Počet škôl, ktoré nedodržali pokyny NIVaM, sa v porovnaní s minulým rokom zvýšil o viac ako 5 %

Celoplošného Testovania-9 sa v aktuálnom školskom roku zúčastnilo vyše 47-tisíc žiakov na 1 641 školách 1 . Podľa správy, ktorú zverejnil Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM), výsledky testovania opakovane „poukazujú na veľké regionálne rozdiely na úrovni okresov a signalizujú významný vplyv socioekonomického statusu na výsledky žiaka.“ Stav zabezpečenia a realizácie celoplošného testovania žiakov T-9 kontroluje každoročne Štátna školská inšpekcia (ŠŠI). Cieľom kontroly je dodržiavanie pokynov k administrácii testov z jednotlivých predmetov 2 , ktoré vypracoval NIVaM, a tým zabezpečenia objektivity testovania.

V aktuálnom školskom roku školskí inšpektori monitorovali celoplošné testovanie v 91 ZŠ a v 19 gymnáziách, čo predstavuje 14,9 % zo všetkých škôl, v ktorých prebehlo testovanie.
Vo väčšine kontrolovaných subjektov boli riaditeľmi škôl, školskými koordinátormi a administrátormi dodržané pokyny NIVaM, ktoré zabezpečujú zásady rovnakého zaobchádzania pre všetkých zúčastnených žiakov a zabraňujú získaniu neoprávnených výhod počas externého testovania.
Nedostatky sa objavili v 16,5 % základných škôl a v 15,8 % gymnázií a súviseli najmä s nedodržaním pokynov pre školských koordinátorov a administrátorov:

nedodržanie pokynov pre školských koordinátorov (nevyplnenie elektronického Dotazníka o priebehu testovania žiakov po skončení poslednej testovanej skupiny pred prípravou spätnej zásielky; otváranie zásielok s testami v prítomnosti člena Rady školy; neodovzdanie testov z MAT administrátorovi podľa počtu žiakov v testovanej skupine; nezabalenie zvyšných testov do bielej obálky, jej nepodpísanie, následné neprelepenie páskou a neuloženie do zabezpečeného priestoru školy po dobu ukončenia testovania; rozbaľovanie testov zo SJL v prítomnosti aj iných osôb okrem koordinátora, a to riaditeľa školy, administrátorov, osôb poverených externým dozorom, zamestnancov ŠŠI, RÚŠS a NIVaM; neoddelenie originálov od kópií OH žiakov, ktorí sa zúčastnili testovania, pred ich zabalením do modrej bezpečnostnej obálky a iné).

nedodržanie pokynov pre administrátorov (neskontrolovanie pomôcok; neskontrolovanie správnosti vyplnenia údajov do záhlavia OH; neprečítanie úvodného textu pred písaním testu z MAT; nevysvetlenie spôsobu zapisovania odpovedí do odpoveďových hárkov k testu z MAT a zo SJL; nedodržanie časového harmonogramu priebehu testovania z MAT a zo SJL; nedodržanie striedania ekvivalentných foriem testov z MAT a zo SJL; nezadanie pokynu žiakom na opustenie učebne po vypracovaní testu pred uplynutím testovacieho času; nekorektné správanie administrátora pri testovaní predmetu SJSL prekladom niektorých výrazov a zadaní a iné).

Medzi ďalšími nedostatkami v základných školách sa objavilo:

neprihlásenie všetkých žiakov 9. ročníka na celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ. Riaditelia škôl na testovanie neprihlásili 107 žiakov. Ako dôvody uvádzali jazykovú bariéru, zdravotné znevýhodnenie – mentálne postihnutie a plnenie školskej dochádzky mimo územia SR.

neprítomnosť riaditeľa školy počas celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka,

nezaradenie žiaka so ŠVVP do osobitnej skupiny.

ŠŠI osobitne sledovala i to, koľko percent žiakov vypracovalo testy pred uplynutím stanoveného času (o 15 a viac minút skôr). Zistenia preukázali, že kratší čas na vypracovanie testu z matematiky potrebovalo približne 15 % žiakov ZŠ aj GYM. Rozdiely týkajúce sa času potrebného na vypracovanie testu preukazovali žiaci výraznejšie v ostatných testovaných predmetoch (Graf 1).

GRAF 1 Počet žiakov, ktorí vypracovali testy z jednotlivých predmetov pred uplynutím stanoveného času (o 15 a viac minút skôr) v kontrolovaných ZŠ a GYM v percentách

ŠTÁTNA ŠKOLSKÁ INŠPEKCIA NA ÚROVNI SYSTÉMU ODPORÚČA:

Zaistiť objektivitu priebehu testovania poverením primeraného počtu pedagogických zamestnancov iných škôl, ktorí budú vykonávať externý dozor vrátane určenia náhradných pedagogických zamestnancov.

Upraviť časový harmonogram testovania a osobitný harmonogram testovania pre žiakov s upravenými podmienkami v osobitných testovaných skupinách tak, aby bolo možné dodržať stanovený čas pre jednotlivé činnosti počas testovania. Krátkosť vymedzeného času sa prejavuje najmä v školách, kde sa testovanie realizuje vo viacerých skupinách

Viac informácií k zisteniam je v správe o Stave zabezpečenia a realizácie celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka v základných školách, 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom a 1. ročníka gymnázií s päťročným vzdelávacím programom v školskom roku 2023/2024 v SR.

 

                                                                                                                                                                                                  

  1. Testovanie 9 2024. Výsledky https://www2.nucem.sk/dl/5940/Vysledky%20Testovania%209%202024_prezentacia.pdf
  2. matematika (MAT), slovenský jazyk a literatúra (SJL), maďarský jazyk a literatúra (MJL), slovenský jazyk
    a slovenská literatúra (SJSL) a ukrajinský jazyk a literatúra (UJL)