Viac ako 10 % kontrolovaných základných škôl nedostatočne zabezpečilo objektivitu Testovania 9

Externé testovania žiakov sa uskutočňuje s cieľom celoslovenského zisťovania úrovne výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov v jednotlivých vyučovacích predmetoch alebo získania nižšieho stredného vzdelania.

V aktuálnom školskom roku sa celoplošného testovania zúčastnili žiaci deviateho ročníka základných škôl (ZŠ), štvrtého ročníka gymnázií (GYM 8-r.VP) a tanečných konzervatórií (8-r.VP) a žiaci prvého ročníka stredných škôl (5-r.VP) prijatých na vzdelávanie v strednej škole z ôsmeho ročníka ZŠ.

V súlade so školským zákonom sa testovania zúčastňujú všetci žiaci príslušných ročníkov uvedených vzdelávacích programov vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a môžu sa prihlásiť aj žiaci s mentálnym postihnutím.

Štátna školská inšpekcia (ŠŠI) každoročne monitoruje stav zabezpečenia a realizácie celoplošného testovania žiakov T9. Tento rok sledovala celoplošné testovanie v 96 ZŠ (z nich v 2 špeciálnych ZŠ) a v 21 GYM (8-r.VP a 5-r.VP). Cieľom bolo dodržiavanie pokynov vypracovaných Národným inštitútom vzdelávania a mládeže (NIVAM) k administrácii testov z predmetov matematika a vyučovacie jazyky.

V kontrolovaných subjektoch bolo celkovo evidovaných 2 864 žiakov 9. ročníkov a 613 žiakov 1. ročníka GYM 5-r. VP a 4. ročníka GYM 8-r.VP.

Kým riaditelia gymnázií na Testovanie 9 prihlásili všetkých žiakov, na ZŠ na Testovanie 9 nebolo prihlásených 42 žiakov. Ako dôvody ich neprihlásenia riaditelia uvádzali jazykovú bariéru, odhlásenie žiaka zo školy a mentálne postihnutie. V rozpore so všeobecne záväznými právnymi a internými predpismi riaditelia piatich škôl na Testovanie 9 neprihlásili 15 žiakov, ktorí si plnili povinnú školskú dochádzku mimo územia SR.

Testovania 9 sa v kontrolovaných školách zúčastnilo 2 722 (96,45 %) žiakov ZŠ a 580 (94,61 %) žiakov GYM.

Žiaci ZŠ tvorili 311 testovaných skupín, z nich v 97 skupinách boli žiaci so zdravotným znevýhodnením. Žiaci gymnázií boli testovaní v 54 skupinách (z nich v 4 skupinách/žiaci so zdravotným znevýhodnením). Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia bez zdravotného znevýhodnenia boli testovaní v skupinách intaktných žiakov.

Z prihlásených žiakov sa na testovaní nezúčastnilo 100 žiakov ZŠ a 33 žiakov GYM.

GRAF 1 Dôvody neprítomnosti žiakov na testovaní

graf 1

Výraznejšie rozdiely medzi ZŠ a GYM týkajúce sa času potrebného na vypracovanie testu preukazovali žiaci vo vyučovacích jazykoch.

ŠŠI sledovala i to, koľko percent žiakov vypracovalo testy pred uplynutím testovacieho času (o 15 a viac minút skôr). Zo zistení vyplynulo, že až tri štvrtiny žiakov GYM a polovica žiakov ZŠ vypracovala testy z vyučovacieho jazyka skôr, čo by mohol byť jeden z dôvodov na analýzu testu z pohľadu náročnosti alebo primeranosti dĺžky nastaveného času.

GRAF 2 Pomer žiakov v kontrolovaných skupinách ZŠ a GYM, ktorí vypracovali test pred uplynutím testovacieho času (o 15 a viac minút skôr)

graf 2

Školy zväčša zabezpečili organizáciu, harmonogram otvárania zásielok testov a objektívny priebeh testovania v súlade so záväznými pokynmi NIVAM.

Uvedené zistenie sa týka 89,6 % z celkového počtu kontrolovaných ZŠ a 95,23 % z celkového počtu kontrolovaných gymnázií. Nedostatky, ktoré ŠŠI identifikovala v ostatných školách, súviseli najmä s nedôsledným prihlasovaním žiakov plniacich školskú dochádzku mimo územia SR do celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ, s nedôsledným plnením pokynov pre školského koordinátora a administrátorov a s nedodržaním pokynov na realizáciu papierovej formy testovania vyplývajúcich z Usmernenia k testovaniu žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

ŠTÁTNA ŠKOLSKÁ INŠPEKCIA NA ÚROVNI SYSTÉMU ODPORÚČA

zvýšiť objektivitu priebehu testovania poverením dostatočného počtu pedagogických zamestnancov, ktorí budú vykonávať externý dozor vrátane náhradných pedagogických zamestnancov

zabezpečiť dostatočný počet testov v závislosti od počtu žiakov v testovaných skupinách vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

v dokumente Základné informácie T9 upozorniť riaditeľov škôl aj na povinnosť prihlasovania žiakov na testovanie v súlade s platnou legislatívou (§ 155 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

doplniť vo vyhláške č. 224/2022 Z. z. o strednej škole paragraf týkajúci sa úprav externého testovania pre žiakov gymnázií s osemročným a päťročným vzdelávacím programom a tanečných konzervatórií so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Viac o zisteniach ŠŠI v tejto oblasti sa dočítate v správe o Stave zabezpečenia a realizácie celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka v základných školách, 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom a 1. ročníka gymnázií s päťročným vzdelávacím programom v školskom roku 2022/2023 v SR.