Novela zákona o školskej samospráve posilňuje postavenie Štátnej školskej inšpekcie ako kritického priateľa škôl a školských zariadení

Zákonom č. 415/2021 Z. z. z 20. októbra 2021 sa v zákone č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov konkretizovala nová kompetencia Štátnej školskej inšpekcie (ďalej aj „ŠŠI“). Novela zákona tak posúva školskú inšpekciu bližšie k filozofii kritického priateľa škôl, ktorý pomáha školám získavať vyššiu kvalitu. Podľa doplneného § 13 ods. 14 h) uvedeného zákona 596/2003 Z. z. ŠŠI „poskytuje školám a školským zariadeniam odbornú a poradenskú činnosť v rozsahu svojej pôsobnosti“.


Ako inštitúciu nás teší, že zákonodarca sa stotožňuje so smerovaním ŠŠI, avšak touto cestou by sme chceli verejnosť upozorniť, že nejde o všeobecné poradenstvo, ale o poradenstvo v rámci kontrolnej pôsobnosti Štátnej školskej inšpekcie priamo v kontrolovanom subjekte.


V súlade s týmto zákonom preto poskytujeme odbornú a poradenskú činnosť len pri výkone školskej inšpekcie, čomu je možné rozumieť tak, že sa poskytuje pri konkrétnom výkone školskej inšpekcie v škole alebo v školskom zariadení na základe poverenia.


Štátna školská inšpekcia nie je povinná poskytovať poradenskú a odbornú činnosť mimo výkonu školskej inšpekcie. Pre úplnosť uvádzame, že obsah a forma odbornej a poradenskej činnosti nie je regulovaná, závisí od konkrétneho prípadu. Platí však, že činnosť musí súvisieť s právomocami, kompetenciami a úlohami ŠŠI.


ŠŠI neposkytuje odbornú a poradenskú činnosť mimo uvedeného rámca.