Majú školy podmienky na to, aby dokázali efektívne rozvíjať imunitu a fyzické zdravie žiakov po skončení dištančného vzdelávania?

V školách sú už od marca 2020 zatvorené telocvične, telesná a športová príprava sa v školách nevyučuje a školy na jej realizáciu majú momentálne len veľmi obmedzené možnosti.

Šport a pravidelné cvičenie majú pozitívny vplyv na imunitu a zdravie človeka, ktoré je práve v tomto období pandémie COVID-19 mimoriadne dôležité. Aká bola situácia v tejto oblasti v školách pred pandémiou? V správach z inšpekcií v ZŠ už niekoľko rokov uvádzame, že školy nemajú požadované priestorové a materiálno-technické vybavenie pre vyučovanie telesnej a športovej výchovy. Aj v školskom roku 2019/202051 kontrolovaných ZŠ nemalo telocvičňu 12, t. j. 23,5 % (Graf 1).

Graf 1: Pomer telocviční v kontrolovaných ZŠ v školskom roku 2019/2020

V mnohých školách bolo na nevyhovujúcej úrovni aj materiálno-technické vybavenie telovýchovným náradím a náčiním. Vychádzajúc z dát za rok 2018 (zdroj CVTI) z 2 087 ZŠ nemalo svoju telocvičňu až 44,6 % z nich, 382 škôl nemalo telocvičňu a ani iné zariadenie na vyučovanie telesnej a športovej výchovy. Pritom ŠVP (z roku 2015) ukladá školám povinnosť zabezpečiť telocvičňu (ako základné priestorové vybavenie) najneskôr do roku 2018 a vydaním dodatku k ŠVP sa táto povinnosť predĺžila do roku 2020.

Úlohy vyplývajúce z Národného akčného plánu prevencie obezity na roky 2015 – 2025 boli zamerané na stav podpory zdravého prostredia v základných a stredných školách (školský rok 2017/2018). Zistenia poukazujú na to, že nielen telocvične chýbali kontrolovaným ZŠ (Graf 2).

Graf 2: Niektoré zistenia Národného akčného plánu prevencie obezity na roky 2015 – 2025
  • Približne 1,5 % žiakov z celkového počtu žiakov v kontrolovaných ZŠ bolo čiastočne alebo úplne oslobodených od vyučovania telesnej a športovej výchovy (na stredných školách to bolo približne dva až trikrát viac).
  • 14 % z uvedeného počtu škôl malo materiálno-technické vybavenie telovýchovným náradím a náčiním na nevyhovujúcej úrovni.
  • Odbornosť vyučovania predmetu telesná a športová výchova na 2. stupni  ZŠ dosiahla menej ako 80 %.

Podrobnejšie informácie z vykonaných inšpekcií môžete nájsť v Správe o stave a úrovni výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach v SR v školskom roku 2017/2018 a v školskom roku 2019/2020.