Neobjektívnosť psychologickej diagnostiky hazarduje so vzdelávacou cestou žiakov zo SZP pochádzajúcich z MRK

Štátna školská inšpekcia (ŠŠI) už od školského roku 2015/2016 konštatuje závažné nedostatky vo vypracovanej dokumentácii klientov zariadení poradenstva a prevencie, nedostatky v stanovovaní diagnóz a zaradení žiakov do adekvátnej formy vzdelávania. Zároveň si dovolíme konštatovať, že ani po zavedení 1 Metodickej informácie pre odborných zamestnancov poradenských zariadení (VÚDPaP, aktualizácia 2018) nenastalo výrazné zlepšenie.

Na základe zistení sme konštatovali viaceré nedostatky spojené:

s postupom psychologických vyšetrení,

s výberom psychodiagnostických metód súvisiacich s posudzovaním mentálneho stavu detí navštevujúcich špeciálne základné školy,

s textovým obsahom správ z odborných vyšetrení.

Z výsledkov vyplýva, že dlhodobý a závažný problém s nadmerným zastúpením detí zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP) v špeciálnych základných školách a v špeciálnych triedach pre žiakov s mentálnym postihnutím v základných školách naďalej pretrváva. Problémom neúmerného zastúpenia detí zo SZP, najmä z marginalizovanej rómskej komunity, poukazujeme aj na nedokonalosť psychologickej diagnostiky, kvôli ktorej má uvedená skupina detí nízku šancu vymaniť sa zo zlej socioekonomickej situácie a získať vzdelanie.
Za mimoriadne dôležité zistenia považujeme tie, ktoré poukazujú na nedostatky v samotnej podstate odbornej činnosti, spočívajúce v nesprávnom postupe pri psychologických vyšetreniach, vo výbere nevhodných psychodiagnostických metód, v nedostatočnom zohľadnení kultúrnych a jazykových bariér detí pochádzajúcich z MRK, dôsledkom čoho sú nesprávne zaradené v špeciálnom vzdelávacom prúde.

PRIJÍMANIE ŽIAKOV DO ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL A ŠPECIÁLNYCH TRIED

V sledovanom období (2016 – 2023) Štátna školská inšpekcia z celkového počtu 146 špeciálnych základných škôl zrealizovala 128 (87,7 %) tematických inšpekcií v daných subjektoch. Cieľom TI bolo zistiť stav a úroveň uplatňovania princípu rovného prístupu k vzdelávaniu pri prijímaní žiakov do špeciálnej základnej školy a špeciálnej triedy v základnej škole. Kontrolná činnosť bola zameraná na prijímanie žiakov do škôl, obsah a podmienky vzdelávania.

V súvislosti s aktuálnymi zisteniami Štátnej školskej inšpekcie, predovšetkým vo veci správnosti prijímania žiakov s mentálnym postihnutím, môžeme konštatovať, že posúdenie úrovne všeobecných rozumových schopností žiakov v zariadeniach poradenstva a prevencie neprebiehalo vždy korektne.

Odborníci z praxe analyzovali správy z diagnostického psychologického vyšetrenia a zameriavali sa najmä na žiakov vzdelávaných v prípravnom až 4. ročníku. Zvýšenú pozornosť venovali žiakom z marginalizovanej rómskej komunity a konštatovali, že niektoré správy z psychologického vyšetrenia boli vypracované s nedostatkami, a preto je objektivita vyšetrenia spochybnená. Z toho dôvodu odporúčali rediagnostické vyšetrenie za účelom zhodnotenia správnosti zaradenia žiakov do ŠZŠ v zariadení poradenstva a prevencie (Tabuľka 1).

Tabuľka 1 Prehľad o vykonaných TI v ŠZŠ v kontexte počtu vykonaných TI a navrhnutých rediagnostických psychologických vyšetreniach

Školský rokPočet vykonaných TI

Rediagnostika žiakov

nariadená ŠŠI

2016/20172868
2017/20182745
2018/20192222
2019/20201024
2020/2021Pandémia COVID-19
2021/20221728
2022/20232424

POSKYTOVANIE ODBOREJ ČINNOSTI V ZARIADENIACH PORADENSTVA A PREVENCIE
Tematická inšpekcia v zariadeniach poradenstva a prevencie nadväzuje na tematickú inšpekciu zameranú na uplatňovanie princípu rovného prístupu k vzdelávaniu pri prijímaní žiakov do špeciálnej základnej školy. Výber zariadení poradenstva a prevencie súvisí s nedostatkami v diagnostických procesoch a následnými pochybnosťami o zaradení žiakov do prúdu špeciálneho školstva.
ŠŠI si prizýva na analýzu správ z psychologického vyšetrenia odborníkov z praxe (odborných zamestnancov zariadení poradenstva a prevencie – psychológov), ktorí na základe zistení odporúčajú rediagnostické vyšetrenia. Z celkového počtu analyzovaných správ (420) v kontrolovaných subjektoch za sledované obdobie bolo odporúčané rediagnostické vyšetrenie v 36 % (Tabuľka 2 ).
Na základe zistených závažných nedostatkov v školskom roku 2015/2016 podala hlavná školská inšpektorka MŠVVaŠ SR návrhy na vyradenie 2 SCŠPP zo Siete škôl a školských zariadení SR:

  • jedno SCŠPP v Prešovskom kraji bolo vyradené ku dňu 31. 05. 2016,
  • druhé SCŠPP v Trenčianskom kraji. MŠVVaŠ SR rozhodlo o nevyradení SCŠPP zo Siete škôl a školských zariadení SR.

Na žiadosť zriaďovateľa boli vyradené zo Siete škôl a školských zariadení SR ďalšie 2 poradenské zariadenia:

  • SCPPPaP v Prešovskom kraji, vyradené ku dňu 31. 05. 2016,
  • SCŠPP v Nitrianskom kraji, vyradené ku dňu 30. 04. 2016.

Na základe zistených závažných nedostatkov v školskom roku 2016/2017 podala hlavná školská inšpektorka MŠVVaŠ SR návrh na vyradenie zo Siete škôl a školských zariadení SR:

  • jedno SCŠPP v Košickom kraji. MŠVVaŠ SR prerušilo konanie vo veci vyradenia SCŠPP zo Siete škôl a školských zariadení.

Tabuľka 2 Prehľad o vykonaných TI v ZPP v kontexte počtu analyzovaných správ a navrhnutých rediagnostických psychologických vyšetreniach

Školský rok

Počet vykonaných TI

Počet analyzovaných správ

Rediagnostika žiakov nariadená ŠŠI

2016/2017

21

119

98

2017/2018

11

153

7

2018/2019

9

60

4

2019/2020

4

42

24

2020/2021

Pandémia COVID-19

2021/2022

5

16

5

2022/2023

6

30

14

Viac informácií k zisteniam zariadení poradenstva a prevencie je uvedených v správe Stave poskytovanej odbornej činnosti v zariadeniach poradenstva a prevencie a prijímanie žiakov do špeciálnych tried a špeciálnych ZŠ a v správach na webe Štátnej školskej inšpekcie.

 

                                                                                                                                                                            

1 Metodicka-informacia-pre-odbornych-2018.pdf (vudpap.sk), dostupné na: https://vudpap.sk/wp-content/uploads/2019/04/Metodicka-informacia-pre-odbornych-2018.pdf