Záujem o umiestnenie žiakov z Ukrajiny do základných škôl pretrvával aj v tomto školskom roku

Po vypuknutí vojny na Ukrajine našli desaťtisíce ľudí z tejto krajiny útočisko na Slovensku. Veľká časť z nich sú deti alebo mladí ľudia, ktorí okrem bezpečného zázemia potrebujú mať aj prístup k vzdelávaniu. Do škôl na Slovensku tak postupne začali pribúdať žiaci z Ukrajiny. Mnohé školy však nemajú skúsenosti so vzdelávaním a podporou žiakov z cudziny a na ich príchod neboli pripravené. Chýbajú nám dostatočne komplexné a dôveryhodné údaje o tom, či školy dokážu prijať všetkých žiakov z Ukrajiny, akú podporu im poskytujú a či majú na vzdelávanie žiakov z Ukrajiny všetko potrebné.

Štátna školská inšpekcia sa preto zamerala na zmapovanie situácie prostredníctvom celoplošného elektronického dotazníka, ktorý sumarizuje odpovede riaditeľov zo 608 zapojených základných škôl, ktoré v tomto školskom roku žiakov z Ukrajiny vzdelávajú.
Celkovo sa prieskumu zúčastnilo 1 247 základných škôl, čo predstavuje dve tretiny (67,6 %) zo všetkých základných škôl na Slovensku. Zapojené školy vzdelávali viac ako tri štvrtiny (79,3 %) zo všetkých žiakov z Ukrajiny na základných školách na Slovensku.

Najväčší podiel žiakov z Ukrajiny z celkového počtu žiakov majú školy v Prešovskom kraji.

Najvyšší podiel škôl vzdelávajúcich žiakov z Ukrajiny sa do prieskumu zapojil v Nitrianskom kraji (78,1 %). Naopak, najnižšie zastúpenie mali školy z Bratislavského (61,7 %), Trnavského(61,8 %) a Prešovského (61,9 %) kraja (Graf 1), pričom práve školy Prešovského kraja majú najväčší podiel žiakov z  celkového počtu žiakov Ukrajiny (Graf 2).

graf1_graf2

ZARAĎOVANIE ŽIAKOV Z UKRAJINY DO ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

Počet záujemcov o prijatie zo strany žiakov z Ukrajiny sa v tomto školskom roku zvýšil, vo vyššej miere o základné školy v Bratislavskom (29,3 %) a Nitrianskom (25,6 %) kraji. V najmenšej miere v Trnavskom (14,3 %) a Banskobystrickom (14,9 %) kraji.

Viac ako 10 žiakov z Ukrajiny vzdeláva viac ako štvrtina (27,6 %) základných škôl, pričom len približne každá desiata (11,2 %) škola má viac ako 20 žiakov z Ukrajiny.

Situácia bola odlišná v Bratislavskom kraji, kde je vysoký podiel základných škôl, ktoré vzdelávajú pomerne vysoký počet žiakov z Ukrajiny. Žiaci z Ukrajiny sa v Bratislavskom kraji koncentrujú do menšieho počtu základných škôl s vyšším počtom žiakov.

Výrazná väčšina (81,3 %) škôl, na ktoré sa v tomto školskom roku hlásili žiaci z Ukrajiny, ich aj prijala.

Okrem škôl v Bratislavskom kraji, kde všetkých žiakov prijala menej ako polovica (48,3 %) škôl.

Výrazná väčšina (87,7 %) škôl zaradila všetkých žiakov z Ukrajiny do ročníkov podľa veku.

Do iného ročníka zaradilo žiakov z Ukrajiny len 75 škôl zapojených do prieskumu, 92 % z nich zaradila týchto žiakov do nižšieho ročníka.

Jedným z rizík začleňovania žiakov z Ukrajiny do vzdelávania môže byť nízka alebo nepravidelná dochádzka týchto žiakov na vyučovanie.

Problém s dochádzkou mali predovšetkým školy s vyšším počtom žiakov z Ukrajiny.

PODPORA ŽIAKOV Z UKRAJINY

V porovnaní s minulým školským rokom klesol počet škôl, ktoré v tomto školskom roku organizovali kurzy štátneho jazyka.

