Zistené nedostatky v súkromných odborných školách výrazne ovplyvňujú kvalitu vzdelávania

Najvyšší kontrolný úrad upozornil vo svojej správe 1 na závažné porušenia, ktoré poukazujú na systémové nedostatky v oblasti financovania súkromných stredných odborných škôl. Súčasne vyslovil „riziko nedostatočnej úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu v súkromných SOŠ“. Zo zistení Štátnej školskej inšpekcie možno konštatovať, že riziko je opodstatnené. V teoretickom odbornom vzdelávaní až tretina sledovaných súkromných SOŠ dosahovala málo vyhovujúcu alebo nevyhovujúcu úroveň, takmer tretina nerealizovala prijímacie konanie v súlade so zákonom, viaceré školy sa vyznačovali nízkou odbornosťou vyučovania, v 7 kontrolovaných odboroch materiálno-technické a priestorové podmienky neumožňovali plniť požiadavky na profil absolventa.
Štátna školská inšpekcia (ŠŠI) vykonala v školskom roku 2022/2023 komplexné inšpekcie v 22 stredných odborných školách, z toho v 16 súkromných stredných odborných školách (SOŠ) vo všetkých krajoch Slovenska. V nich sa v dennej forme vzdelávalo 2 048 žiakov, z toho 1 733 v študijných a 315 v učebných odboroch.

Priebeh výchovy a vzdelávania

Priebeh výchovy a vzdelávania ŠŠI sledovala vo všetkých vzdelávacích oblastiach. Zistenia preukázali, že výchovno-vzdelávací proces v teoretickom všeobecnom a odbornom vzdelávaní ako i v praktickej príprave v sledovaných súkromných SOŠ dosiahol horšiu úroveň ako v štátnych SOŠ. Kým v žiadnej z kontrolovaných štátnych SOŠ nedosiahla úroveň výchovy a vzdelávania málo vyhovujúcu alebo nevyhovujúcu úroveň, v súkromných SOŠ bola situácia odlišná. Na všetkých sledovaných vyučovacích hodinách mali žiaci málo príležitostí na rozvíjanie tvorivosti, hodnotenia, či kritického myslenia.

Málo vyhovujúcu alebo nevyhovujúcu úroveň výchovy a vzdelávania preukázali:

ico

v teoretickom všeobecnom vzdelávaní v takmer štvrtine sledovaných súkromných SOŠ;

ico

v teoretickom odbornom vzdelávaní v 5 súkromných SOŠ (31,3%);

ico

v predmetoch praktickej prípravy v 2 SOŠ.

Riadenie školy a podmienky výchovy a vzdelávania
Graf Úroveň riadenia a podmienok výchovy a vzdelávania v sledovaných školách

Nedostatky sa vyskytli aj v riadení školy, kde na rozdiel od štátnych škôl až 3 súkromné SOŠ dosiahli málo vyhovujúcu a 1 nevyhovujúcu úroveň. Výrazné nedostatky sa týkali:

ico

nesúladu školského vzdelávacieho programu so štátnym vzdelávacím programom (v 2 súkromných SOŠ);

ico

nezabezpečenia prijímacieho konania v súlade s právnym predpisom (vo viac ako tretine súkromných SOŠ – 37,5%);

ico

neanalyzovania výsledkov hospitačnej činnosti vedúcimi pedagogickými zamestnancami a neprijímania opatrení na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu (v 4 súkromných SOŠ).

Kontrolou personálnych podmienok sa tiež potvrdili rozdiely medzi štátnymi a súkromnými školami. Kým v štátnych školách podmienky na vykonávanie riadiacej funkcie spĺňali všetci vedúci z

ico

riaditelia aj zástupcovia 3 škôl a riaditelia 2 škôl neabsolvovaním funkčného vzdelávania;

ico

zástupkyňa riaditeľa 1 školy nesplnením kvalifikačných predpokladov;

ico

riaditeľka 1 školy opakovaným poverovaním funkciou bez vypísania výberového konania.

Kvalita odborného vzdelávania je výrazne podmienená zabezpečením odbornosti vyučovania:

ico

v 3 súkromných SOŠ odbornosť vyučovania bola nižšia ako 70 % (na čo boli upozornení zriaďovatelia škôl a MŠVVaM SR). Nižšia miera odbornosti vyučovania sa v týchto školách prejavila aj v málo vyhovujúcej a nevyhovujúcej úrovni výchovno-vzdelávacieho procesu.

V oblasti materiálno-technických a priestorových podmienok vykazovalo 13 súkromných SOŠ veľmi dobrú alebo dobrú úroveň. Avšak v 2 školách v 7 kontrolovaných odboroch neboli dodržané príslušné normatívy materiálno-technického a priestorového zabezpečenia. Žiakom týchto odborov nebolo umožnené plniť požiadavky na profil absolventa, v dôsledku čoho nezískali požadované vedomosti a zručnosti, aby sa mohli uplatniť na trhu práce.
Vo všetkých štátnych školách pracoval školský parlament, prostredníctvom ktorého mohli žiaci prispieť námetmi do plánu práce školy aj podnetmi na zlepšenie práce školy. V 5 súkromných školách (31%) však žiaci túto možnosť nemali, pretože školský parlament nebol ustanovený.
Z hľadiska objektivity poskytovaných informácií je potrebné konštatovať, že úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu, riadenia školy a podmienok výchovy a vzdelávania je medzi súkromnými SOŠ rozdielna. Väčšina sledovaných súkromných SOŠ vykazovala vo všetkých oblastiach hodnotenia úroveň priemernú, 1 škola v oblastiach riadenia a podmienkach výchovy a vzdelávania i veľmi dobrú.
Na základe uvedených faktov sa ponúka otázka, či je skutočne efektívne financovať zo strany štátu súkromné SOŠ, ktoré vykazujú málo vyhovujúcu, prípadne nevyhovujúcu úroveň výchovy a vzdelávania a dostatočne nepripravujú svojich absolventov pre prax. ŠŠI od roku 2016 podala 16 návrhov ministerstvu školstva na vyradenie nekvalitných škôl a školských zariadení zo Siete škôl a školských zariadení SR, z toho až 9 návrhov sa týkalo súkromných SOŠ, neakceptovaných bolo 56 %.

Výsledky zistení sú spracované v správe Stav a úroveň pedagogického riadenia, podmienok výchovy a vzdelávania a materiálno-technického zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu v stredných odborných školách v školskom roku 2022/2023

______________________________________________________________________________________________

Budovy pre mládež chátrajú, súkromné stredné školy štát financuje bez akejkoľvek kontroly