Žiaci v duálnom vzdelávaní vykazujú horšie výsledky vo všetkých častiach záverečnej skúšky

Záverečná skúška formou teoretickej a praktickej časti overuje vedomosti a zručnosti žiakov v rozsahu učiva určeného vzdelávacími štandardmi štátneho vzdelávacieho programu a skutočnosť, ako sú žiaci pripravení používať nadobudnuté kompetencie pri výkone povolaní a odborných činností, na ktoré sa pripravujú.

Stav realizácie záverečných skúšok v strednej odbornej škole (SOŠ) ŠŠI dlhodobo sleduje. V školskom roku 2022/2023 sa tematická inšpekcia realizovala v 10 SOŠ, v ktorých záverečné skúšky konalo 64 žiakov v 7 učebných odboroch. Štvrtinu (25 %) z nich tvorili žiaci v systéme duálneho vzdelávania (SDV), ktorí sa vzdelávali v 5 SOŠ.

Výsledky našich zistení korelujú so zisteniami z predchádzajúceho školského roka, kde ŠŠI konštatovala, že žiaci v praktickej časti záverečnej skúšky dosiahli lepšie výsledky ako v jej teoretickej časti, známka z odborného výcviku (OVY) na konci 3. ročníka bola lepšia ako výsledok z oboch častí záverečnej skúšky a súčasne žiaci v SDV vykazovali celkovo horšie výsledky ako žiaci mimo SDV.

V porovnaní s minulým školským rokom možno badať trend zhoršenia vo všetkých výsledkoch (Tabuľka 1).
TABUĽKA 1 Porovnanie výsledkov záverečnej skúšky v školskom roku 2021/2022 a 2022/2023

!

Žiaci dosiahli v hodnotení praktickej časti záverečnej skúšky o 0,4 lepšiu celkovú priemernú úroveň ako v hodnotení teoretickej časti.

Avšak žiaci, ktorí sa pripravovali v SDV, v porovnaní so žiakmi nezačlenenými do SDV dosiahli v praktickej i teoretickej časti záverečnej skúšky najnižšiu úroveň hodnotenia. Rozdiely medzi žiakmi sa prejavili v nižšej schopnosti aplikovať požadované teoretické vedomosti v praxi, samostatne pracovať so zariadeniami a preukázať pracovné zručnosti pri prepájaní teórie s praxou, v uplatnení skúseností a zručností získaných počas praktickej prípravy. Značné rezervy  sa u niektorých žiakov prejavili aj pri správnom uplatňovaní odbornej terminológie, pri zdôvodňovaní názorov a v argumentácii, čo súviselo s menej rozvinutými  komunikačnými kompetenciami.

Zamestnávatelia ako i MOV v rozhovoroch uviedli, že dôvodom horších výsledkov žiakov v SDV v obidvoch častiach ZS  je skutočnosť, že sa títo žiaci v 1. ročníku vzdelávali dištančne. Toto vyjadrenie je však v rozpore s faktom, že žiaci, ktorí vykonávali ZS minulý školský rok mali dištančné vzdelávanie oveľa dlhšie a pritom dosiahli v oboch častiach ZS lepšie výsledky. ŠŠI konštatuje, že na zhoršenie výsledkov žiakov na ZS nemalo vplyv len dištančné vzdelávanie, ale aj kvalita praktického vyučovania.

!

Úroveň výsledkov žiakov bola v oboch častiach záverečnej skúšky horšia v porovnaní s hodnotením predmetu odborný výcvik v 3. ročníku.

V 5 kontrolovaných SOŠ dosiahli žiaci v praktickej časti a v 7 školách v teoretickej časti záverečnej skúšky horšie výsledky v porovnaní s hodnotením  OVY. Z toho v 2 školách boli výsledky výrazne horšie (1,22 až 2,00).

!

Úroveň výsledkov žiakov v hodnotení praktickej časti záverečnej skúšky podľa miesta vykonávania OVY v 3. ročníku je najlepšia u žiakov, ktorí vykonávali OVY v dielni školy.

Graf 1 Výsledky v praktickej časti záverečnej skúšky (PČ ZS) v nadväznosti na miesto konania OVY

!

Väčšina žiakov v obidvoch častiach záverečnej skúšky preukázala vedomosti a zručnosti v súlade s cieľovými požiadavkami na vedomosti a zručnosti v príslušných učebných odboroch.

Praktickú časť záverečnej skúšky všetci žiaci konali individuálnou formou. Rozdiely medzi jednotlivými žiakmi sa prejavili v miere ich samostatnosti, v osvojení si praktických zručností a aplikovaní teoretických vedomostí. Nízke komunikačné zručnosti u niektorých žiakov obmedzovali ich plynulé vyjadrovanie a schopnosť argumentácie.

V teoretickej časti záverečnej skúšky žiaci preukázali požadované odborné teoretické vedomosti, ale na rôznej úrovni. Najväčšie odlišnosti sme pozorovali v prepájaní teórie s praxou, v disponovaní správnou odbornou terminológiou a v miere rozvoja komunikačných kompetencií, v schopnosti argumentovať a vyjadrovať sa v súvislostiach. V 1 škole 62,5 % žiakov dosiahlo veľmi nízku úroveň vedomostí a zručností v príslušnom učebnom odbore.
Žiaci v SDV v obidvoch častiach záverečnej skúšky vykazovali horšiu úroveň poznatkov a zručností vo vzťahu k cieľovým požiadavkám na profil absolventa v príslušných učebnom odbore.

!

Väčšina sledovaných SOŠ pripravila praktickú časť i teoretickú časť záverečnej skúšky v súlade s právnymi predpismi a bez vážnejších nedostatkov.

V niektorých SOŠ sa vyskytli nedostatky súvisiace s nesprávnym vymenovaním, resp. nevymenovaním niektorých členov skúšobnej komisie. V 1 SOŠ nedostatky súviseli s nesúladom tém pre obidve časti záverečnej skúšky so vzdelávacím štandardom štátneho vzdelávacieho programu pre príslušný učebný odbor, čo neumožňovalo v plnej miere overiť úroveň vedomostí a zručností žiakov v súlade s profilom absolventa, v 2 SOŠ témy záverečnej skúšky neobsahovali zoznam učebných pomôcok.

ŠTÁTNA ŠKOLSKÁ INŠPEKCIA NA ÚROVNI ŠKÔL ODPORÚČA

modernizovať strojové vybavenie školských dielní;

vypracovať témy obidvoch časti záverečných skúšok v súlade s cieľovými požiadavkami na profil absolventa v danom učebnom odbore;

hodnotiť objektívne v priebehu štúdia úroveň dosahovaných zručností a vedomostí;

sledovať v rámci kontrolnej činnosti úroveň učenia sa žiakov a vyučovania odborných teoretických predmetov;

zamerať sa vo výchovno-vzdelávacom procese na rozvoj komunikačných kompetencií, aplikáciu teoretických vedomostí do praktickej činnosti a prezentačných zručností žiakov so správnym používaním odbornej terminológie a argumentácie.