Vzdelávanie detí cudzincov bolo dlhšiu dobu nepovšimnuté

V súčasnosti (k 15. 3. 2022) evidujeme na Slovensku 14 087 detí, ktoré požiadali o dočasné útočisko na území SR v súvislosti s konfliktom na Ukrajine. Z nich bolo 6 998 chlapcov a 7 089 dievčat.

Školy a školské zariadenia na Slovensku operatívne a ústretovo reagujú na aktuálne nepriaznivú situáciu u našich východných susedov. Napomáhajú zaradeniu detí a žiakov – cudzincov do procesu výchovy a vzdelávania a zabezpečujú rôzne služby a podporné aktivity zamerané najmä na postupné eliminovanie jazykovej bariéry. Deti  a žiaci z Ukrajiny sú zaradení do slovenského školského systému za rovnakých podmienok ako deti a žiaci – občania Slovenskej republiky.
Problematiku vzdelávania ukrajinských detí bude Štátna školská inšpekcia monitorovať v mesiacoch apríl – máj 2022 formou rozhovorov s riaditeľmi škôl. Cieľom tohto zberu je poskytnúť informácie o procese zaraďovania detí cudzincov do vzdelávania v MŠ, ZŠ, SŠ, o stave podpory školám a pripravenosti škôl na ich  vzdelávanie a súčasne identifikovať problémy škôl s ich začlenením a vzdelávaním. Naším cieľom je identifikovať systémové problémy a nedostatky a zdieľaním príkladov dobrej praxe pomôcť školám efektívne vzdelávať ukrajinské deti.
Na základe inšpekčných zistení je možné konštatovať, že vo vzdelávacom systéme SR nie sú dostatočne zabezpečené podmienky na vzdelávanie žiakov – cudzincov, hoci ich v našom školskom systéme evidujeme už dlhodobo, a to v narastajúcich počtoch (nie iba ukrajinské deti, ale napr. srbské, vietnamské, čínske…).
Mnohým súčasným problémom a bariéram vzdelávania detí cudzincov sa mohlo sčasti predísť, ak by sa do praxe aplikovali odporúčania, ktoré ŠŠI publikovala už pred dvoma rokmi – 2019/2020.
V rámci tematickej inšpekcie sme venovali pozornosť žiakom – cudzincom v 17 vybraných základných školách. Vo vzťahu k týmto žiakom sme monitorovali:

 • efektívnosť slovenského školského systému z aspektov flexibility aktuálneho právneho stavu,
 • pripravenosť ZŠ,
 • dostupnosť služieb a iných podporných opatrení,
 • účinnosť zvolených stratégií smerujúcich k eliminovaniu ich jazykových bariér.

Informácie sme získali z informačného dotazníka pre riaditeľa ZŠ, rozhovorov s pedagogickými zamestnancami a žiakmi, ako i z nazerania do príslušnej dokumentácie ZŠ.
Navštívené ZŠ evidovali 266 žiakov – cudzincov, ktorí pochádzali z 26 krajín, najviac z Ukrajiny, Vietnamu, Ruskej federácie, Českej republiky, Južnej Kórey, Srbska.

 • Do ročníka podľa veku bolo zaradených 236, do nižšieho ročníka z dôvodu neznalosti štátneho jazyka 30 žiakov – cudzincov.
 • Triedy primárneho vzdelávania navštevovalo 119 a triedy nižšieho stredného vzdelávania 147 žiakov – cudzincov, jednotlivo alebo maximálne traja.
 • Štyria žiaci boli vzdelávaní mimo územia SR a siedmi boli diagnostikovaní ako žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
 

ÚROVEŇ OVLÁDANIA ŠTÁTNEHO JAZYKA ŽIAKMI – CUDZINCAMI
Úroveň ovládania štátneho jazyka posudzovali učitelia, ojedinele v spolupráci s príslušným poradenským zariadením. Z výsledkov našich zistení vyplynulo, že mnohí žiaci – cudzinci základy slovenského jazyka ovládali, pretože absolvovali predprimárne vzdelávanie v SR, e-learning či súkromné doučovanie ihneď po príchode na Slovensko, komunikovali v slovenčine v domácom prostredí s jedným zo zákonných zástupcov alebo v komunite krajanov (Ukrajinci, Vietnamci).

