Ani jedna budova reedukačného centra nemá oddelenie s ochranným uzatvoreným režimom

Starostlivosť o deti s narušeným alebo ohrozeným psychosociálnym vývinom zabezpečuje na Slovensku 24 špeciálnych výchovných zariadení (Obrázok 1). V týchto zariadeniach je nedostatok odborných i pedagogických zamestnancov vzhľadom na narastajúce špecifické potreby umiestnených detí. Budovy, v ktorých sú deti umiestňované, sú neúčelné, v tretine zariadení je uzatvorená klíma a deti potvrdili šikanovanie.
OBRÁZOK 1 Rozmiestnenie špeciálnych výchovných zariadení po krajoch Slovenska

Štátna školská inšpekcia druhý rok sleduje ŠVZ a v školskom roku 2022/2023 pokračovala v kontrolnej činnosti ôsmich z nich. Kontrola bola zameraná na dodržiavanie detských a ľudských práv a poskytovanie starostlivosti vo výchove. Vo všetkých zariadeniach bolo 260 detí, z nich mali prevažné zastúpenie chlapci vo veku od 6 do 18 rokov (Graf 1).

GRAF 1 Porovnanie počtu chlapcov a dievčat umiestnených v ŠVZ ku dňu inšpekcie

graf_1

Z celkového počtu detí umiestnených v ŠVZ tvorili 17,0 % deti z marginalizovanej rómskej komunity a 15,0 % detí bolo zo sociálne znevýhodneného prostredia, pričom väčšina týchto detí bola umiestená v reedukačnom centre. Necelé dve tretiny (62,3 %) detí pochádzali z problémového rodinného a sociálneho prostredia a 17,7 % detí z centier pre deti a rodiny . Problémové rodinné prostredie má silný vplyv na dôvody, pre ktoré sa tieto deti ocitli v ŠVZ. Medzi najčastejšie dôvody patrili záškoláctvo, sklon k závislostiam (drogy, alkohol), predčasný pohlavný život, drobné krádeže a úteky z domu.

GRAF 2 Počet detí umiestnených v ŠVZ podľa rodinného prostredia

graf_2

IDENTIFIKOVANÉ NEDOSTATKY:
Málo efektívny kontrolný systém bez predpokladu správneho smerovania výchovy a vzdelávania

V polovici ŠVZ neanalyzovali zistenia z hospitácií týkajúce sa vzdelávacích výsledkov žiakov, k zisteným nedostatkom neboli prijímané žiadne opatrenia ani návrhy na zlepšenie.

V 37,5 % ŠVZ prevládala uzavretá klíma

Pedagogickí a odborní zamestnanci potvrdili pocit frustrovanosti, slabšej angažovanosti a sociálnej blízkosti.

46,6 % detí bolo svedkom niektorej formy násilia

Osobne násilie zažilo 34,1 % detí.

Nedostatok odborných i pedagogických zamestnancov

Riaditelia sa zhodli, že narastajú špecifické potreby umiestnených detí a stúpa počet detí s psychiatrickými diagnózami, ktoré si vyžadujú zabezpečenie adekvátnej a nepretržitej starostlivosti.

Budovy, v ktorých sú deti umiestňované, sú neúčelné

Ani jedna budova RC neumožňovala zriadiť podľa potreby oddelenia pre deti vyžadujúce zvýšenú starostlivosť a zároveň oddelenie s ochranným uzatvoreným režimom, čo predstavuje ohrozenie života a zdravia maloletých.

Pozitívne možno hodnotiť atmosféru na komunitných stretnutiach a preventívnych aktivitách, na ktorých empatický a trpezlivý prístup psychológov viedol k vytvoreniu priateľskej atmosféry, čo umožnilo vtiahnuť deti do aktivít a vzájomnej diskusie.

ŠTÁTNA ŠKOLSKÁ INŠPEKCIA NA ÚROVNI SYSTÉMU ODPORÚČA

Iniciovať zavedenie systému kmeňových Centier pre deti a rodiny (CDR). Princíp by spočíval v stanovení kmeňových CDR, ktoré by dieťaťu garantovali výchovu a vzdelávanie až do jeho dospelosti. V prípade umiestnenia dieťaťa do reedukačného centra (RC) by naďalej zastrešovalo jeho ústavnú starostlivosť, aby dieťa po ukončení reedukačného procesu v RC malo možnosť návratu do CDR.

Zabezpečiť možnosť zriaďovať v RC oddelenie s ochranným uzatvoreným režimom z dôvodu zákazu umiestňovania detí s uloženou ochrannou výchovou do oddelenia s otvoreným režimom a náležite navýšiť počet pomocných a nočných vychovávateľov v súlade s prílohou príslušnej vyhlášky.

Zabezpečiť finančné prostriedky na zriadenie oddelenia s ochranným režimom a oddelenia so zvýšenou zdravotnou starostlivosťou.

Viac o zisteniach ŠŠI v tejto oblasti sa dočítate v správe o Stave poskytovania starostlivosti deťom vo výchove a dodržiavanie detských a ľudských práv v špeciálnych výchovných zariadeniach v školskom roku 2022/2023 v Slovenskej republike.

                                                                                                 

1 Špeciálne výchovné zariadenia (ŠVZ) tvoria diagnostické centrá (DC), reedukačné centrá (RC) a liečebno-výchovné sanatória (ŠVZ).

2 Identifikuje ho v súlade s § 17 ods. 1, písm. b) zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately; uvádza sa v osobnom spise dieťaťa.

3 S účinnosťou od 1. apríla 2018 sa zmenil názov Detský domov na Centrum pre deti a rodiny.