Príklady dobrej praxe zo školských inšpekcií v roku 2022/2023

V školskom roku 2022/2023 Štátna školská inšpekcia realizovala 986 školských inšpekcií, z ktorých takmer polovica predstavovali tematické inšpekcie (Graf 1).

Tematické inšpekcie sa zameriavali na aktuálne celospoločenské témy, z ktorých vyberáme:

Stav vzdelávania detí cudzincov – odídencov z Ukrajiny (ZŠ)

Osobitý spôsob plnenia povinnej školskej dochádzky – individuálne vzdelávanie žiakov prvého a druhého stupňa základnej školy (ZŠ)

Podmienky školy na vyučovanie telesnej a športovej výchovy (ZŠ)

Stav a úroveň vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s vyučovacím jazykom maďarským (ZŠ)

Stav zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu v súlad so ŠVP pre gymnáziá s dvoma vyučovacími jazykmi – bilingválne gymnáziá s päťročným štúdiom (GYM)

Úroveň vyučovania anglického jazyka (SOŠ)

Stav poskytovania odbornej činnosti v centre poradenstva a prevencie a špecializovanom centre poradenstva a prevencie

Okrem uvedených tém ŠŠI pravidelne kontroluje napríklad:

Stav zabezpečenia a realizácie celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka v ZŠ a 4. ročníka GYM s osemročným vzdelávacím programom (T9)

Realizáciu externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky na GYM a SOŠ

Realizáciu internej časti maturitnej skúšky – praktickej a teoretickej časti odbornej zložky na SOŠ

Zabezpečenie, priebeh a výsledky prijímacieho konania na GYM a SOŠ

Stav základného a odporúčaného materiálno-technického, priestorového a personálneho zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu v základnej umeleckej škole a aj pri vzdelávaní dospelých

Komplexné inšpekcie v materských, základných a stredných školách sa zameriavali na zistenie stavu pedagogického riadenia, výchovno-vzdelávacieho procesu a materiálno-technického zabezpečenia výchovy a vzdelávania.

Súhrnné správy z realizovaných inšpekcií sú zverejnené na webovom sídle: https://www.ssi.sk/spravy-z-inspekcii/

Štátna školská inšpekcia  v rozsahu svojich kompetencií poskytuje školám i odbornú a poradenskú pomoc pri odstraňovaní zistených nedostatkov. Prostredníctvom spätnej väzby stimuluje školy k prevzatiu zodpovednosti za svoje zlepšenie sa a napomáha tak školám napredovať.

Pri výkone inšpekcií sa školskí inšpektori stretli s viacerými inšpiráciami a príkladmi dobrej praxe, ktoré dávame do pozornosti školám v podobe krátkej informácie s uvedením základnej charakteristiky, ako i názvu školy. Príklady dobrej praxe sa týkali:

  1. Rozvíjania učebného potenciálu detí s využitím činnostného učenia sa (Súkromná materská škola Guliver, Poľovnícka 1914/3B, Banská Štiavnica)
  2. Rozvíjania finančnej gramotnosti žiakov formou gamifikácie (Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, Levice)
  3. Implementácie team teachingu (Súkromná základná škola, Gorkého 4, Skalica)
  4. Príkladu desegregácie (Spojená škola, Mičurova 364/1, Bytča)
  5. Rozvíjania komunikačných spôsobilostí aktivizáciou žiakov (Súkromná základná škola, Dneperská 1, Košice 4)
  6. Zmysluplného využívania digitálnych technológií (Súkromná základná škola, Trieda SNP 104, Košice)
  7. Dopadu vzdelávania učiteľov na úroveň učenia sa žiakov (Súkromné gymnázium, Bajkalská 20, Bratislava)
  8. Vzniku Centra odborného vzdelávania a prípravy (Stredná odborná škola technológií a remesiel, Ivanská 21, Bratislava)
  9. Vzniku cukrárne – pracoviska praktickej prípravy, ktoré bude slúžiť i pre verejnosť (Stredná odborná škola hotelových služieb a gastronómie, Farského 9, Bratislava)