Slovenskí školskí inšpektori vykonávajú svoju činnosť aj v Európskych školách

Štátna školská inšpekcia prostredníctvom svojich zamestnancov zabezpečuje zastúpenie Slovenskej republiky v rade inšpektorov v súlade s medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná..

Školskí inšpektori vykonávajú hospitačnú činnosť v triedach, usmerňujú riaditeľov a pedagogických zamestnancov a pravidelne sa stretávajú na diskusiach. Najvyššej rade predkladajú návrhy týkajúce sa učebných osnov, vyučovacích metód a hodnotenia. Administrative Bodies of the European Schools

Európske školy podporujú rozvoj materinského jazyka a kultúrnej identity žiakov v spojení s multikultúrnou výchovou a vzdelávaním. Na základe medzivládneho dohovoru bolo v rámci systému Európskych škôl do dnešného dňa založených 13 Európskych škôl v 6 rôznych krajinách a 24 akreditovaných Európskych škôl. Európske školy sú miestom, kde sa stretáva národná identita s európskou spolupatričnosťou.

Poskytujú viacjazyčné vzdelávanie vysokej kvality so silným európskym rozmerom deťom zamestnancov európskych inštitúcií. Silné stránky tohto vysokovýkonného typu vzdelávania potvrdila i správa PISA pre školy z roku 2022.

Navštevujú ich aj slovenskí žiaci, ktorým je zaistené vzdelávanie materinského jazyka vychádzajúce z učebných osnov slovenského jazyka a literatúry, ktorí po ukončení sekundárneho cyklu z materinského jazyka i maturujú.

V aktuálnom školskom roku zo slovenského jazyka a literatúry maturujú žiaci v Európskych školách v Bruseli, Luxemburgu a v Mníchove. Ich vzdelávanie zabezpečujú učitelia vyslaní Ministerstvom školstva SR, ale i učitelia slovenského jazyka a literatúry prijímaní samotnými školami z lokálnych zdrojov.

V každej škole má nezastupiteľné miesto i slovenský jazyk a slovenská kultúra umocnená pedagogickou prácou i mimoškolskými aktivitami slovenských učiteľov.

V školskom roku 2023/2024 učitelia slovenského jazyka a literatúry s cieľom upevňovania pozitívneho vzťahu žiakov k materinskému jazyku, rozvoja ich kreativity a posilnenia úcty ku kultúrnych hodnotám, úspešne zapojili svojich žiakov do literárnej súťaže v písaní poézie a prózy Festival písania; do prezentácie divadelných predstavení (Dúhový kryštál, Hlaholika – parodika)1 i participácie v projekte Erasmus+.

Festival písania 2024

Festival písania je literárna súťaž v písaní poézie a prózy a je prezentáciou tvorivého písania žiakov Európskych škôl. Predstavuje prehliadku kreativity žiakov zapojených z 24 krajín Európskej únie. Žiaci mohli svoju tvorivosť a originálne myslenie pretaviť do svojich umeleckých diel napísaných v materinskom jazyku.

V aktuálnom školskom roku boli témami festivalu „Kam patrím“ a „Pohľad do budúcnosti“. Na Festivale písania 2024 prezentovali svoje práce v slovenskom jazyku i žiaci Európskej školy v Mníchove.

Vo svojich prácach sa vyznali zo svojho vzťahu k Slovensku, vyjadrili svoju lásku k slovu a jazyku. Z ich originálnych prác cítiť, že Slovensko má v ich srdci dôležité miesto. Pisateľskú skúsenosť sľubných slovenských talentov stimulovala ich vyučujúca Zuzana Žatková.

Kde to všetko začína
Slovensko milujem ta
Medzík
Moja rodná krajina

Slovenské divadlo v Európskej škole Luxemburg II

V Európskej škole Luxemburg II sa slovenský jazyk učí 52 slovenských žiakov v siedmich ročníkoch sekundárneho stupňa. V aktuálnom školskom roku bude v škole maturovať sedem žiakov zo slovenského jazyka a literatúry.

Ich vyučujúcou je Darina Knihárová, ktorá prostredníctvom aktívneho sociálno-umeleckého učenia vytvára žiakom priestor na rozvíjanie ich kľúčových kompetencií vo výučbe i v mimovyučovacom čase. Roky sa venuje slovenskému divadelnému krúžku – adaptuje scenáre, aby vyhovovali veku žiakov, šije kostýmy, vyrába dekoráciu, s kolegami hudobníkmi nahráva hudbu pre predstavenia.
V tomto roku pripravila pre divadelný krúžok dve hry Dúhový kryštál a Hlaholika – parodika Dúhový kryštál

ERASMUS + Európska škola Alicante – Košice

V aktuálnom školskom roku vyučujúca Európskej školy v Alicante v Španielsku Ľubomíra Takáčová iniciovala participáciu školy v projekte Erasmus + s cieľom prezentovania Slovenska, slovenského jazyka, filozofie Európskej školy a výmeny skúseností z rozvoja jazykových a digitálnych zručností žiakov.

Erasmus+ projekt v EEB1, Brussels

Začiatkom apríla 2024 sa desiatka mladých ľudí – študentov Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach – zúčastnila týždňového pobytu v Európskej škole 1 Uccle, v Bruseli. V rámci projektu ERASMUS+ navštívili hlavné mesto EÚ, kultúrne pamiatky, múzeá, galérie a taktiež aj európske inštitúcie.

                                                                                                                       

  1. prezentácia SJ prostredníctvom divadelných predstavení a projektu