcich externú časť a internú formu maturitnej skúšky na kontrolovaných školách v jednotlivých predmetoch

img_2

V príslušných dňoch administrácie testov školská inšpekcia kontrolovala dodržiavanie pokynov pre školských koordinátorov, predsedov školských (PŠK) a predmetových maturitných komisií (PMK) a administrátorov.
Ojedinele sa vyskytli nedostatky pri predložení zoznamov skupín a administrátorov, pri kontrole materiálov a zadávaní úvodných pokynov žiakom, pri kontrole totožnosti žiakov a správneho vyplnenia záhlavia testov. Zaznamenané bolo aj nevhodné správanie žiakov počas administrácie testov a nevykonávanie plnohodnotného pomocného dozoru, ale aj vstup nepovolanej osoby do miestnosti, v ktorej žiaci písali test. Ukončenie administrácie testov prebiehalo pod dohľadom predsedov ŠMK a PMK dôsledne. V predmete MAT bola EČ MS ukončená podpísaním príslušného protokolu.


Priebeh administrácie písomnej formy internej časti maturitnej skúšky z vyučovacích, druhých vyučovacích a cudzích jazykov a slovenského jazyka a slovenskej literatúry
V tejto časti maturitnej skúšky sa v kontrolovaných subjektoch nevyskytli rušivé momenty, harmonogram administrácie PFIČ MS bol dodržaný, predsedovia ŠMK a PMK dohliadali na preberanie a zápis tém z internetu, ako aj na celkový priebeh písomnej formy internej časti MS a po jej ukončení na odovzdanie tlačív a ostatných materiálov riaditeľom škôl. Nedostatky sa vyskytli najmä pri rozdaní a vyzbieraní príslušných tlačív.


Hodnotenie úloh s krátkou odpoveďou
Hodnotenia úloh s krátkou odpoveďou prebiehalo pod dohľadom predsedov predmetových maturitných komisií, ktorí problematické odpovede z anglického jazyka konzultovali s NÚCEM-om. Nedostatky boli zaznamenané pri kontrole vyplnenia záhlaví odpoveďových hárkov. Riaditelia škôl spolu so školskými koordinátormi pod dohľadom predsedov ŠMK a PMK v príslušných dňoch pripravili na odoslanie podpísaný Protokol o administrácii testov externej časti a písomnej forme internej časti maturitne skúšky spolu s ohodnotenými a prepočítanými odpoveďovými hárkami uloženými v bezpečnostnej obálke.


Na základe zistení z tematickej inšpekcie Kontrola realizácie externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky na gymnáziu a strednej odbornej škole v Slovenskej republike v školskom roku 2021/2022 možno konštatovať, že väčšina škôl pristupovala k realizácii EČ a PFIČ MS zodpovedne. V niektorých kontrolovaných subjektoch však boli nedostatky kumulované.

K porušovaniu platnej legislatívy prišlo pri vymenovaní predsedov ŠMK a PMK. Zistené porušenia Pokynov Maturita 2022 vydaných NÚCEM sa týkali:

icon_1

neinformovania príslušného RÚŠS o neprítomnosti predsedu PMK;

icon_1

neprítomnosti predsedu ŠMK počas celého priebehu EČ MS;

icon_1

nevypracovania kompletného tretieho zoznamu žiakov pre predsedu PMK;

icon_1

nepredloženia kompletného zoznamu administrátorov s ich aprobáciami;

icon_1

nedôslednej spoločnej kontroly testov, CD nahrávok a prehrávačov;

icon_1

nedodržania podmienok rozdania materiálov na PFIČ MS až pred jej konaním a ich nevyzbierania v stanovenom čase;

icon_1

neoverenia totožnosti žiakov na základe platných dokladov predsedami ŠMK a PMK;

icon_1

neposkytnutia komplexných informácií žiakom o priebehu administrácie testov;

icon_1

nedôslednej kontroly vyplnenia záhlaví OH žiakov;

icon_1

nezabezpečenia dôsledného vykonávania pomocného dozoru;

icon_1

nezabezpečenia samostatnej práce žiakov a neprerušenia MS žiakov, ktorí sa správali nevhodným spôsobom;

icon_1

nezabezpečenia zákazu vstupu nepovolaným osobám na MS.

Štátna školská inšpekcia pri kontrole realizácie EČ a PFIČ MS uložila 3 odporúčania a 14 opatrení, ktoré sa týkali nedodržania Pokynov NÚCEM a porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov. Riaditelia príslušných škôl boli s nedostatkami týkajúcimi sa ich školy oboznámení pri podpise správy z tematickej inšpekcie.
Kompletne spracované zistenia sú zverejnené v správe Správa o kontrole realizácie externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky na gymnáziu a strednej odbornej škole Slovenskej republike v školskom roku 2021/2022