Posudzovanie úrovne ovládania SJ žiakmi – cudzincami

Posudzovanie úrovne ovládania SJ žiakmi – cudzincami

Žiaci – cudzinci považovali učivo vyučovacích predmetov v slovenských školách za menej náročné ako učivo, ktoré sa učia v krajine svojho pôvodu. Aj učitelia sú podľa nich v SR empatickejší, veľa času venujú opakovaniu a upevňovaniu učiva.

KURZY ŠTÁTNEHO JAZYKA
Pre žiakov – cudzincov organizovali ZŠ na odstránenie ich jazykových bariér kurzy štátneho jazyka. Základný kurz, ktorého sa zúčastňovalo 93 žiakov – cudzincov, uskutočnilo 14 ZŠ a 5 ZŠ rozširujúci kurz pre 34 žiakov – cudzincov.

KURZY ŠTÁTNEHO JAZYKA

PROCES ŠKOLSKEJ INTEGRÁCIE ŽIAKOV – CUDZINCOV
Tento proces zabezpečovali triedni učitelia, učitelia SJL, výchovní poradcovia, školskí psychológovia, v 11 ZŠ aj špeciálni pedagógovia a v 3 ZŠ i pedagogickí asistenti. Pedagogickí a odborní zamestnanci boli nápomocní žiakom – cudzincom najmä pri prekonávaní jazykových a kultúrnych rozdielov či adaptačných problémov. Spolupracovali so zákonnými zástupcami, zabezpečovali tlmočnícke služby, poskytovali individuálne edukačné intervencie či kariérové poradenstvo ap.

PROCES ŠKOLSKEJ INTEGRÁCIE ŽIAKOV – CUDZINCOV

Odporúčania na zlepšenie vzdelávania všetkých cudzincov v regionálnom školstve si vyžaduje najmä:

 •  nastavenie pravidiel a postupov eliminovania jazykovej bariéry detí/žiakov – cudzincov;
 • monitorovanie a zaznamenávanie porozumenia a používania slovenského jazyka dieťaťom/ žiakom – cudzincom;
 • vyučovanie slovenského jazyka ako cudzieho jazyka, ktorého obsah je žiaduce prispôsobiť jazykovej úrovni žiaka – cudzinca;
 • vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov, aj s využitím potenciálu poradných orgánov riaditeľa, zamerané na edukáciu a integráciu detí/žiakov – cudzincov;
 • rozšírenie ponuky učebníc, didaktických pomôcok a podporných materiálov na vzdelávanie žiakov – cudzincov;
 • vytvorenie webového portálu a centier podpory, ktoré by poskytovali pomoc a informácie súvisiace so vzdelávaním žiakov – cudzincov;
 • zabezpečenie vhodných diagnostických nástrojov a postupov rešpektujúcich jazykovú a kultúrnu odlišnosť žiakov – cudzincov;
 • nastavenie systému financovania škôl tak, aby v ňom boli zohľadnené zvýšené náklady na vzdelávanie žiakov – cudzincov;
 • zabezpečenie príslušných pedagogických a odborných zamestnancov pre žiakov – cudzincov vzhľadom na ich edukačné osobitosti a potreby.

Kompletne spracované zistenia sú zverejnené v Správe o stave vzdelávania cudzincov v základnej škole v SR v školskom roku 2019/2020

Pokyny súvisiace so vzdelávaním detí/žiakov z Ukrajiny: https://www.minedu.sk/29993-sk/situacia-na-ukrajine/