Hlavná školská inšpektorka dňa 26. 1. 2021 predstavila správu za školský rok 2019/2020 výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

Správa je dokument, v ktorom Štátna školská inšpekcia v zmysle § 7 písm. a) vyhlášky č. 137/2005 Z. z. o školskej inšpekcii a na základe zistení každoročne spracuje výsledky inšpekčnej činnosti za predchádzajúci školský rok.

Správu o stave a úrovni výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach v školskom roku 2019/2020 v zmysle § 12 ods. 3 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predložila hlavná školská inšpektorka ministrovi školstva k 30. novembru 2020.

Správa za školský rok 2019/2020 je v poradí 21. správou. Prináša informácie o aktuálnom stave a úrovni pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy a vzdelávania v školách a v školských zariadeniach. Zároveň slúži ako informačný zdroj pre prijatie systémových opatrení vedúcich k zlepšovaniu vzdelávacieho systému a ako jeden z podkladov pri jeho regulácii.

Zistenia v správe za školský rok 2019/2020 vychádzajú zo 724 vykonaných inšpekcií v týchto subjektoch:

V správe sa dočítate aj o tom:

  • čo ukázali priame pozorovania výchovno-vzdelávacieho procesu
  • ako je u žiakov podporovaný rozvoj kompetencie k celoživotnému učeniu sa
  • ktoré opatrenia smerujú k podpore menej úspešných žiakov
  • či systém kariérového poradenstva priniesol očakávané zmeny
  • aký je aktuálny stav inkluzívneho vzdelávania v praxi a jeho bariéry
  • čo môže prispieť k zlepšeniu výchovy a vzdelávania cudzincov v slovenských školách
  • ako ovplyvňujú sebahodnotiace procesy kvalitu práce školy

Správy za predchádzajúce školské roky si môžete prečítať tu.