Väčšina výberových konaní na riaditeľa školy bola neverejná a mala len jedného kandidáta

Na výberové konania prizývajú zástupcov Štátnej školskej inšpekcie rady škôl pri základných školách zriadených obcou a stredných školách zriadených samosprávnym krajom (rady škôl súkromných a cirkevných zriaďovateľov túto povinnosť nemajú).

Výberové konania však prebiehajú aj v iných druhoch škôl a školských zariadení, napríklad v materských školách, základných umeleckých školách, špeciálnych školách, jazykových školách, centrách voľného času, na ktoré sa táto zákonná povinnosť nevzťahuje.

Štátna školská inšpekcia sa zúčastnila v školskom roku 2022/2023 spolu na 400 výberových konaní na obsadenie miesta riaditeľa školy (RŠ), z toho:

Najvyšší podiel ZŠ s VK zo všetkých škôl bol v Trenčianskom kraji, nasledoval Trnavský kraj (Graf 1). Pri SŠ najvyšší podiel VK bol v Nitrianskom a Banskobystrickom kraji.

GRAF 1 Podiel výberových konaní riaditeľov na celkovom počte ZŠ a SŠ v jednotlivých krajoch

Základné výberové konania predstavovali 92 % všetkých konaní.

Najčastejším dôvodom bolo uplynutie funkčného obdobia (80 % základných VK).

Opakované výberové konania predstavovali 8 %.

Dôvodom vyše polovice opakovaných VK bola nezhoda komisie na spoločnom kandidátovi v predchádzajúcom výberovom konaní (60 % z opakovaných VK).

Takmer dve tretiny výberových konaní malo jedného kandidáta (64 %).

Do veľkej miery ním bol súčasný riaditeľ alebo súčasná riaditeľka školy (vrátane poverených).

V 96 % výberových konaní bol pre hodnotenie kandidátov vopred stanovený postup na základe zrozumiteľných a objektívnych kritérií.

V prípade, že sa výberového konania zúčastnilo viac kandidátov, v 17 % prípadov nebol vopred určený postup pre riešenie situácie rovnakého počtu bodov/hlasov viacerých kandidátov.

V 88 % konaní boli časové limity na prezentáciu koncepcií vopred určené.

S výnimkou troch výberových konaní bol tento časový limit podľa vyjadrení inšpektorov dodržaný.

Verejných konaní bolo 11 %, výber z kandidátov prebiehal tajným hlasovaním v 92 % konaní.

Aj napriek zisteniam, ktoré naznačujú vysokú mieru regulárnosti výberových konaní, dochádza k zásahom zriaďovateľov do výberových konaní alebo iným foriem ovplyvňovania členov komisie a tiež nezrovnalostí ako prizývanie kandidátov nad maximálne povolený vek 65 rokov. Stále tiež platí, že častá zmena pravidiel spôsobuje nejasnosti napríklad v kvalifikačných predpokladoch kandidátov. V minulom školskom roku inšpektori zaznamenali 6 prípadov rôznych neregulárností počas konaní.