Takmer polovica úloh z literatúry v testoch prijímacích skúšok zo SJL na stredných školách nebola v súlade so ŠVP

Štátna školská inšpekcia (ŠŠI) dlhodobo sleduje stav realizácie prijímacieho konania na gymnáziu (GYM) vrátane posudzovania kvality prijímacích skúšok (PS) a súladu položiek testov so vzdelávacími štandardmi štátneho vzdelávacieho programu (ŠVP) pre ZŠ. Zo zistení predchádzajúcich rokov vyplýva, že školy nezabezpečovali súlad so vzdelávacími štandardmi najmä v testoch zo SJL. Preto sa ŠSI v tomto školskom roku zamerala i na kontrolu prijímacieho konania v stredných odborných školách (SOŠ).

Kontrola sa uskutočnila v 23 stredných školách, v 10 GYM, ktoré poskytovali vzdelávanie v 4-ročnom vzdelávacom programe (VP), 7 z nich aj v 8-ročnom VP a zároveň v  13 SOŠ, z nich 5 poskytovalo i duálne vzdelávanie.

V sledovaných školách sa najviac uchádzačov hlásilo na 8-ročné gymnáziá, záujem o štúdium na SOŠ bol o 24,7 % nižší ako na gymnáziu!

V sledovaných GYM celkový počet prihlásených uchádzačov prekročil plánovaný počet prijímaných uchádzačov o štúdium v 4-ročnom VP o 142,6 % a v 8-ročnom VP o 182,2 %. V SOŠ počet prihlásených uchádzačov o štúdium prekročil plánovaný počet prijímaných žiakov o 117,9 %, čo je o 24,7 % menej ako uchádzačov o 4- ročný VP na GYM (Graf 1).

GRAF 1 Pomer počtu prihlásených uchádzačov a plán výkonov sledovaných GYM a SOŠ pre školský rok 2023/2024

V SOŠ bol najväčší záujem o štúdium v skupine ŠO ekonomika a organizácia, obchod a služby I, v ktorej bol počet prihlásených o 152,2 % vyšší ako plán výkonov. Na ŠO služby v cestovnom ruchu sa hlásilo až o 211,7 % viac žiakov, ako SOŠ mohla vzdelávať (Tabuľka 1).

Tabuľka 1 Žiaci uchádzajúci sa o štúdium do 1. ročníka úplného stredného odborného vzdelávania v jednotlivých skupinách ŠO pre školský rok 2023/2024 v sledovaných SOŠ

tabulka_1

V kontexte cieľa TI ŠŠI sledovala, či GYM a SOŠ zabezpečili overovanie vedomostí uchádzačov (obsah, rozsah a úroveň PS) v súlade s platnou legislatívou

  • dodržiavaním vzdelávacích štandardov z profilových predmetov pri overovaní vedomostí uchádzačov o štúdium
  • porovnateľnou náročnosťou testových položiek z profilových predmetov v obidvoch termínoch konania

V 80 % GYM a dvoch tretinách SOŠ boli overované vedomosti uchádzačov o štúdium v predmete SJL nad rámec vzdelávacieho štandardu!

V sledovaných GYM a SOŠ identifikovala ŠŠI nesúlad otázok/úloh v testoch so vzdelávacím štandardom ŠVP pre primárne a/alebo nižšie stredné vzdelávanie najmä v predmete SJL. ŠŠI posúdila 1 443 testových položiek zo SJL. Celkovo až 190 úloh (56 v 4-ročnom VP; 56 v 8-ročnom VP, 78 v SOŠ) nezodpovedalo vzdelávacím štandardom z vyučovacieho predmetu SJL, čo predstavovalo 13,2 % všetkých testových položiek. Najviac úloh v nesúlade so vzdelávacími štandardmi sa opätovne vyskytlo v otázkach z literatúry, čo predstavovalo takmer polovicu zo všetkých úloh v nesúlade.

