Opakovanie ročníka v školách s ročníkmi 1. – 4., tzv. málotriednych školách

Viacnásobné opakovanie niektorých ročníkov žiakmi v tzv. málotriednych školách sa ukázal ako dlhodobý problém, ktorý bol vystupňovaný pandémiou COVID-19. Preto sa Štátna školská inšpekcia zamerala v školskom roku 2021/2022 na tieto školy.
Naším cieľom bolo zistiť, aké opatrenia na podporu vzdelávania základné školy s ročníkmi 1. – 4 poskytovali žiakom, ktorí nemali vytvorené podmienky na dištančné vzdelávanie počas pandémie COVID-19 a aké zmeny v obsahu vzdelávania vzhľadom na ich potreby školy realizovali. Zdrojmi informácií boli rozhovory s vedúcimi pedagogickými zamestnancami a s vyučujúcimi, príslušná pedagogická a ďalšia dokumentácia školy i priame pozorovanie výchovno-vzdelávacieho procesu.


Údaje o školách


V 25 štátnych neplnoorganizovaných ZŠ sme zadali dotazníky 106 pedagogickým zamestnancom a realizovali rozhovory so 194 žiakmi vybraných tried 2. – 4. ročníka.

graf_01

Školy v aktuálnom školskom roku poskytovali primárne vzdelávanie pre 1469 žiakov (102 tried – Ø 14 žiakov na triedu), z nich 133 so ZZ, 856 zo SZP/MRK a 2 žiaci cudzinci.
Dištančného vzdelávania sa v školskom roku 2020/2021 nezúčastňovalo 175 žiakov, z nich 19 so ZZ, 154 zo SZP/MRK a 1 žiak cudzinec
56 % monitorovaných základných škôl vzdelávalo žiakov SZP vrátane žiakov z MRK.


Zistenia preukázali 

vykricnik

Nízka odbornosť vyučovania

sipka

odbornosť vyučovania v priemere za SR – 87 %, najhoršie v školách NR kraja (62%);

sipka

v 3 ZŠ odbornosť vyučovania nižšia ako 70 % (ZŠ, Kuklov; ZŠ, Bačkov; ZŠ, Semerovce);

sipka

v 25 ZŠ pôsobilo spolu 23 pedagogických asistentov a len 2 špeciálni pedagógovia.

vykricnik

V 48 % škôl miera osvojenia vedomostí a zručností žiakov bola nízka a zistené nedostatky mali negatívny dopad na kontinuitu ich ďalšieho vzdelávania. Výrazné rozdiely najmä u žiakov
1. a 2. ročníka v predmete SJL a MAT.

graf_02
vykricnik

Vykonať komisionálne skúšky na konci 2. polroka šk. roka 2020/2021 bolo riaditeľmi škôl povolené zo 138 žiakov iba 7 žiakom, z ktorých ani jeden nebol úspešný.

vykricnik

V jednej pätine škôl evidovali najviac žiakov, vo vzťahu k celkovému počtu žiakov školy, ktorí raz a aj viackrát opakovali niektorý z ročníkov.

Príklady zistení 1 :

  1. ZŠ – 3 žiaci plnili PŠD viac ako štyri roky (2 žiaci druhého ročníka plnili piaty rok PŠD a 1 žiak tretieho ročníka dvakrát opakoval prvý ročník). Ďalší 2 žiaci opakovali jedenkrát súčasný prvý ročník a prvý ročník opakovala tiež 1 žiačka tretieho ročníka.
  2. – v šk. roku 2020/2021 z 3 a viac predmetov neprospeli 15 žiaci (z celkového počtu 16 – všetci z MRK). 7 žiakov plnilo PŠD viac ako štyri roky (1 žiak štvrtého ročníka plnil piaty rok, 2 žiaci tretieho ročníka – šiesty rok, 3 žiačky štvrtého ročníka – siedmy rok a 1 žiačka štvrtého ročníka – ôsmy rok PŠD), každý ročník opakovali raz. V tejto škole bol RŠ opakovane poverený riadením.
  3. ZŠ – 5 žiakov plnilo päť a viac rokov (2 žiaci v treťom ročníku – piaty rok; vo štvrtom ročníku
    1 žiačka – šiesty rok, 1 žiak siedmy a 1 žiak ôsmy rok). Jedenkrát opakovalo každý ročník 6 žiakov a súčasný prvý ročník 2. V tejto škole bol RŠ opakovane poverený riadením.
  4. – až 34 žiakov (zo 104) neprospelo z 3 a viac predmetov.
  5. – 9 žiaci, ktorí sa v šk. roku 2020/2021 nezúčastňovali DV boli podľa vyjadrenia učiteľky poverenej zastupovaním riaditeľky školy vycestovaní v zahraničí, škola o nich nemala žiadne informácie, v dokumentácii ich viedla ako záškolákov.
  6. ZŠ – 4 žiaci ukončili PŠD v šk. roku 2020/2021 vo 4. ročníku z dôvodu dovŕšenia 16. roku veku.

Niektoré z dôvodov neefektívnosti podporných opatrení

sipka

Iba 4 školy sa zapojili do projektu Letná škola a 7 do projektu Spolu múdrejší;

sipka

možnosť ŠKD – 16 škôl, ale len 34 % menej úspešných žiakov potvrdilo, že ho navštevujú;

sipka

len 2 školy spolupracovali s komunitným centrom a v 1 s centrom pre rodiny a deti;

sipka

absencia inkluzívnych tímov (23 pedagogických asistentov a len 2 špec. ped.);

sipka

opakovane poverený RŠ; poverený RŠ (ZŠ, Bajč; ZŠ, Semerovce; ZŠ, Péder);

sipka

v pätine ZŠ riaditelia nekontaktovali zákonných zástupcov o mimoriadnom zhoršení prospechu žiakov a možnosti vykonať komisionálnu skúšku ich dieťaťom;

sipka

didaktická nepripravenosť pedagógov;

sipka

v 2 ZŠ – nespĺňanie kvalif. predpokladov na RŠ (ZŠ, Bačkov; ZŠ Marianka);

sipka

neoznamovanie zanedbávania plnenia povinnej školskej dochádzky;

sipka

v 2 ZŠ dvojzmenná prevádzka (ZŠ, Herľany; ZŠ, Boliarov).

Školy nedokázali v plnej miere odstrániť prekážky a nastavený systém opatrení nebol dostatočne efektívny na eliminovanie rozdielov vo vedomostiach a zručnostiach žiakov ohrozených školským neúspechom.

Kompletne spracované zistenia sú zverejnené v správe o realizácii zmien v obsahu vzdelávania v závislosti od potrieb žiakov a nastavenie systému opatrení na podporu vzdelávania žiakov, ktorí nemali vytvorené podmienky na dištančné vzdelávanie v základnej škole s ročníkmi 1. – 4.

                                                                                                                      

1ZŠ, Čifáre; ZŠ, Semerovce; ZŠ, Bajč; ZŠ, Mirkovce; ZŠ, Pozdišovce