Zároveň z údajov vyplynulo, že značnej časti škôl sa nepodarilo uskutočniť kurzy štátneho jazyka, hoci to potrebovali.

Väčšina (60,9 %) škôl realizovala alebo realizuje doučovanie pre žiakov z Ukrajiny.

Takmer dve tretiny (62,4 %) škôl realizovali doučovanie pre slovenských aj ukrajinských žiakov. Takmer štvrtina (23,5 %) škôl výhradne pre žiakov z Ukrajiny a 14,1 % výhradne pre vybraných žiakov z Ukrajiny (napr. tých, ktorí zaostávajú v učive).

Necelá polovica (42,6 %) škôl uviedla, že má žiakov, ktorí sa vzdelávajú online so školou na Ukrajine

Žiaci sa na online výučbe zúčastňujú skôr po vyučovaní (83,4 %) než v čase vyučovania (23,6 %) a takmer výlučne z domu (94,6 %).

Takmer na každej (98,4 %) škole mali žiaci z Ukrajiny možnosť navštevovať záujmové útvary (krúžky).

Avšak len menej ako polovica (42 %) škôl uviedla, že tieto krúžky navštevovala väčšina alebo všetci žiaci z Ukrajiny.

PODPORA ŠKÔL PRI VZDELÁVANÍ ŽIAKOV Z UKRAJINY

Na vzdelávanie žiakov z Ukrajiny školy neboli dostatočne pripravené.

Takmer dve tretiny (61,5 %) zapojených škôl hodnotili, že podpora, ktorú dostávajú, je dostatočná.

Viaceré školy by potrebovali zabezpečiť alebo posilniť psychologickú a špeciálno-pedagogickú podporu v ukrajinskom jazyku.

Zároveň sa ukázalo, že časť škôl má záujem zamestnať odborných zamestnancov. Väčšine škôl, ktoré potrebovali zamestnať odborných zamestnancov, sa to nepodarilo.

Viaceré školy by potrebovali zabezpečiť alebo posilniť pedagogickú činnosť v ukrajinskom jazyku.

Časť škôl chcela zamestnať učiteľov, avšak väčšine škôl, ktoré potrebovali zabezpečiť nových učiteľov, sa to nepodarilo.

Väčšine škôl bránil zamestnať ukrajinsky hovoriacich zamestnancov nedostatok financií
(79,1 %), ako aj nedostatok vhodných kandidátov (52 %), legislatívne prekážky (24,9 %).

Viaceré školy by potrebovali zabezpečiť alebo posilniť pedagogickú činnosť v ukrajinskom jazyku.

Značná väčšina škôl, ktoré majú záujem prijať zamestnancov ovládajúcich ukrajinčinu, by zamestnala práve pedagogických asistentov. Väčšina škôl, ktoré by to potrebovali, však mala problém zabezpečiť nových pedagogických asistentov.

Školy by potrebovali získať informácie o legislatívnych podmienkach začleňovania a vzdelávania žiakov z Ukrajiny (44,7 %) a finančné prostriedky

na finančné ohodnotenie učiteľov (58,2 %),

na nakúp učebných pomôcok (54,4 %) a učebníc (43,8 %),

na realizovanie doučovania (52,3 %) a kurzov štátneho jazyka (46,4 %).

ŠTÁTNA ŠKOLSKÁ INŠPEKCIA NA ÚROVNI SYSTÉMU ODPORÚČA

zvýšiť kapacity škôl, ktoré nemajú dostatok miest na zaradenie žiakov z Ukrajiny;

podporiť organizáciu kurzov štátneho jazyka;

podporiť organizáciu hodín alebo kurzov ukrajinského jazyka;

motivovať žiakov z Ukrajiny, aby sa zúčastňovali záujmových útvarov (krúžkov);

zabezpečiť psychologickú a špeciálno-pedagogickú podporu v ukrajinskom jazyku;

podporiť zamestnávanie pedagogických asistentov ovládajúcich ukrajinský jazyk;

podporiť zamestnávanie učiteľov ovládajúcich ukrajinský jazyk.

Kompletne spracované zistenia sú zverejnené v správe STAV VZDELÁVANIA ŽIAKOV – ODÍDENCOV Z UKRAJINY.