Sledované školy pri tvorbe testových položiek zadávali úlohy nad rámec vzdelávacích štandardov najmä:

vyžadovaním definícií literárnovedných pojmov a pojmov z lexikológie (napr. alegória/inotaj, epos, sonet, epifora, hlaholika, cyrilika, latinka, synekdocha, anafora, epitaf a i.);

vyžadovaním vedomostí o autoroch; priraďovaním autorov k literárnym dielam; priraďovanie literárneho diela k literárnemu žánru;

zaraďovaním autorov do literárneho smeru; určovaním umeleckých prostriedkov, resp. literárnych foriem; používaním latinských skratiek pri vyjadrovaní čísla podstatných mien (sg./pl.);

určovaním priraďovacích a podraďovacích súvetí, priameho a nepriameho predmetu, prechodníka, trpného rodu;

vyžadovaním pojmov zo štylistiky (parafráza, žiadosť, určovaním žánrov publicistického štýlu a i.).

Prijímacie skúšky zo SJL boli v oboch typoch stredných škôl náročnejšie ako matematika!

Na základe zaradenia testových položiek zo SJL a z MAT podľa náročnosti do 3-stupňovej škály 2 bola vyhodnotená obťažnosť testov z profilových predmetov v oboch termínoch. Z porovnania koeficientu obťažnosti testov3 (Graf 2) možno konštatovať:

v oboch typoch stredných škôl boli na PS kladené vyššie nároky na preukázané vedomosti a zručnosti z predmetu SJL;

v obidvoch VP GYM boli na PS kladené vyššie nároky ako na SOŠ z oboch profilových predmetov;

testy z predmetu MAT boli zostavené výrazne náročnejšie pre uchádzačov o štúdium na GYM ako na SOŠ.

GRAF 2 Porovnanie priemerných hodnôt koeficientov obťažnosti testov zo SJL a MAT v 1. a 2. termíne prijímacích skúšok na sledovaných GYM a SOŠ

graf_2

Na základe koeficientu obťažnosti testu ŠŠI vyhodnocovala v obidvoch termínoch PS úroveň obťažnosti testov 4 zo SJL, ako aj z MAT.

Testy zo SJL na PS dosiahli vo všetkých sledovaných stredných školách priemernú úroveň obťažnosti.

Z testov z MAT bolo 58,6 % vyhodnotených ako testy s priemernou obťažnosťou a 37,9 % dosahovalo nízku obťažnosť (z nich 63,6 % na SOŠ). Iba v jednom GYM bola obťažnosť z testu z MAT vysoká v obidvoch termínoch v 8-ročnom VP (Tabuľka 2).

Tabuľka 2 Úroveň obťažnosti testov zo SJL a MAT v 1. a 2. termíne prijímacích skúšok na sledovaných GYM a SOŠ

tabulka_2

ŠTÁTNA ŠKOLSKÁ INŠPEKCIA NA ÚROVNI SYSTÉMU ODPORÚČA

zabezpečiť pre pedagogických zamestnancov vzdelávanie zamerané na metodiku tvorby testov (aj testov pre prijímacie konanie) zabezpečujúcich komplexnejšie hodnotenie úrovne vedomostí a zručností žiakov.

zvážiť zavedenie jednotných štandardizovaných testov PS pre uchádzačov o stredné vzdelávanie (testy s rozlišovacím charakterom) a stanoviť váhu výsledkov jednotných prijímacích skúšok vo vzťahu k ostatným podmienkam prijímacieho konania, ktoré budú výsledkom autonómneho rozhodnutia každej školy.

Štátna školská inšpekcia v súvislosti so zavedením novej školskej reformy na ZŠ (zameranej na zlepšenie gramotností a zručností, na tvorivosť a kritické myslenie) upozorňuje stredné školy, že bude potrebné sa zamyslieť nad obsahom PS, ktoré sú dlhodobo stavané len na encyklopedických poznatkoch.

Viac o zisteniach ŠŠI v tejto oblasti sa dočítate v správe o Stave zabezpečenia, priebehu a výsledkov prijímacieho konania na gymnáziách a stredných odborných školách v SR v školskom roku 2022/2023

                                                                                                     

1 plán výkonov

2 1. stupeň úlohy na zapamätanie a porozumenie, príp. aplikáciu, 2. stupeň úlohy na aplikáciu, analýzu alebo syntézu a 3. stupeň úlohy na hodnotenie a tvorivosť

3  Koeficient obťažnosti je štatistický ukazovateľ nastavený ŠŠI ako vážený priemer hodnôt náročnosti úloh (náročnosti 1 až náročnosti 3) a zohľadňujúci aj počet výskytu negácií v testových položkách.

4  Úrovne obťažnosti testu na základe koeficientu obťažnosti: