Pripravenosť škôl na vzdelávanie detí odídencov z Ukrajiny

Po vypuknutí vojnového konfliktu na Ukrajine možnosť prístupu ku vzdelávaniu na slovenských školách využila takmer polovica ukrajinských detí a žiakov – odídencov vo veku povinného vzdelávania.


Štátna školská inšpekcia predkladá reálny stav pripravenosti slovenských škôl na zaradenie a vzdelávanie detí a žiakov – odídencov. Na základe zistení z telefonického prieskumu, ktorý sa uskutočnil od 18. 04. do 13. 05. 2022, môžeme konštatovať, že školy na Slovensku operatívne a ústretovo reagujú na aktuálne nepriaznivú situáciu a napomáhajú zaradeniu ukrajinských detí a žiakov do procesu výchovy a vzdelávania.


Údaje o školách, ktoré vzdelávali deti a žiakov – odídencov


V čase výberu respondentov do prieskumu (ku dňu 31. 03. 2022) bol podiel všetkých dotknutých škôl, ktoré prijali aspoň jedno dieťa alebo žiaka – odídenca, celoslovensky na úrovni takmer 14 %, pričom bola ovplyvnená až pätina základných škôl. V oslovených školách tvorili deti odídencov 5,0 % v MŠ, 3,6 % v ZŠ a 1,8 % v SŠ zo všetkých žiakov. Do prieskumu bolo zaradených takmer 50 % základných škôl, ktoré vzdelávali žiakov – odídencov (Tabuľka 1).

graf_01

Možnosť prístupu ku vzdelávaniu na slovenských školách využila takmer polovica ukrajinských detí a žiakov – odídencov vo veku povinného vzdelávania (Graf 1).
GRAF 1 Počet zaradených detí a žiakov – odídencov do materských, základných a stredných škôl v krajoch Slovenska

graf_02

Proces zaraďovania detí a žiakov – odídencov

sipka

Väčšina škôl mala kapacity a podmienky na zaradenie žiakov do jestvujúcich tried, pričom do nich zaraďovala zväčša po 1 – 2 žiakoch (vznikla 1 trieda v MŠ a 18 tried v ZŠ).

sipka

Väčšina škôl (91,2 %) dodržala odporúčanie MŠVVaŠ SR a žiakov – odídencov zaraďovala do školy bezodkladne

sipka

Prevažná väčšina riaditeľov škôl (90,5 %) deklarovala, že začleňovala žiakov do ročníkov podľa ich veku

sipka

Takmer tretina riaditeľov SOŠ (31,7 %) začleňovala žiakov – odídencov i na základe overovania vedomostnej a jazykovej úrovne.

sipka

Po začlenení do vzdelávania žiaci – odídenci absolvovali adaptačné obdobie v priemernej dĺžke 1 – 2 týždne.

Proces zaraďovania a následného vzdelávania detí a žiakov – odídencov predstavoval pre riaditeľov rôzne výzvy:
GRAF 2 Výzvy riešené riaditeľmi škôl pri poskytovaní vzdelávania žiakom – odídencom

graf_03
sipka

Takmer pätina riaditeľov základných škôl (17,1 %) priznala, že sa vyskytli problémy súvisiace so začleňovaním žiakov – odídencov (jazyková bariéra, nevhodné správanie a nedisciplinovanosť).

Podporné aktivity pre deti a žiakov – odídencov
Graf 3 Podporné opatrenia ZŠ pre žiakov – odídencov na prekonanie jazykovej bariéry a ich začlenenie do vzdelávania

graf_04

Jazykové kurzy


Takmer tri štvrtiny základných a stredných škôl (73,0 %) realizovali jazykové kurzy na odstránenie jazykových bariér ukrajinských žiakov.
Kurzy väčšinou zabezpečovali interní učitelia. V sledovaných subjektoch sa ich zúčastňovalo 70,6 % zo všetkých ukrajinských žiakov.


Riaditelia poukazovali v súvislosti so zabezpečením jazykového kurzu na viaceré problémy.

sipka

riešili finančné a administratívne zabezpečenie kurzov,

sipka

personálne (preťaženosť, nedostatok a nepripravenosť pedagógov, ktorí by kurz mohli viesť),

sipka

materiálne problémy (nedostatok odbornej literatúry a materiálov zo SJL pre cudzincov),

sipka

nedostatok skúseností s vedením takýchto kurzov.

Školám pri zaraďovaní a vzdelávaní žiakov – odídencov rôznou mierou poskytovali legislatívnu, finančnú a metodickú pomoc MŠVVaŠ SR, zriaďovatelia, RÚŠS, ŠPÚ, MPC, VÚDPaP, CPPPaP a rôzne iné organizácie.


Graf 4 Metodická pomoc organizácií školám vzdelávajúcich žiakov – odídencov

graf_05

Výber odporúčaní ŠŠI

sipka

Poskytovať školám finančnú, metodickú, materiálno-technickú či personálnu pomoc pri výchove a vzdelávaní detí, žiakov – odídencov.

sipka

Spolupracovať s riaditeľmi škôl pri hľadaní riešení zvyšovania kapacity škôl pre všetky deti/žiakov (vrátane odídencov z Ukrajiny), ktorých zákonní zástupcovia podajú žiadosť o prijatie alebo o zaradenie.

sipka

Urýchliť proces uznávania dokladov o vzdelaní pedagogických a odborných zamestnancov odídených z Ukrajiny, a tak podporiť využitie ich kvalifikovanej pomoci pri výchove a vzdelávaní detí, žiakov – odídencov z Ukrajiny.

sipka

Legislatívne upraviť povinnosť detí a žiakov – odídencov navštevovať školu a zúčastňovať sa výchovno-vzdelávacieho procesu.

sipka

Eliminovať v čo najväčšej možnej miere segregáciu detí, žiakov – odídencov z Ukrajiny pri vytváraní adaptačných skupín alebo zriaďovaní tried.

sipka

Zaviesť systém podpory a angažovania sa učiteľov jazykových škôl a poslucháčov vysokých škôl pri vedení bezplatných jazykových kurzov slovenského jazyka pre žiakov – odídencov z Ukrajiny, ako aj ich zákonných zástupcov.

sipka

Zjednodušiť vzdelávanie detí, žiakov – odídencov z Ukrajiny zladením výstupných systémovo nastavených požiadaviek vzdelávacieho systému na Slovensku a na Ukrajine.

sipka

Vyučovať slovenský jazyk ako cudzí jazyk, ktorého obsah prispôsobiť jazykovej úrovni žiaka – odídenca z Ukrajiny.

Kompletne spracované zistenia sú zverejnené v správe Pripravenosť škôl na vzdelávanie detí odídencov z Ukrajiny.