Aké sú benefity autoevalvácie a ako vytvárať kultúru wellbeingu v škole?

Štátna školská inšpekcia (ŠŠI) realizovala v období od 1.11.2021 do 28.2.2023 v spolupráci s partnermi Česká školní inspekce – ČŠI (Česká republika) a The Finnish Education Evaluation Centre – FINEEC (Fínsko) ERASMUS+ projekt pod názvom Školská inšpekcia – partner spokojného žiaka a úspešnej školy.

Výsledkami tohto projektu sú publikácie určené pre školy. Prvou pripravovanou publikáciou je Sprievodca wellbeingom v školskom prostredí. Prostredníctvom tohto materiálu vám ponúkneme základné informácie o wellbeigu a možnostiach jeho vytvárania pomocou aktivít, námetov a vlastného hodnotenia. Doplňujúcimi materiálmi sú dotazníky, ktoré umožňujú zmapovať rôzne situácie v školskom prostredí a otvárajú priestor na diskusiu so žiakmi s možnosťou spolupodieľať sa na rozvoji kultúry školy. Materiál je určený predovšetkým pedagogickým a odborným zamestnancom škôl a školských zariadení a ďalším odborníkom, ktorí participujú na rozvoji wellbeingu žiakov.

Druhou publikáciou bude príručka Autoevalvácia – proces zmeny a rozvoja školy so základnými informáciami, ako postupovať pri autoevalvácii. Obsahuje nástroje hodnotenia pilotované v školách a skúsenosti škôl s realizáciou vlastného hodnotenia.

Príručka je určená zamestnancom škôl, ktorí diskutujú o kvalite svojej práce a chcú podniknúť spoločné kroky smerom k jej zmenám a k zlepšeniu. Jedným z prostriedkov poznania svojej kvality a základom pre jej ďalší rozvoj je autoevalvácia školy.
Tešiť sa môžete aj na Inšpiratívne príbehy škôl.
Veríme, že pripravované materiály vás podnietia uvažovať o spoločnom úsilí skvalitňovať naše školy.

Materiály zverejníme na webovej stránke www.ssi.sk už čoskoro.