Ako postupovať pri úprave školského vzdelávacieho programu?

Po nutnom prechode vzdelávania od marca 2020 z prezenčnej na dištančnú formu alebo ich súbežnú koexistenciu sa v mnohých ZŠ, gymnáziách i SOŠ prejavujú niektoré negatívne dopady vzdelávania na diaľku. Ide nielen o stav rozvíjania žiackych kompetencií, ale aj o stav napĺňania školského vzdelávacieho programu (ciele, zásady, učebné plány…).

Vo viacerých školách sa ukazuje potreba po opätovnej analýze plnenia obsahových a výkonových štandardov (učebných plánov, učebných osnov) v jednotlivých triedach a ročníkoch v novom školskom roku prehodnotiť a upraviť školský vzdelávací program, zosúladiť ho so Štátnym vzdelávacím programom (ŠVP).

Možnosti úprav školského vzdelávacieho programu (ŠkVP) sú rôznorodé, môžu sa uplatniť aj ich kombinácie. Ale ak úpravy majú byť efektívne, vždy musia vychádzať z dôslednej analýzy stavu.

Ak škola na základe analýzy neeviduje rozdiel medzi plánovaným objemom vedomostí a zručností žiakov (učebné osnovy) a skutočným stavom vo vedomostiach, ponechá pôvodný učebný plán.

Načrtávame najčastejšie sa vyskytujúce situácie a z nich vyplývajúce potrebné úpravy:

.

ZÁKLADNÉ PRINCÍPY TVORBY ŠkVP verzia pre tlač

  • Škola pri tvorbe učebných osnov dodržiava zásadu vekuprimeranosti a zásadu logickej nadväznosti obsahu vzdelávania.
  • Redukciu rozsahu vzdelávacích štandardov v predmetoch, ktoré sú profilovými predmetmi pre prijímacie skúšky na stredné školy vrátane predmetov slovenský jazyk a literatúra, jazyk národnostnej menšiny ak je vyučovacím jazykom, slovenský jazyk a slovenská literatúra, cudzí jazyk, matematika, biológia, chémia, dejepis, bude možné vykonať na základe výstupného štandardu zo základnej školy, ktorý bude súčasťou Dodatku č. 9.
  • Pre žiakov, ktorí boli v tomto školskom roku žiakmi 3. a 4. ročníka ZŠ, je možné učivo presúvať aj medzi stupňami vzdelávania (učivo 4. ročníka môže byť presunuté do 5. ročníka).
  • V procese úprav sa však nesmie zabudnúť na to, že každá zmena a aktualizácia, ak má byť uvedená do platnosti, má byť funkčná a realizovaná, musí byť prerokovaná a odsúhlasená na zasadnutí pedagogickej rady (a to aj v priebehu školského roka 2021/2022). Tomu by mala predchádzať diskusia medzi pedagógmi o analýze stavu a potrebných modifikáciách ŠkVP.
  • Všetky dôležité úpravy, presuny učiva alebo zmeny v systéme klasifikácie treba zaznamenať do školského vzdelávacieho programu ako zmenu platnú pre jeden školský rok (zo školských rokov 2020/2021 až 2022/2023).
  • Je vhodné ich zaznamenať aj do ďalšej školskej dokumentácie: plán práce školy (ak ho škola má), plán činnosti metodických združení/predmetových komisií (ak sú zriadené), interné kritériá hodnotenia predmetov a na konci školského roka uviesť vyhodnotené v správe o výchovno-vzdelávacej činnosti školy.
  • Informovať o úpravách a zmenách zákonných zástupcov a žiakov je samozrejmosťou.

.

Pri úpravách ŠkVP je potrebné vychádzať z usmernení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky:

Pomocníkom pre školy môžu byť viaceré metodické materiály vypracované Štátnym pedagogickým ústavom:  

workshopy  a webináre ŠPÚ