Očakávania rodičov a štátu sa pri Zariadeniach povinného predprimárneho vzdelávania naplnili

Povinné predprimárne vzdelávanie (PPV) v Slovenskej republike plní každé dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta. Vzhľadom na rozhodnutie zákonných zástupcov dieťa plní PPV v materskej škole zaradenej v Sieti škôl a školských zariadení SR alebo v zariadení predprimárneho vzdelávania (ZPV)1 . ZPV reflektujú na nedostatočné kapacitné možnosti materských škôl v tzv. prechodnom období (od 01. 09. 2021 do 31. 08. 2026).

Cieľom tematickej inšpekcie, ktorú ŠŠI realizovala v 32 ZPV, bolo zistiť, aký je stav plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v týchto zariadeniach.Školskí inšpektori vykonali kontrolu v 60,4 % z celkového počtu 53 ZPV zapísaných do Registra ZPV2 (Graf 1) a okrem Bratislavského kraja bola vykonaná tematická inšpekcia vo všetkých registrovaných ZPV 3 . Povinné predprimárne vzdelávanie v týchto zariadeniach plnilo 255 detí a zabezpečovalo ho 57 zamestnancov (osôb, učiteľov).

Obrázok 1 Počet ZPV v jednotlivých krajoch Slovenska

Z výsledkov kontrolnej činnosti Štátnej školskej inšpekcie (ŠŠI) vyplynulo, že:

 v 93,8 % ZPV sa výchovno-vzdelávacia činnosť detí (VVČ), ktoré plnili povinné predprimárne vzdelávanie, uskutočňovala v súlade so Štátnym vzdelávacím programom,

Vo viacerých ZPV bolo dosahovanie vlastných vzdelávacích cieľov podporené aplikovaním prvkov Montessori alebo Waldorf pedagogiky, ponukou anglického jazyka pre deti alebo zameraním sa na rozvíjanie národného povedomia, zdravého životného štýlu, kultúrnu či environmentálnu gramotnosť týchto detí.

v 93 % ZPV bolo povinné predprimárne vzdelávanie poskytované zamestnancami, ktorí spĺňali kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti učiteľa materskej školy;

Zamestnanci väčšiny ZPV monitorovali výchovno-vzdelávacie výsledky detí, ktoré plnili PPV a so zisteniami oboznamovali zákonných zástupcov týchto deti.

Nedostatky sa prejavili v tretine ZPV najmä v učení sa detí:

príprava na elementárne písanie detí plniacich PPV bola obmedzená zanedbaním prípravných cvičení, nevhodnou ponukou pracovných listov, absentujúcou korekciou nesprávneho držania tela a úchopu grafického nástroja týmito deťmi;

deti plniace PPV nemali učiteľmi vytvorené možnosti na vyhľadávanie a spracovávanie informácií z rôzne dostupných zdrojov;

deti plniace PPV mali málo príležitostí na uplatnenie hodnotenia a sebareflexie (40 %) a využívanie digitálnych technológií ako prostriedku riešenia učebných zadaní (11,4 %);

Ďalšie nedostatky vyplynuli z činnosti učiteľov, ktorí zabezpečovali VVČ deťom plniacim PPV

preferovali frontálny spôsob výučby a zároveň nediferencovali učebné úlohy s ohľadom na rozdielne výchovno-vzdelávacie potreby, dosiahnutú úroveň, rozvojový, výkonový potenciál a momentálne dispozície detí (takmer 40 % hospitácií),

neuskutočnili s deťmi zdravotné cvičenie (tretina hospitácií),

neposkytli priebežnú spätnú väzbu deťom na pätine hospitácií (22,9%) a neuplatnili záverečné hodnotenie ich výkonov (60 % hospitácií).

Záverom možno konštatovať, že ZPV boli ustanovené na prechodné obdobie, avšak vzhľadom na nedostatočné počty miest v MŠ najmä v Bratislavskom kraji je otázne, či v školskom roku 2026/2027 bude dostatok miest pre všetky deti, ktorým školský zákon miesto garantuje. Vedúci zamestnanci týchto zariadení prejavili záujem o zaradenie ZPV do Siete škôl a školských zariadení SR. V tejto súvislosti je však dôležité upriamiť pozornosť na skvalitnenie VVČ učiteľmi, a to ponukou možnosti rozširovať si profesijné kompetencie týkajúce aplikovania efektívnych postupov, metód, zásad a foriem výchovy a vzdelávania, ktoré poskytuje pre učiteľky materských škôl NIVAM.
Viac informácií k zisteniam je v správe Stav plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v zariadeniach predprimárneho vzdelávania

 

                                                                                                                                            

  1. evidované v Registri zariadení predprimárneho vzdelávania spravovaného ministerstvom školstva
  2. Zdroj: Register zariadení predprimárneho vzdelávania, dostupný na: RIS – Portál (iedu.sk)
  3. V Prešovskom kraji sa ZPV nenachádza