Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy v pozornosti Štátnej školskej inšpekcie

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie
Vzhľadom na skutočnosť, že sa blíži termín podania žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy, ako aj fakt, že v ostatnom období boli často novelizované právne predpisy, by sme radi upriamili pozornosť pedagogickej i laickej verejnosti na najdôležitejšie informácie súvisiace s materskou školou a procesom prijímania detí na predprimárne vzdelávanie.

MS
odrážka fajka

Materská škola je škola (nie zariadenie), ktorá podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie a zároveň pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.

MS ziadost
odrážka fajka

Prijatie dieťaťa do materskej školy je podmienené žiadosťou zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia, ktorú záujemca podáva riaditeľovi materskej školy spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast a ktorá obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa a v prípade dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami aj s vyjadrením príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a odporučením všeobecného lekára pre deti a dorast.

odrážka fajka

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie môže zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia napísať rukou, na počítači, písacom stroji alebo môže vyplniť formulár žiadosti, ktorý je zverejnený na webovom sídle materskej školy či zriaďovateľa materskej školy.

Zákonný zástupca
odrážka fajka

Zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia môže podať žiadosť do viacerých materských škôl a doručiť ju osobne, poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy, e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu; prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy alebo elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.

odrážka fajka

Zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia v žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie uvedie:

 1. osobné údaje o dieťati: meno, priezvisko a rodné priezvisko; dátum a miesto narodenia; adresu trvalého pobytu alebo adresu miesta, kde sa dieťa obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu; rodné číslo; štátnu príslušnosť; národnosť;
 2. osobné údaje o zákonných zástupcoch dieťaťa: titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko; adresu bydliska a druh pobytu; kontakt na účely komunikácie (telefónne číslo, e-mail, korešpondenčnú adresu);
 3. (požadovanú) formu organizácie výchovy a vzdelávania dieťaťa (celodennú, poldennú) a vyučovací jazyk, v ktorom má byť predprimárne vzdelávanie dieťaťu poskytované (slovenský, maďarský, ukrajinský ap.).
odrážka fajka

Zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia v žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie môže uviesť informáciu napr. o tom, či dieťa v aktuálnom čase navštevuje inú materskú školu; žiada o prijatie na predprimárne vzdelávanie aj do inej materskej školy/iných materských škôl; materskú školu, o ktorú má záujem, navštevuje starší súrodenec dieťaťa.

Zákonní zástupcovia, ale aj všeobecní lekári pre deti a dorast nie vždy docenia význam potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti. V záujme dieťaťa je žiaduce neutajiť jeho skutočný zdravotný či mentálny stav vzhľadom na možnosť zabezpečenia adekvátnej edukácie aj príslušným pedagogickým či odborným zamestnancom a zároveň vzhľadom na eliminovanie ohrozenia zdravia alebo aj života dieťaťa a aj iných detí, ktoré sa zúčastňujú na predprimárnom vzdelávaní v materskej škole.

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy na školský rok 2022/2023 sa podáva v termíne od 1. mája do 31. mája 2022.

Riaditeľ materskej školy:

 • určí a zverejní konkrétny termín a miesto podávania žiadostí po dohode so zriaďovateľom;
 • zverejní aj podmienky prijímania detí do materskej školy;
 • rozhodne o prijatí/neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do 30. júna 2022;
 • vydá rozhodnutie o prijatí, v ktorom môže určiť adaptačný pobyt, ktorý nesmie byť dlhší ako tri mesiace, alebo diagnostický pobyt, ak ide o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorý nesmie byť dlhší ako tri mesiace;
 • dodržiava princípy rovného prístupu k výchove a vzdelávaniu, inkluzívnosti vzdelávania a zákazu akýchkoľvek foriem diskriminácie a obzvlášť segregácie pri prijímaní detí do materskej školy.

Viac informácií k prijímaniu detí na predprimárne vzdelávanie nájdete na webovom sídle ministerstva školstva, ako i na webovom sídle Štátnej školskej inšpekcie Metodické materiály pre školy – Sprievodca MŠ 1, Sprievodca MŠ 2, Sprievodca MŠ 3

Stav zavedenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole
Stav zavedenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole a stav výchovno-vzdelávacej činnosti a učenia sa detí, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie v materskej škole povinné, Štátna školská inšpekcia aktuálne monitoruje, pričom sa zameriava najmä na:

 • proces rozhodovania riaditeľa o prijatí dieťaťa do materskej školy vrátane určenia ostatných podmienok prijímania a aj akceptovania kapacity stanovenej rozhodnutím príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva;
 • zamietnutie žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie (ďalej len „žiadosť“) rozhodnutím o neprijatí dieťaťa do materskej školy vrátane detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a na dôvod ich zamietnutia.

Na základe predchádzajúcich inšpekčných zistení je možné konštatovať, že pri procese rozhodovania približne jedna štvrtina riaditeľov z navštívených materských škôl dlhodobo opomína aktuálny právny stav. Ako najčastejšie pochybenia riaditeľov pri procese rozhodovania uvádzame:

 • neurčenie alebo stanovenie diskriminačných ostatných podmienok prijímania detí do materskej školy (zamestnanosť zákonných zástupcov, matka na materskej dovolenke s ďalším dieťaťom ap.);
 • prijatie viac detí ako určuje príslušné ustanovenie školského zákona;
 • prijatie dieťaťa mladšieho ako dva roky;
 • prijatie dieťaťa bez žiadosti alebo bez potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti;
 • neakceptovanie kapacity určenej rozhodnutím regionálneho úradu verejného zdravotníctva;
 • prijatie dieťa do materskej školy bez vydania rozhodnutia o prijatí;
 • nevyžadovanie predloženia príslušnej dokumentácie týkajúcej sa dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Kompletne spracované zistenia z dotazníkového prieskumu v materských školách za školský rok 2020/2021 sú zverejnené na webovom sídle Štátnej školskej inšpekcie. Zistenia z aktuálneho školského roku sa dočítate na webovom sídle ŠŠI v septembri 2022.