Veľká časť detí z Ukrajiny zrejme stále dostatočne neovláda slovenčinu a chýbajú im aj častejšie kontakty so slovenskými spolužiakmi

Príchod žiakov a žiačok z Ukrajiny priniesol školám nové úlohy, pri ktorých zvládaní potrebovali podporu v rôznych oblastiach. Štátna školská inšpekcia sa v spolupráci s Centrom vzdelávacích analýz rozhodla uskutočniť tematickú inšpekciu zameranú na začleňovanie žiakov a žiačok z Ukrajiny do vzdelávania.

Tematická inšpekcia sa koncepčne opierala o holistický model podpory začleňovania detí s migrantskou skúsenosťou 1 a jej cieľom bolo zmapovať, ako prebiehalo zaraďovanie a vzdelávanie žiakov z Ukrajiny v základných školách na Slovensku.

Inšpekcia sa realizovala v dvoch etapách prostredníctvom viacerých nástrojov:

V NOVEMBRI – V DECEMBRI 2022

VO FEBRUÁRI – V APRÍLI 2023

  • elektronický dotazník pre riaditeľov škôl administrovaný všetkým ZŠ v SR 
  • zapojilo sa 1 247 ZŠ, čo bolo 60,3 % zo všetkých ZŠ v SR
  • z nich 608 ZŠ vzdelávalo žiakov z Ukrajiny, čo bolo 67,6 % zo všetkých základných škôl na Slovensku, ktoré mali žiakov z Ukrajiny

Výsledky zistení sú spracované v správe Stav vzdelávania žiakov – odídencov z Ukrajiny (Priebežná správa)

  • inšpekcia na vybraných 30 školách, ktoré vzdelávali aspoň 15 žiakov z Ukrajiny (k 31. 12. 2022)
  • 30 riadených rozhovorov s riaditeľmi škôl a 120 s triednymi učiteľmi v triedach, kde bol vysoký počet žiakov z Ukrajiny
  • elektronický dotazník pre slovenských žiakov stupňa, ktorí mali spolužiakov z Ukrajiny, dotazník vyplnilo 3 869 žiakov

dotazník v ukrajinskom jazyku pre žiakov 2. stupňa z Ukrajiny, dotazník vyplnilo 412 žiakov, čo predstavovalo 83,1 % všetkých žiakov z Ukrajiny na 2. stupni v daných školách

Výsledky našich zistení sú rozdelené do štyroch oblastí:

JAZYKOVÁ PODPORA

V školskom roku 2022/2023 kurzy štátneho jazyka organizovala menej ako tretina (31,4 %) základných škôl so žiakmi z Ukrajiny, čo bolo výrazne menej ako v školskom roku 2021/2022 (54,3 %). Z inšpekcie na 30 školách vyplynulo, že viaceré školy výučbu slovenského jazyka zabezpečovali (aj) iným spôsobom, a to formou doučovania alebo krúžkovej činnosti. Z rozhovorov na vybraných školách zároveň vyplynulo:

Tri štvrtiny (75,6 %) učiteľov a učiteliek uviedli, že jazyková úroveň sa medzi žiakmi z Ukrajiny líšila.

Viac ako polovica (57,2 %) učiteľov zhodnotila, že v oblasti komunikácie a konverzácie spadá väčšina ich žiakov z Ukrajiny do najnižších úrovní (A1 a A2).

Nezanedbateľná časť vyučujúcich (42,7 %) však hodnotila, že väčšina žiakov a žiačok z Ukrajiny sa dohovorila v bežných situáciách a vedela konverzovať o témach, ktoré sa ich týkajú. To približne zodpovedá jazykovej úrovni B1.

PODPORA V OBLASTI UČENIA SA

Tematická inšpekcia ukázala, že doučovanie či úpravy učebného plánu a vzdelávacieho obsahu realizovali školy skôr v menšej miere.

Doučovanie realizovali takmer dve tretiny (60,9 %) škôl so žiakmi a žiačkami z Ukrajiny. Zväčša však nešlo o opatrenie, ktoré bolo špecificky určené pre žiakov a žiačky z Ukrajiny.

Z inšpekcie na vybraných školách vyplynulo, že pravidelné doučovanie (každý alebo takmer každý deň) absolvovala približne pätina (19,7 %) týchto žiakov a žiačok.

Na väčšine škôl (86,2 %) nemali žiaci a žiačky z Ukrajiny upravený učebný plán. Dve tretiny (70,1 %) triednych učiteľov a učiteliek vo vybraných školách uviedli, že žiaci z Ukrajiny preberali rovnaké učivo ako ostatní žiaci.

PODPORA V OBLASTI DUŠEVNÉHO ZDRAVIA

Výrazná väčšina riaditeľov a riaditeliek uviedla, že ich škola deťom z Ukrajiny nejakú formu podpory v oblasti duševného zdravia poskytovala, najčastejšie išlo o všeobecné programy na podporu duševného zdravia a wellbeingu, ktoré sa organizovali v rámci celej triedy alebo celej školy.

Z inšpekcie na vybraných školách vyplynulo, že podporu v oblasti duševného zdravia zabezpečovali najmä učitelia a učiteľky (81,5 % škôl), školské podporné tímy (74,1 %), centrum poradenstva a prevencie (70,4 %) či špeciálne určený zamestnanec alebo zamestnankyňa školy (70,4 %).

Externé osoby či inštitúcie pomáhali pri zabezpečovaní psychosociálnej podpory len necelej polovici (48,1 %) navštívených škôl.

VZŤAHY MEDZI ŽIAKMI

Väčšina detí z Ukrajiny dostala po nástupe do školy podporu pri oboznamovaní sa s novým prostredím a školy na príchod detí z Ukrajiny zväčša pripravovali ostatných žiakov a žiačky.

Z rozhovorov na vybraných školách vyplynulo, že veľká časť škôl (79,3 %) realizovala preventívne programy, ktoré boli zamerané všeobecne na podporu dobrej klímy a vzťahov (teda neboli špecificky zacielené na začlenenie detí z cudziny).

Podľa hodnotenia väčšiny riaditeľov (56,7 %) aj učiteľov (65,8 %) vytvárali žiaci z Ukrajiny vzťahy s ostatnými žiakmi a úplne sa včlenili do kolektívu.

Z odpovedí žiakov vo vybraných školách vyplynulo, že takmer všetky deti z Ukrajiny (95,4 %) mali v škole aspoň jedného kamaráta.

Takmer štvrtina (23,3 %) detí si v škole do času inšpekcie nenašla kamarátov či kamarátky zo Slovenska.

ŠTÁTNA ŠKOLSKÁ INŠPEKCIA na úrovni systému ODPORÚČA

Podporiť organizáciu kurzov štátneho jazyka.

Zabezpečiť školám odbornú (psychologickú, špeciálno-pedagogickú a sociálno-pedagogickú) podporu v ukrajinskom jazyku.

Podporiť zamestnávanie pedagogických asistentov ovládajúcich ukrajinský jazyk.

Posilniť ukrajinským žiakom podporu v oblasti učenia sa.

Zabezpečiť školám vhodné učebné materiály.

Zabezpečiť učiteľkám a učiteľom kvalitný profesijný rozvoj a podporu v oblasti práce so žiakmi a žiačkami z cudziny.

Výsledky zistení sú spracované v správe Stav a vzdelávanie žiakov – odídencov z Ukrajiny (záverečná správa)

                                                                                                     

1OECD; podrobnejšie pozri OECD, 2019b