Výsledky stavu zabezpečenia a realizácie externého testovania žiakov – T5 a T9

V mesiaci apríl a máj sa uskutočnili celoslovenské testovania žiakov. Testovanie T 9 sa podľa údajov NÚCEMu uskutočnilo na 1 597 školách, pričom testy písalo v riadnom termíne spolu 41 096 žiakov a v náhradnom termíne 512 žiakov. Testovanie T 5 sa konalo na 1 499 základných školách. Testy písalo spolu 48 723 piatakov. Stav zabezpečenia a realizácie oboch testovaní zisťovala Štátna školská inšpekcia formou tematických inšpekcií.

TESTOVANIE ŽIAKOV 9. ROČNÍKA ZŠ A 4. ROČNÍKA OGY

Cieľom tematickej inšpekcie bolo zistiť stav zabezpečenia a realizácie celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka v základných školách (ZŠ) a dodržiavania pokynov vypracovaných Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) k administrácii testov

Neprítomnosť 124 žiakov na testovaní bola odôvodnená:

sipka

plnením povinnej školskej dochádzky mimo územia Slovenskej republiky (48);

sipka

zdravotnými dôvodmi alebo povinnou karanténou (32);

sipka

účasťou na športovom sústredení (1);

sipka

rodinnými dôvodmi (1);

sipka

zdravotným znevýhodnením (mentálne postihnutie) 31 žiakov;

sipka

neovládanie štátneho jazyka (žiaci cudzinci alebo odídenci z Ukrajiny) – 5 žiakov;

sipka

neprítomnosť 6 žiakov v deň testovania zákonní zástupcovia neoznámili.

Zistenia
V 2 ZŠ, Školská 4, Veľký Biel; ZŠ, Kláštorná 4, Šamorín (2,39 %) zistili ŠI nedostatky, ktoré sa týkali najmä ktoré sa týkali najmä nedôsledného plnenia pokynov NÚCEMu pre školského koordinátora:

sipka

nezorganizovanie školenia administrátorov v stanovenom termíne;

sipka

nedodržanie pokynov pre školského koordinátora súvisiacich s manipuláciou so zvyšnými testami

V 1 gymnáziu G, Komenského 13, Hlohovec
(4,35 %) zistili školskí inšpektori nedostatky, ktoré súviseli s nedôsledným zabezpečením objektívneho priebehu testovania zo strany školského administrátora:

sipka

nezabezpečenie striedania ekvivalentných foriem testov A/B medzi lavicami intaktných žiakov

TESTOVANIE ŽIAKOV 5. ROČNÍKA ZŠ 

Cieľom tematickej inšpekcie bolo zistiť stav zabezpečenia a realizácie celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka

Neprítomnosť 459 žiakov na testovaní bola odôvodnená:

sipka

zdravotnými a rodinnými dôvodmi (193);

sipka

plnením povinnej školskej dochádzky mimo územia Slovenskej republiky (113);

sipka

účasťou na športovom sústredení (1) a reprezentáciou (1);

sipka

pobytom v zahraničí (3);

sipka

pobytom v reedukačnom zariadení (1) a v liečebnom sanatóriu (1);

sipka

neovládaním štátneho jazyka (žiaci odídenci z Ukrajiny) (18).

sipka

zákonní zástupcovia neoznámili (46 žiakov)

sipka

záškoláci (podľa vyjadrení pedagógov) (48).

Zistenia
Štátna školská inšpekcia v 7 ZŠ1 (v 6,25 % škôl) zistila nedostatky súvisiace najmä s nedôsledným oboznámením sa koordinátorov a administrátorov s príslušnými pokynmi.

Kompletne spracované zistenia sú zverejnené v správe Stav zabezpečenia a realizácie celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka v základných školách a 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom v školskom roku 2021/2022 v SR a Stav zabezpečenia a realizácie celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka v základných školách v školskom roku 2021/2022 v SR.

                                                                                                                        

1ZŠ s materskou školou, Pionierska 2, Brezno; ZŠ, Pavilón B, Školská ul. č. 26, Pribeta; ZŠ Andreja Kmeťa,
M. R. Štefánika 34, Levice; ZŠ, Clementisova 616/1, Kysucké Nové Mesto; ZŠ, Májové námestie 1, Prešov; ZŠ, Námestie Štefana Kluberta 10, Levoča; ZŠ s materskou školou, Lakšárska Nová Ves 397