Na externej časti maturitnej skúšky na stredných školách sa vyskytujú opakovane rovnaké nedostatky

V dňoch 14. – 17. marca 2023 sa uskutočnila externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky, ktorá objektívne meria a zhodnocuje vedomosti, zručnosti a všeobecné kompetencie absolventa strednej školy. Externú časť tvoril centrálne zadávaný test z vyučovacieho, cudzieho jazyka a matematiky a písomnú časť písomná práca na tému z vyučovacích a cudzích jazykov. Stredné školy boli povinné pri realizácii uvedených častí maturitnej skúšky, ako aj pri hodnotení úloh s krátkou odpoveďou postupovať podľa pokynov vydaných Národným inštitútom vzdelávania a mládeže MATURITA 2023 a dodržiavať ich.

Dodržiavanie Pokynov pre školských koordinátorov, administrátorov, predsedov školskej a predmetovej maturitnej komisie a Pokynov na hodnotenie úloh s krátkou odpoveďou zo strany škôl do značnej miery zabezpečuje objektivitu a porovnateľnosť dosiahnutých výsledkov škôl a žiakov z predmetov externej časti (EČ) a písomnej formy internej časti (PF IČ) maturitnej skúšky (MS).
Štátna školská inšpekcia v tomto školskom roku vykonala na stredných školách 117 inšpekcií (40 na gymnáziách a 77 na stredných odborných školách), väčšina škôl (81,2 %) bola s vyučovacím jazykom slovenským (Graf 1)
GRAF 1 Počet kontrolovaných predmetov EČ a PFIČ MS v školách

Kontrola realizácie EČ a PFIČ MS potvrdila i naďalej pretrvávajúci stav výskytu väčšiny nedostatkov zo zisťovaní z predchádzajúcich školských rokov. Pri kontrole sa nezistil výrazný rozdiel v pomere výskytu nedostatkov medzi SOŠ (10 % škôl) a GYM (7,5 % škôl). V niektorých subjektoch boli mnohé nedostatky kumulované.

ZO ZISTENÝCH PORUŠENÍ POKYNOV MATURITA 2023 VYDANÝCH NIVAM VYBERÁME:

ico

nezabezpečenie informovanosti žiakov o MS 2023 zverejnením kópií ukážok vyplnených odpoveďových hárkov na viditeľnom a žiakom prístupnom mieste, príslušných pokynov a k nim príslušnej prílohy;

nepridelenie administrátorov náhodným výberom k jednotlivým skupinám žiakov;

nezabezpečenie dôslednej kontroly prevzatých dokumentov;

nedodržanie času začiatku testovania stanoveného v harmonograme;

nedodržanie postupnosti pri rozdávaní odpoveďových hárkov a testov žiakom;

nedodržanie striedavého rozdania testov s rôznym kódom;

nedôsledného zadávania pokynov týkajúcich sa práce s testami pri ich administrácii a pri ich ukončovaní; nedôsledného zadávania pokynov týkajúcich sa práce s testami pri ich administrácii a pri ich ukončovaní;

nedôslednej kontroly ukončenia práce žiakov po uplynutí času na administráciu testov EČ MS;

nedodržania stanoveného času na doručenie zadaní PFIČ MS do tried;

nedodržania pokynov na ukončovanie práce PFIČ MS;

nekorektného správania administrátora pri testovaní prekladom výrazov, ako aj prekladom zadaní PFIČ MS do maďarského jazyka.

ŠTÁTNA ŠKOLSKÁ INŠPEKCIA NA ÚROVNI SYSTÉMU ODPORÚČA

aktualizovať sieť škôl a školských zariadení s uvedením sídla/adresy školy;

zosúladiť Pokyny pre ŠK s pokynmi pre administrátorov EČ MS pre predmet MAT v časovom harmonograme;

v Pokynoch NIVaM odporučiť riaditeľom škôl určiť náhradných administrátorov;

zosúladiť a spresniť začiatok administrácie EČ MS v Prílohe č. 1 s Pokynmi pre administrátora;

pre žiakov so ZZ stanoviť minimálnu dĺžku prestávky a určiť pomocný dozor počas zverejňovania zadaní PFIČ a v skupinách s viacerými žiakmi so ZZ s rovnakým predĺžením času stanoviť začiatok prestávky tak, aby začala v čase, keď test odovzdal posledný žiak skupiny;

zabezpečiť relevantné usmerňovanie predsedov PMK pri hodnotení ÚKO pri zachovaní objektivity hodnotenia.

Viac o zisteniach ŠŠI v tejto oblasti sa dočítate v správe o Stave realizácie externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky na gymnáziu a strednej odbornej škole v Slovenskej republike v školskom roku 2022/2023