Štátna školská inšpekcia pomôže školám implementovať metodiku wellbeingu a autoevalvácie na základe dobrej praxe partnerov z Fínska a Českej republiky

Štátna školská inšpekcia (ŠŠI) bude realizovať v období od 1. 11. 2021 do 1. 11. 2022 v spolupráci s partnermi Česká školní inspekce – ČŠI (Česká republika) a The Finnish Education Evaluation Centre – FINEEC (Fínsko) ERASMUS+ projekt pod názvom: Školská inšpekcia – partner spokojného žiaka a úspešnej školy. Projekt schválila Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu v rámci relevantnej projektovej výzvy.

Projekt sa venuje dvom témam potrebným pre posilnenie kvality slovenského školstva – wellbeingu a autoevalvácii škôl. Pre tento účel bude ŠŠI implementovať skúsenosti a príklady dobrej praxe projektových partnerov z Českej republiky a Fínska. Dokáže tak zo zahraničia priniesť kvalitné prvky vzdelávania.

Stanovisko Mgr. Alžbety Štofkovej Dianovskej, hlavnej školskej inšpektorky:
ŠŠI má ambíciu pôsobiť ako kritický priateľ škôl. Odpútavame sa od „nálepky“ kontrolóra výchovno-vzdelávacieho procesu a pomáhame školám identifikovať a zlepšiť rôzne aspekty vzdelávania a pedagogického riadenia.

Wellbeing je súčasťou moderných vzdelávacích systémov krajín organizácie SICI (The Standing International Conference of Inspectorates), ktorej je členom i Štátna školská inšpekcia. Wellbeing žiaka je stav, v ktorom môžeme v podporujúcom a podnetnom prostredí plne rozvíjať jeho fyzický, kognitívny, emocionálny, sociálny     a duchovný potenciál  a žiť s ostatnými plnohodnotný a spokojný život. Dištančná výučba ukázala, ako je veľmi dôležité sa zamerať na túto oblasť výchovno-vzdelávacieho procesu. Cieľom nášho projektu je vytvoriť nástroj hodnotenia wellbeingu a jeho vplyvu na výsledky žiakov v základných a stredných školách. Zároveň chceme wellbeing popularizovať a vytvoriť metodickú podporu wellbeingu pre základné a stredné školy formou webinára a vzdelávacieho materiálu pre učiteľov a riaditeľov škôl.

Druhým cieľom projektu je aj oblasť autoevalvácie škôl. Štátna školská inšpekcia má dlhodobo zaradené medzi nepovinné hodnotiace kritériá v rámci komplexného hodnotenia škôl i kritérium v oblasti riadenia školy, ktoré reflektuje skutočnosť, či škola realizuje sebahodnotiace procesy. Oblasť riadenia školy však nie je jedinou oblasťou autoevalvácie, medzi ďalšie oblasti patrí klíma školy a iné. V nadväznosti na cieľ projektu chceme inovovať kritériá autoevalvácie. Zároveň chceme popularizovať autoevalváciu formou metodiky a webinára pre riadiacich a pedagogických zamestnancov pilotných základných a stredných škôl.

Informácie a závery z projektu budú uverejnené na webovom sídle ŠŠI https://www.ssi.sk/skolska-inspekcia-partner-spokojneho-ziaka-a-uspesnej-skoly/
V prípade potreby nás, prosím, kontaktujte prostredníctvom e-mailovej adresy: media@ssi.sk.