Ako na prijímacie konanie alebo Niekoľko postrehov z prijímacích skúšok na gymnázium v minulom školskom roku

Žiaci končiacich, ale aj piatych alebo ôsmych ročníkov základnej školy sa v týchto týždňoch a dňoch rozhodujú, aké bude ich ďalšie smerovanie, kam na strednú školu. Štátna školská inšpekcia (ŠŠI) každoročne pozorne sleduje a vyhodnocuje priebeh prijímacieho konania na gymnázium. Po dvoch rokoch pandémie priniesla samotná prijímacia skúška zaujímavé zistenia, a to: nedodržiavanie vzdelávacích štandardov ŠVP pre primárne a nižšie stredné vzdelávanie; nízka obťažnosť testov; pomerne malé zastúpenie úloh zameraných na hodnotenie a tvorivosť.

V sledovaných školách sa na jedno miesto hlásilo 2,2 uchádzačov!

V 15 štátnych a 3 cirkevných kontrolovaných gymnáziách bolo v 8-ročnom vzdelávacom programe prihlásených 257,6 % uchádzačov viac v porovnaní s plánom výkonov a v 4-ročnom vzdelávacom programe to bolo 206,6 % uchádzačov viac (Graf 1).
GRAF 1 Počet žiakov, ktorých bolo možné prijať do prvého ročníka pre školský rok 2022/2023

graf1

V procese prijímacieho konania bolo dôležité správne nastavenie overovania vedomostí zo slovenského jazyka a literatúry (SJL) a matematiky (MAT) ako profilových predmetov, objektívne posúdenie odpovedí pri oprave testov, na základe čoho prijímacie komisie vyhodnocovali úspešných a neúspešných uchádzačov o štúdium a stanovovali prijatých žiakov do 8- a 4-ročného vzdelávacieho programu (VP).
ŠŠI sa v rámci kontroly objektívnosti priebehu prijímacieho konania zamerala na overovanie vedomostí uchádzačov na prijímacej skúške, a to v 3 oblastiach:

  • súlad/nesúlad testových položiek s príslušným vzdelávacím štandardom (overovanie vedomostí nad rámec príslušného štátneho vzdelávacieho programu/obsahového a výkonového štandardu zo SJL a MAT);
  • náročnosť jednotlivých testových položiek zo SJL a MAT;
  • obťažnosť testov.

SÚLAD/NESÚLAD TESTOV

Tretina testových položiek z literatúry v prijímacích testoch zo SLJ na 4-ročné gymnáziá nebola v súlade so vzdelávacím štandardom!
Kontrola 1748 (796 pre 8-ročné štúdium, 952 pre 4-ročné štúdium) testových položiek v testoch zo SJL preukázala, že v 8-ročnom VP bolo 55 položiek v nesúlade so vzdelávacím štandardom SJL pre primárne vzdelávanie, najviac z literatúry, z morfologickej a z lexikálnej roviny jazyka. V 4-ročnom VP bolo v nesúlade so vzdelávacími štandardmi SJL pre primárne a nižšie stredné vzdelávanie až 136 testových položiek, takisto najviac z literatúry, tiež z lexikálnej a zo syntaktickej roviny jazyka (Graf 2).

Graf 2 Pomer testových položiek zo SJL v nesúlade s príslušnými vzdelávacím štandardom v 8- a 4-ročnom VP

graf2

KDE BOL PROBLÉM?

vyžadovanie definícií literárnovedných pojmov,

vyžadovanie vedomostí o autoroch,

priraďovanie autorov alebo postáv k literárnym dielam,

zaraďovanie autorov do literárneho smeru,

určovanie podraďovacích súvetí (4-ročný VP),

určovanie zložených súvetí (4-ročný VP),

určovanie všetkých skladov vo vete (4-ročný VP)…

Kontrola 883 (390 pre 8-ročné štúdium a 493 pre 4-ročné štúdium) testových položiek z MAT preukázala, že nad rámec vzdelávacieho štandardu pre predmet MAT bolo zadávaných podstatne menej úloh (16). A to v geometrii a meraniach 8 úloh v 8-ročnom VP, 4 úlohy v 4-ročnom VP a v číslach, premenných a počtových výkonoch s číslami v 8- a 4-ročnom VP po 2 úlohy.

KDE BOL PROBLÉM?

nedodržanie počtových výkonov s číslami,

nejednoznačnosť zadaní,

používanie nekorektných termínov…

NÁROČNOSŤ TESTOV

Schopnosť hodnotenia a tvorivosti gymnáziá overovali v menej ako 10 % testových úloh z MT aj SJL!

Náročnosť testových položiek sa posudzovala vzhľadom na myšlienkové procesy . Ich kontrola z hľadiska náročnosti preukázala, že na uchádzačov o 8-ročné štúdium boli kladené vyššie nároky v oboch predmetoch. Avšak podiel úloh zaradených do 3 stupňov náročnosti bol nízky. Výsledky ukazujú, že na prijímacích skúškach gymnáziá v pomerne malej miere overovali schopnosť uchádzačov vyvodzovať závery, zaujať stanovisko, hodnotiť a tvoriť. Tieto úlohy tvorili z celkového počtu úloh zo SJL aj MAT približne 10 % úloh (Graf 3).

