Správu o stave a úrovni výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach za školský rok 2022/2023 predložila hlavná školská inšpektorka ministrovi školstva

Hlavná školská inšpektorka Alžbeta Štofková Dianovská predložila v zmysle § 12 ods. 3 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR JUDr. Ing. Tomášovi Druckerovi Správu o stave a úrovni výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach v školskom roku 2022/2023.

Zistenia v správe vychádzajú z 986 vykonaných inšpekcií v 710 štátnych, 211 súkromných a 65 cirkevných subjektoch.

V správe sa okrem iného dočítate o zisteniach:

  • súvisiacich so vzdelávaním žiakov z Ukrajiny;
  • z komplexných inšpekcií;
  • z „domáceho vzdelávania“;
  • zo zabezpečenia, priebehu a výsledkov prijímacieho konania;
  • z prijímania žiakov do špeciálnych škôl a špeciálnych tried.

Správa ďalej obsahuje aj spracované podania vybavované Štátnou školskou inšpekciou a tiež postrehy a skúsenosti školských inšpektorov z výberových konaní na obsadenie miesta riaditeľa školy. Súčasťou správy sú odporúčania pre riaditeľov, zriaďovateľov a pre systém. Odporúčania vychádzajú zo zistení v jednotlivých druhoch a typoch škôl a školských zariadení.

Kompletne spracované zistenia sú zverejnené v