Pandémia najviac ovplyvnila praktické zručnosti žiakov učebných odborov

V školskom roku 2021/2022 po dvojročnej pauze spôsobenej pandémiou COVID 19 sa opäť konali záverečné skúšky tak, ako sme ich poznali v minulosti. Inšpekcia potvrdila znížený podiel praktického vyučovania na sledovaných školách počas dištančného vzdelávania, pričom žiaci v systéme duálneho vzdelávania boli ovplyvnení výraznejšie z dôvodu karanténnych opatrení vo firmách. Pracovné zručnosti a teoretické vedomosti žiakov pripravujúcich sa v systéme duálneho vzdelávania mali mierne nižšiu úroveň v oboch častiach záverečných skúšok v porovnaní so žiakmi mimo systému duálneho vzdelávania.

Podstatnou zmenou oproti minulosti bolo, že záverečná skúška sa od 1. januára 2022, kedy nadobudla účinnosť novela školského zákona, člení na teoretickú časť a praktickú časť a žiaci učebných odborov už nemuseli absolvovať písomnú časť. Organizácia záverečných skúšok, zloženie skúšobných komisií, kompetencie a povinnosti predsedov skúšobných komisií ako aj hodnotenie záverečných skúšok sa realizovalo bez relevantného platného právneho predpisu1 .

Štátna školská inšpekcia (ŠŠI) kontrolovala priebeh záverečných skúšok v 11 štátnych SOŠ s vyučovacím jazykom slovenským v 10 učebných odboroch. Celkový počet žiakov, ktorí úspešne ukončili 3. ročník a realizovali záverečnú skúšku, bol 117, z nich 50 sa pripravovalo v systéme duálneho vzdelávania (SDV) u 21 zamestnávateľov. Žiaci učebných odborov sledovaných SOŠ vykonávajú praktickú prípravu v rôznych režimoch. Takmer polovica žiakov vykonáva odborný výcvik (OVY) v systéme duálneho vzdelávania, tretina žiakov realizuje OVY v dielni školy a tretina žiakov sa pripravuje v ďalších dvoch režimoch.

Graf 1 Podiely žiakov v rôznych režimoch praxe na sledovaných školách

Graf 1

                                                                                                                       

1 Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 224/2022 Z. z. o strednej škole nadobudla účinnosť 1. 7. 2022, teda po realizácii záverečných skúšok

Dištančné vzdelávanie spôbilo, že žiaci, ktorí sa pripravovali v systéme duálneho vzdelávania a žiaci mimo SDV, nemali zabezpečené rovnaké podmienky pre praktické vzdelávanie.

Pred konaním záverečných skúšok prebiehalo dištančné vzdelávanie. Na základe výsledkov dotazníka ŠŠI zistila, že takmer tretina žiakov 2. ročníka v SDV a pätina žiakov mimo SDV neabsolvovala OVY, pričom najpočetnejšia skupina žiakov, ktorí neabsolvovali OVY, boli mimo SDV vykonávajúci OVY v dielni školy (35,7 %). Nemožnosť absolvovať OVY na pracovisku zamestnávateľa súvisela s epidemiologickou situáciou a nevyhnutou karanténou vo firmách. Náhradou za OVY bolo pre žiakov online vyučovanie, konzultačná podpora a samoštúdium. Pre žiakov vykonávajúcich OVY prevažne v dielni školy bolo zabezpečené vzdelávanie formou malých skupín.

Podľa zamestnávateľov aj riaditeľov škôl dištančné vzdelávanie negatívne vplývalo na získanie praktických zručností žiakov, bola znížená ich motivácia učiť sa a schopnosť pracovať v tíme.

Pracovné zručnosti a teoretické vedomosti žiakov pripravujúcich sa v SDV mali nižšiu úroveň v oboch častiach ZS v porovnaní s praktickými zručnosťami a vedomosťami žiakov, ktorí sa nepripravovali v SDV. Žiaci kontrolovaných subjektov dosiahli z predmetu odborný výcvik v 3. ročníku lepšie výsledky, ako preukázali v praktickej časti ZS. V 2 kontrolovaných SOŠ žiaci vzdelávajúci sa v SDV dosiahli oveľa horšie výsledky ako žiaci pripravujúci sa mimo SDV. Z celkového počtu žiakov neprospeli 2 (1 v SDV) a 14,8 % preukázalo málo uspokojivé výsledky (z nich 58,8 % žiaci v SDV).

Graf 2 Porovnanie výsledkov žiakov v duálnom a mimo duálneho vzdelávania z praktickej a teoretickej časti záverečnej skúšky

Štátna školská inšpekcia na základe zistení odporúčala riaditeľom stredných odborných škôl zintenzívniť spoluprácu so zamestnávateľmi pri príprave záverečných skúšok. Súčasne odporúčala stavovským a profesijným organizáciám delegovať svojich zástupcov do komisií na záverečné skúšky, aby bola zabezpečená koordinácia hodnotenia výstupov odborného vzdelávania a prípravy.

Kompletne spracované zistenia sú zverejnené v správe Ukončovanie štúdia v strednej odbornej škole – realizácia záverečných skúšok.