Graf 3 Percentuálne zastúpenie úloh zo SJL a MAT podľa posúdenia náročnosti úloh v 8- a 4-ročnom VP

graf 3

KDE BOL PROBLÉM?

malé zastúpenie úloh overujúcich schopnosti uchádzačov vyvodzovať a hľadať riešenie, vyvodzovať závery,

neoverovanie schopnosti uchádzačov kriticky myslieť,

pomerne veľké zastúpenie úloh overujúcich pamäťové vedomosti (najmä MAT).

OBŤAŽNOSŤ TESTOV

Obťažnosť testov z MAT bola vo väčšine testov vyhodnotená ako nízka, a to v obidvoch vzdelávacích programoch!

Obťažnosť testov ŠŠI vyhodnocovala na základe koeficientu náročnosti testových úloh. Obťažnosť testov z predmetu SJL v obidvoch termínoch v 4-a 8-ročnom VP bola podľa vyhodnotení ŠŠI priemerná.
Obťažnosť testov z MAT v 8-ročnom VP bola v 1. termíne vyhodnotená ako vysoká len v 1 GYM, nízka až v 7 GYM a v 2. termíne bola nízka obťažnosť testov v 7 GYM. V 4-ročnom VP v 1. termíne bola vyhodnotená obťažnosť ako nízka až v 7 GYM a v 2. termíne bola obťažnosť testov vyhodnotená ako nízka až v 9 GYM. V ostatných priemerná.

____________________________________________________________________________________________

V 1. stupni náročnosti uchádzači riešili úlohy zamerané na nižšie myšlienkové procesy (zapamätanie a porozumenie, aplikácia), v 2. stupni úlohy na analýzu, syntézu, resp. hodnotenie a v 3. stupni na hodnotenie a tvorivosť.

KDE BOL PROBLÉM?

zadávanie úloh s nízkou náročnosťou a ich vplyv na obťažnosť testov v predmete MAT,

nestanovenie rovnakej miery náročnosti úloh v obidvoch termínoch prijímacích skúšok.

 

ZÁVERY Z POSÚDENIA A HODNOTENIA TESTOV Z PROFILOVÝCH PREDMETOV

nedodržanie vzdelávacích štandardov ŠVP pre primárne a nižšie stredné vzdelávanie najmä na prijímacej skúške zo SJL;

nevyvážené zastúpenie jednotlivých oblastí z jazykovedy v porovnaní s literatúrou (SJL);

neoverovanie schopnosti čítať s porozumením na rôznych úrovniach (SJL);

nízka obťažnosť testov (MAT);

malé zastúpenie úloh overujúcich vedomosti vyžadujúce využívanie vyšších myšlienkových operácií;

nevyvážené zadávanie úloh obsahujúcich negáciu;

nesprávne vecne, štylisticky a ojedinele aj gramaticky formulované testové položky;

nekorektné hodnotenie testov vo vzťahu ku kľúču správnych odpovedí;

nesúlad odpovedí s kľúčom správnych odpovedí.

 

ŠTÁTNA ŠKOLSKÁ INŠPEKCIA ODPORÚČA ŠKOLÁM

zabezpečiť pre pedagogických zamestnancov ako zostavovateľom prijímacej skúšky zo SJL a MAT odborné vzdelávanie zamerané na získanie kompetencie tvoriť testy/testové položky so zameraním na všetky aspekty tvorby testu (psychologické, metodologické a didaktické);

zohľadňovať v testoch na prijímacej skúške zo SJL vyvážené zastúpenie všetkých rovín jazyka a literatúry a čítania s porozumením;

overovať pravopisné zručnosti žiakov v primerane náročnom texte;

zamerať sa čo najkomplexnejšie na zásady slovenskej pravopisnej sústavy v súlade so vzdelávacím štandardom štátneho vzdelávacieho programu;

dodržiavať pri uvádzaní pojmov v zadaní a v zozname ponúkaných správnych i nesprávnych odpovedí súlad so vzdelávacím štandardom štátneho vzdelávacieho programu predmetu MAT;

zvýšiť úroveň obťažnosti testov pri zostavovaní testových položiek na prijímacie skúšky z MAT;

formulovať zadania úloh vecne, jednoznačne a gramaticky a štylisticky správne;

dbať na správne stanovenie kľúča správnych odpovedí vo vzťahu k zadaniu testovej úlohy pri zostavení testu/písomnej skúšky.

V tomto období stredné školy nastavujú podmienky prijatia uchádzača o štúdium. Veríme, že výsledky našich zistení budú pre školy slúžiť ako zdroj kľúčových informácií pri tvorbe testov na prijímacie skúšky. Viac pozri v správe

Dôležité informácie pre rodičov a žiakov
Odkaz na stránku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, kde nájdete potrebné informácie týkajúce sa prijímacieho konania: https://www.minedu.sk/prijimacie-konanie-na-stredne-skoly/