Kumulácia nedostatkov je pri externej maturite pretrvávajúci problém

Externá časť (EČ) a písomná forma internej časti (PF IČ) maturitnej skúšky sa v tomto školskom roku v riadnom termíne uskutočnila 12. – 15. marca. Zúčastnilo sa na jej 40 950 žiakov 688 stredných škôl1. K organizácii a zabezpečeniu EČ a PF IČ MS vydal Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM) pokyny MATURITA 20242 (Pokyny), ktoré priniesli niektoré zmeny, ako napríklad:

stanovenie minimálneho počtu žiakov v skupinách na 15,

spresnenie dĺžky prestávky pre žiakov so zdravotným znevýhodnením (ZZ),

stanovenie minimálneho počtu slov v prácach PFIČ MS.

Realizáciu EČ a PFIČ MS podľa pokynov NIVaM sleduje Štátna školská inšpekcia (ŠŠI) dlhodobo. V aktuálnom školskom roku ŠŠI vykonala v riadnom termíne kontrolu EČ a PFIČ MS na 45 gymnáziách (GYM) a 69 SOŠ. Tri štvrtiny škôl (77,2 %) tvorili školy s vyučovacím jazykom slovenským.

Naše zistenia v tejto súvislosti poukazujú na viaceré pochybenia týkajúce sa najmä činnosti školských koordinátorov (ŠK) a administrátorov, ale aj predsedov predmetových maturitných komisií (PMK):
Nedostatky sa týkali napr.:

nepridelenia administrátorov náhodným výberom k jednotlivým skupinám žiakov;

nedodržania stanoveného počtu žiakov v skupine;

nedodržanie času začiatku testovania stanoveného v harmonograme;

neukončovania EČ a PFIČ MS ponechaním materiálov zatvorených na lavici podľa pokynov;

nevyzbierania nepoužitých testov a OH pre EČ MS a materiálov k PFIČ MS;

nekorektného nahradenia administrátora počas jeho neprítomnosti v učebni;

nezabezpečenia prítomnosti žiakov a administrátorov v učebniach počas zverejňovania maturitných tém a zadaní;

nedôsledného zadávania kompletných pokynov týkajúcich sa vypracovania PFIČ MS;

nedodržania stanoveného času na doručenie a rozdanie zadaní PFIČ MS do tried.

Priebeh testovania narúšalo napr. i nedodržanie pokynov pri práci s nahrávkami alebo nekorektné a neúplné zadávania pokynov týkajúcich sa samotnej práce s testami, ale aj nevypnutie mobilného telefónu. Prerušenie oddeľovania odpoveďových hárkov (OH) od kópií alebo neprítomnosť žiakov a administrátora v učebni počas zverejňovania zadaní mohlo mať vplyv na objektivitu testovania.

Dodržiavanie Pokynov pre školských koordinátorov, Pokynov pre administrátorov, Pokynov pre predsedov ŠMK a PMK a Pokynov na hodnotenie úloh s krátkou odpoveďou (ÚKO) zo strany škôl do značnej miery zabezpečuje objektivitu a porovnateľnosť dosiahnutých výsledkov škôl a žiakov z predmetov MS. Problematické sa ukázalo stanovenie najnižšieho počtu žiakov v skupinách na 15. V 4 subjektoch to bolo vzhľadom na nedostatočnú kapacitu tried alebo nemožnosť rozdeliť žiakov do skupín pri zachovaní stanoveného najvyššieho počtu žiakov 18 a v 1 strednej odbornej škole (SOŠ) z dôvodu 2 vyučovacích jazykov (VUJ)3 .

Kontrola realizácie EČ a PFIČ MS potvrdila i naďalej pretrvávajúci výskyt väčšiny nedostatkov z predchádzajúcich zisťovaní4 . Pri kontrole sa nezistil výrazný rozdiel v pomere nedostatkov medzi SOŠ (10,1 % škôl) a GYM (6,7 % škôl), avšak znova sa potvrdilo, že vo väčšine subjektov boli nedostatky kumulované.

ŠTÁTNA ŠKOLSKÁ INŠPEKCIA NA ÚROVNI SYSTÉMU ODPORÚČA:

aktualizovať Sieť škôl a školských zariadení SR s uvedením sídla/adresy školy

neurčovať explicitne hornú aj spodnú hranicu pri rozdeľovaní intaktných žiakov do skupín z dôvodu rôznych špecifík škôl – stanovenie oboch hraníc nie je v niektorých subjektoch z rôznych objektívnych príčin možné dodržať

spresniť v Pokynoch pre školských koordinátorov v časti A. bod 5 – vypracovanie 3 zoznamov pre každú skupinu na vypracovať pre každú skupinu 2 zoznamy žiakov a zoznam administrátorov

zabezpečiť čitateľnosť kópií OH

spresniť pokyn pre ŠK a predsedov ŠMK a PMK týkajúci sa uloženia OH EČ MS žiakov so ZZ

zosúladiť v Pokynoch pre administrátorov EČ MS z MAT v bode 3 informáciu pre žiakov o ukončení práce pred oficiálnym ukončením administrácie (ponechanie oboch OH podpísaných iba na kópii, pomocného papiera a testu na lavici otočené zadnými stranami nahor) s pokynom pre administrátora týkajúceho sa odovzdania materiálov po uplynutí času testovania (ponechať zatvorený test, OH a pomocné papiere nechať položené na lavici tak, aby test ležal navrchu) na ponechanie oboch OH, pomocného papiera a testu na lavici otočené zadnými stranami nahor

Viac informácií k zisteniam je v správe o Stave realizácie externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky na gymnáziu a strednej odbornej škole v Slovenskej republike v školskom roku 2023/2024

                                                                                                                                                                                     

  1. Externá časť maturitnej skúšky v školskom roku 2023/2024
  2. Pokyny vydáva NIVaM každoročne pre školských koordinátorov, administrátorov jednotlivých predmetov, predsedov školských a predmetových maturitných komisií, na hodnotenie úloh s krátkou odpoveďou a iné.
  3. Spolu škola vytvorila 3 skupiny, 2 skupiny pre žiakov s VUJ slovenským a 1 skupina pre žiakov s VUJ maďarským.
  4. https://www.ssi.sk/wp-content/uploads/2023/05/Stav_realizacie_EC_PFIC_MS.pdf