Kvalita vzdelávania závisí od vôle každej školy zlepšovať sa

Dôležitosť autoevalvácie rastie so zmenou kurikula, vzdelávacích cieľov a úloh školy v spoločnosti. Školy sú chápané ako autonómne subjekty zodpovedné za kvalitu vzdelávania. Prijatie a zapracovanie autoevalvácie do života školy si vyžaduje diskusiu o jej kvalite, ale i zmenu kultúry školy a získanie nových zručností.

Systémové posilnenie rozvoja sebahodnotenia škôl vyplýva z cieľov Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania UČIACE SA SLOVENSKO (2018 – 2027). Školy na Slovensku majú o sebehodnotení vedomosť, ale zväčša nie je ich prioritou. Výsledky našich zistení z troch školských rokov (2017/2018, 2018/2019, 2019/2020), keď sme sa zamerali na monitorovanie sebahodnotenia v 697 školách, poukazujú na to, že hoci 94,5 % pedagogických zamestnancov považovalo sebahodnotenie za užitočné, reálne ho uplatňovala len tretina monitorovaných škôl. Prispieva k tomu aj skutočnosť, že autoevalvácia nevyplýva z aktuálneho právneho stavu.

Ambíciou ŠŠI je presvedčiť školy o tom, že najúčinnejším nástrojom ich rozvoja je angažovanie sa pri vlastnom zlepšovaní, ktoré je dôsledkom procesu konštruktívnej sebakritiky. Len zamestnanci školy, ktorí ju dôverne poznajú, môžu zefektívňovať jej fungovanie.

Dlhodobým zámerom ŠŠI je pomôcť školám pri uskutočňovaní sebahodnotenia, ktoré je žiaduce vnímať pozitívne. Preto ŠŠI v spolupráci s partnermi Česká školní inspekce – ČŠI (Česká republika) a The Finnish Education Evaluation Centre – FINEEC (Fínsko) realizovala projekt ERASMUS+ pod názvom Školská inšpekcia – partner spokojného žiaka a úspešnej školy. Výsledkom tohto projektu, na ktorom pracoval tím školských inšpektorov, je publikácia Autoevalvácia – proces zmeny a rozvoja školy.

Sprievodca je určený pre pedagogických a odborných zamestnancov základných a stredných škôl, ale aj pre všetkých tých, ktorí venujú svoju pozornosť skvalitneniu procesov v školách, napr. v oblastiach pedagogického riadenia a výchovy a vzdelávania ako východísk pre zlepšovanie kvality školy. Informácie uvedené v publikácii vrátane dotazníkov sú v modifikovanej podobe využiteľné aj v materských školách, centrách voľného času, základných umeleckých školách, školských zariadeniach ap.

Publikácia ponúka základné informácie o autoevalvácii, spôsoboch stanovenia cieľov, oblastí, priorít, pravidiel, mechanizmov, nástrojov, kritérií posudzovania a fáz sebahodnotenia.

Dotazníky napomáhajú monitorovaniu rôznych situácií a javov v školskom prostredí a vytvárajú priestor na diskusiu so žiakmi, zákonnými zástupcami, s odbornou i laickou verejnosťou a zároveň umožňujú vnútorným a vonkajším partnerom vedenia školy participovať na kvalite a dobrom mene školy.

Prílohou uvedenej publikácie sú prípadové štúdie prezentujúce inšpiratívne príbehy šiestich škôl vrátane jednej školy z Českej republiky, ktoré sa rôznymi spôsobmi a postupmi tzv. „hľadali“, ale svojím ústretovým prístupom a konaním vytvorili podmienky na účinné sebahodnotenie, ktorým naďalej úspešne budujú a udržiavajú kvalitu a imidž školy.
Materiál je dostupný na: Autoevalvácia školy proces zmeny a rozvoja školy