V polovici sledovaných škôl s vyučovacím jazykom maďarským bola úroveň vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry nižšia ako 50 %

Jednou z osobitostí výchovy a vzdelávania v národnostných školách je vyučovanie povinného vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a slovenská literatúra (SJSL), ktorý sa vyučuje metódami vyučovania cudzieho jazyka.
Štátna školská inšpekcia (ŠŠI) sleduje v školách s vyučovacím jazykom maďarským stav a úroveň vyučovania SJSL už niekoľko rokov. Tematickú inšpekciu sme v školskom roku 2022/2023 realizovali na 10 základných školách (ZŠ), ktoré spolu vzdelávali 2 034 žiakov, z nich 25,1 % žiakov z marginalizovanej rómskej komunity (MRK).
Výsledky našich zistení poukazujú na pretrvávajúcu priemernú úroveň komunikačných kompetencií 1 žiakov v slovenskom jazyku (v primárnom vzdelávaní 62,7 % a v nižšom strednom vzdelávaní 56,7 %). Sledované školy sa vo vzdelávacích výsledkoch výrazne líšili (Graf 1), pričom rozdiel medzi niektorými subjektmi bol viac ako 60 %. Iba v jednej ZŠ 2 posudzované komunikačné kompetencie žiakov dosiahli úroveň vyššiu ako 90 %. Na druhej strane v polovici sledovaných subjektov bola úroveň nižšia ako 50 %, a to na oboch stupňoch vzdelávania. Identifikovaná bola i nedostatočná podpora rozvíjania komunikačných zručností žiakov zo strany učiteľa.

Graf 1 Rozvoj komunikačných kompetencií žiakov a podpora učiteľmi pri ich rozvíjaní v primárnom a nižšom strednom vzdelávaní v sledovaných školách

graf 1

Rozvoj komunikačných kompetencií žiakov v predmete SJSL môžu školy docieliť viacerými opatreniami. Jedným z nich je posilnenie vyučovania SJSL formou disponibilných hodín v rámci školského vzdelávacieho programu. Túto možnosť však využili len 4 školy. Ďalším opatrením je zaradenie každodenného systematického vyučovania SJSL do rozvrhu hodín, čo uplatnili vo všetkých triedach len 3 školy.

IDENTIFIKOVANÉ NEDOSTATKY

nižšia kvalifikovanosť pedagógov vyučujúcich SJSL

v 3 školách dosiahla odbornosť vyučovania predmetu menej ako 72 % a v jednej z nich iba 58,3 % na 2. stupni vzdelávania;

nižšia miera podpory rozvíjania komunikačných zručností žiakov vyučujúcimi

v 5 základných školách bola pozorovaná nižšia ako 50 % na oboch stupňoch vzdelávania;

nedostatočná podpora vo vzdelávaní žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ako i žiakov, ktorí pochádzajú z málo podnetného a sociálne znevýhodneného prostredia (SZP)

v primárnom 42,8 % a v nižšom strednom vzdelávaní 37,8 %; pričom v 4 školách žiaci z MRK tvorili viac ako 40 % a žiaci zo SZP viac ako tretinu zo všetkých žiakov;

nedodržanie delenia tried na skupiny na každej hodine SJSL, ak bol počet žiakov vyšší ako 17

na polovici sledovaných škôl, čím sa znižovala kvalita učenia sa žiakov a možnosť rozvoja ich komunikačných kompetencií.

Jedným z priamych dôsledkov tohto stavu je vysoká miera neprospievania žiakov a riziko predčasného ukončenia povinnej školskej dochádzky. Školskí inšpektori zistili, že na konci školského roka 2021/2022 v sledovaných ZŠ z celkového počtu žiakov neprospelo z predmetu SJSL 97 žiakov, pričom iba 17 z nich mohlo vykonať komisionálnu skúšku (neprospeli maximálne z 2 vyučovacích predmetov) a 8 žiakov ju aj úspešne absolvovalo.

ŠTÁTNA ŠKOLSKÁ INŠPEKCIA NA ÚROVNI SYSTÉMU ODPORÚČA

zabezpečiť vzdelávanie pedagogických zamestnancov so zameraním na efektívne stratégie vyučovania SJSL a uplatňovanie inovatívnych edukačných metód vyučovania jazyka;

skompletizovať ponuku učebníc schválených MŠVVaŠ pre všetky vyučovacie predmety ZŠ s VJM (pracovné vyučovanie, technika a etická výchova v maďarskom jazyku);

v 7. ročníku zvýšiť v rámcovom učebnom pláne hodinovú dotáciu vyučovania predmetu SJSL (zo 4 hodín na 5), čím by sa zabezpečila možnosť systematického každodenného vyučovania predmetu v ZŠ s VJM.

Viac o zisteniach ŠŠI v tejto oblasti sa dočítate v správe o Stave a úrovni vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s vyučovacím jazykom maďarským

                                                                                                                 

1 ústny prejav, počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením a písomný prejav žiakov
2 ZŠ s MŠ s VJM – Alapiskola és Óvoda, Vetvárska 7, Bratislava